Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sredstva za dezinfekciju ruku i lateks rukavice za jednokratnu upotrebu

Datum objave: 19.07.2020. 21:52 / Izvor: Akta.ba, 17.07.2020.

 

Odluka o izboru najpoijeg ponuđača broj 03-4-63-32446/2020

Javno pred uzeće           

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE      

d.d. - Sarajevo

Podružnica " Elektrodistribucija", Sarajevo

 

17.07.2020

Broj:03-4-63-32446/2020

 

Na osnovu članova 70., 71., 88. i 89. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiIT\ broj: 39/14). člana 99. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD- 5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine i Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj SD-18295/18-51/5. od 19.07.2018. godine, članova 25. i 73. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: N0-5155/15-52/5.1 od 26.02.2015. godine i broj: NO-16376/17-54./4. od~30.05.2017. godine, člana 4. stav (6) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva-Prečišćeni tekst, broj: 06-14208/20 od 29.05.2020. godine, v.d. direktora Podružnice "Elektrodistribucija", Sarajevo, na preporuku Komisije za nabavke, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

U postupku javne nabavke usluga po konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda, broj: KZ-06/20 „Nabavka sredstva za dezinfekciju ruku i lateks rukavica za jednokratnu upotrebu", kao najpovoljniji ponuđač izabran je

DEFTER d.o.o. Sarajevo

 

 Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice "Elektrodistribucija", Sarajevo da u roku od tri dana, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđačima koji su blagovremeno dostavili ponude i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.

 

Obrazloženje:

U postupku javne nabavke usluga po konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda, broj: KZ-06/20 „Nabavka sredstva za dezinfekciju ruku i lateks rukavica za jednokratnu upotrebu", pokrenutom Odlukom v.d. direktora Podružnice "Elektrodistribucija", Sarajevo, broj: 03-4-63-30420/20 od 08.07.2020. godine, ugovorni organ JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Sarajevo objavio je, dana 08.07.2020. godine, na Portalu javnih nabavki, Obavještenje o nabavci, broj 1437-7-1-126-3-107/20.

 

Rok za dostavu ponuda bio je 15.07.2020. godine do 09:30 sati, a otvaranje ponuda je izvršeno isti dan u 10:30 sati.

 

Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije sa Portala javnih nabavki upućen je sljedećim privrednim subjektima:

1.            JU „APOTEKE SARAJEVO", Sarajevo

2.            DEFTER d.o.o. Sarajevo

3.            ECORT d.o.o. Sarajevo

4.            KS REHA d.o.o. Sarajevo

5.            APOTEKA „PHARMASA" d.o.o. Sarajevo

6.            APOTEKA „DELFIN", Sarajevo

Tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki preuzeo je 31 privredni subjekt.

Ponude su blagovremeno dostavili ponuđači:

 

Naziv ponuđača

Cijena bez PDV-a

Cijena bez PDV-a, sa popustom

Popust

1. VOĆE PROMET d.o.o. Jablanica

5.900,00 KM

5.900,00 KM

NE

2. ECORT d.o.o. Sarajevo

6.000,00 KM

6.000,00 KM

NE

3. DEFTER d.o.o. Sarajevo

5.984,00 KM

5.984,00 KM

NE

3. BELIF d.o.o. Tešanj

2.680,00 KM

2.546,00 KM

DA-

5%

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena. U postupku je predviđeno provođenje e-aukcije.

 

Ukupna procijenjena vrijednost nabavke iznosi 6.000,00 KM.

 

Komisija za nabavku, imenovana Odlukom v.d. direktora Podružnice "Elektrodistribucija", Sarajevo, broj: 03-4-63-30420/20 od 08.07.2020. godine, izvršila je otvaranje, pregled i ocjenu pristiglih ponuda i utvrdila da ponuda ponuđača DEFTER d.o.o. Sarajevo u cijelosti zadovoljava uslove iz tenderske dokumentacije, stoga je ocijenjena prihvatljivom.

U skladu sa članom 9. stav (4) Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informaeionom sistemu „Е-nabavke" („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 90/14 i 53/15), ugovorni organ je objavio tendersku dokumentaciju u sistemu „Е- nabavke", te je jedini način pribavljanja tenderske dokumentacije radi pripreme ponude preuzimanje iz sistema „Е-nabavke". Uvidom u Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača od 15.07.2020. godine, utvrđeno je da ponuđači ECORT d.o.o. Sarajevo i BELIF d.o.o. Tešanj nisu preuzeli tendersku dokumentaciju iz sistema „Е-nabavke", stoga njihove ponude nisu niti bile predmet pregleda i ocjene.

 

Ponuda ponuđača VOĆE PROMET d.o.o. Jablanica ocijenjena je neprihvatljivom iz sljedećih razloga:

Tačkom 2.3. tenderske dokumentacije je traženo: „ Tečno sredstvo za dezinfekciju ruku na bazi alkohola za primjenu na ljudskoj koži. Sredstvo za dezinfekciju ruku mora ispunjavati visoke zahtjeve za higijenu ruku. Agregatno stanje: tekućina. Sastav: Aktivne supstance: alkohol min. 70 %; Pomoćne supstance: sredstva protiv isušivanja kože i za njegu kože, voda, mirisne supstance; pH: 7- 7,5."

Ponuđač je, na stranama ponude 39-61, dostavio dokument „Bezbednosni list" za proizvod „Alkoderm", u kojem je u poglavlju 3. Sastav/Podaci o sastojcima navedeno: „Etanol 65-80 %" iz čega je vidljivo da je minimalni udio alkohola 65 %, što nije u skladu sa zahtjevima tendera.

 

U sigurnosno-tehničkom listu proizvoda „Alkoderm", u poglavlju 9. Fizičko-hemijska svojstva navedeno je: „рН vrijednost 6,5 ± 0,5 (na 23 °C)što nije u skladu sa zahtjevima tendera.

Obzirom daje prihvatljivom ocijenjena samo jedna ponuda, e-aukcija nije provedena.

Shodno rezultatima evaluacije ponuda, Komisija za nabavku je, primjenjujući kriterij najniže cijene, predložila izbor DEFTER d.o.o. Sarajevo za najpovoljnijeg ponuđača, sa ukupnom cijenom ponude od 5.984,00 KM (bez PDV-a).

Na osnovu iznesenog, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke. Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo. Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo) u roku od 5 (pet) dana, od dana prijema ove Odluke.

 

v.d. Direktora

Haris Trnka

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: