Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o isplati novčanih sredstava Memorijalnom centru Srebrenica Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine

Datum objave: 20.07.2020. 13:46 / Izvor: Akta.ba, 12.06.2020.

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 8/15) i Programa utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 03-11-987/20 od 05.06.2020. godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 54. redovnoj sjednici, održanoj dana 12.06.2020.godine, d o n o s i:   

 

O D L U K U

o isplati novčanih sredstava Memorijalnom centru Srebrenica Potočari Spomen obilježje i mezarje  za žrtve genocida iz 1995. godine 

 

Član 1.

Ovom se Odlukom odobrava isplata novčanih sredstava u iznosu od 5.000,00 KM Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, na osnovu Memoranduma o razumijevanju broj:03-14-1754-1/19 od 06.12.2019.godi. 

Član 2. 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva će se osigurati iz Budžeta Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 300- Tekući transferi neprofitnim organizacijama. Uplata će se izvršiti  na:   - Transakcijski račun:000 003 00000001 45 otvoren kod Centralne banke BiH;

- Primalac: Ministarstvo finansija i trezora BiH;  - Svrha uplate:  -37114231- Donacija – podrška i pomoć Memorijalnom centru Srebrenica-Memorijalni centar Srebrenica.  

Član 3. 

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Bosanskopodrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti i u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“. 

 

Broj:03–11-1015/20                 

12.06.2020.godine

P R E M I J E R                    

Aida Obuća,s.r.     

G o r a ž d e   

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: