Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Ultrazvučni aparat

Datum objave: 18.07.2020. 21:29 / Izvor: Akta.ba, 17.07.2020.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA KNEŽEVO

NAČELNIK

 

Broj: 02-013-53-7/20     

 

Datum: 10.07.2020. godine

 

Ha osnovu člamova 70. stav 1., i člana 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14), te na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16) i člana 68. Statuta opštine Kneževo („Sl. glasnik opštine Kneževo", broj: 07/17 i 19/17), Načelnik opštine d o m o s i

 

ODLUKU

 

o izboru ponuđača u postupku javne nabavke broj: 02-013-53/20

 

l

 

Prihvata se preporuka komisije za javnu Nabavku ultrazvučnog aparata za potrebe JZU Dom zdravl^a Kneževo, broj: 02-013-53-6/20 od 10.07.2020. godine, o dodjeli ugovora. Ugovor se dodjelјuje slјedećem ponuđaču: „SONO MEDICAL" d.o.o. Azize Šaćirbegović bb, Sarajevo, sa ponuđenom cijenom od 36.500,00 KM bez PDV-a.

 

II

 

U skladu sa članom 89. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ugovor o nabavci dostaviće se prihvatlјivom ponuđaču i z člana 1 ove odluke najkasnije u roku od 15 dana od dana dostave obavještenja o odabiru ponuđača.

 

III

 

O izvršenju ove odluke staraće se Odjelјelјe za privredu i finansije.

 

IV

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavlјena na veb stranici opštine Kneževo.

 

Obrazloženje

 

U postupku javne nabavke putem otvorenog postuika, broj: 02-013-53/20, ponudu je blagovremeno dostavio jedan ponuđač i to „SONO MEDICAL" d.o.o. Aziae Šaćirbegović bb, Sarajevo.

 

Rješenjem načelnika opštine broj: 02-013-53-2/20 od 23.06.2020. godine, imenovana je komisija za provođenje postupka javne nabavke. Komisija je dana 09.07.2020. godine izvršila otvaranje, pregled i oiijenv ponude ge konstatovala da je nopuđač dostavio sve elemente tražene genderskom dokumentacijom.

 

C obzirom da je prispjela jedna ponuda odžavanje e-aukcije nije moguće, te se postunak okončava u skladu sa člaiom 69. Zakona o javnim nabavkama.

 

Ha osnovu iznesenog odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:             

 

Protiv ove odluke drzvolјena je žalba koja se može izjaviti najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema iste.

 

Žalba se izjavlјuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošilјkom.

 

Žalba se podnosi u dovolјnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri, kako bi mogla biti uručema kvalifikovanom kandidatu ili izabranom ponuđaču i drugim strankama u postupku.

 

Goran Borojević

Načelnik

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: