Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Popravka dva žablja poklopca na kanalu Tinja Tolisa, lokalitet Šamac - Lončari, popravka tablastog zatvarača na crpnoj stanici Topolovac 1 na lokalitetu Savski nasip - Crnjelovo, izradu zaštitne ograde na platou i izrada zaštitne ograde iznad rešetki gdje se izvlači naplav na crpnoj stanici Domuz skela na lokalitetu Savski nasip - Batković

Datum objave: 18.07.2020. 19:59 / Izvor: Akta.ba, 17.07.2020.

REPUBLIKA SRPSKA

JAVNA USTANOVA ..VODE SRPSKE" BIJELjINA

 

Broj: 01/2-4369-2/20

Datum: 17.07.2020.

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni Glasnik BiH" broj: 39/14 i 47/14), člana 73. Pravilnika o javnim nabavkama JU „Vode Srpske" Bijeljina (broj:01/4-40/19 od 25.12.2019. godine), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU „Vode Srpske" Bijeljina (01/4-41/19 od 25.12.2019. godine) i člana 19. Statuta Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina, u postupku javne nabavke putem direktnog sporazuma za popravku dva žablja poklopca na kanalu Tinja Tolisa, lokalitet Šamac - Lončari, popravku tablastog zatvarača na crpnoj stanici „Topolovac 1" na lokalitetu Savski nasip - Crnjelovo, izradu zaštitne ograde na platou gdje se odlaže naplav i izradu zaštitne ograde iznad rešetki gdje se izvlači naplav na crpnoj stanici „Domuz skela" na lokalitetu Savski nasip - Batković, za potrebe Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina u 2020. godini, direktor Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

„Energija" d.o.o. Bijeljina, proglašava se za najpovoljnijeg ponuđača za poslove popravke dva žablja poklopca na kanalu Tinja Tolisa, lokalitet Šamac - Lončari, popravku tablastog zatvarača na crpnoj stanici „Topolovac 1" na lokalitetu Szvski nasip - Crnjelovo, izradu zaštitne ograde na platou gdje se odlaže naplav i izradu zaštitne ograde iznad rešetki gdje se izvlači naplav na crpnoj stanici „Domuz skela" na lokalitetu Savski nasip - Batković i dodjeljuje mu se ugovor o realizaciji predmetnih poslova.

Cijena najpovoljnije ponude iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 7.020,00 KM sa uračunatim PDV-om.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o realizaciji predmetne nabavke dostaviĆe se na potpis izabranom ponuđaču. 

 

Član 3.

Ova Odluka objaviće se na veb - stranici www.voders.org istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav. 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Nalaže se Odjeljenju za javne nabavke da u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama realizuje ovu Odluku.

 

Član 5.

Ova Odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Rješnjem o pokretanju javne nabavke broj: 01/2-4369/20 od 15.07.2020. godine.

Javna nabavka je sprovedena u postupku direktnog sporazuma. Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 6.000,00 KM.

 

Zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđaču „Energija" d.o.o. Bijeljina dana 15.07.2020. godine, a na adresu ustanove je stigla sljedeća ponuda u predviđenom roku:

 

PONUĐAČ

IZNOS BEZ PDV-A

UKUPAN IZNOS SA PDV-OM

„Energija" d.o.o. Bijeljina

6.000,00 KM

7.020,00 KM

 

Primjenjujući kriterijum najniže cijene, koju je ponuđač dao u svojoj ponudi, ugovorni organ je prihvatio gore navedenu ponudu.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. Stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Nije propisana mogućnost ulaganja žalbe u postupku direktnog sporazuma.

 

Dostaviti:

-Ponuđaču -u predmet -a/aa

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: