Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Isporuka i aktivacija (upgrade) jednogodišnje licence za Firewall tipa FullGuard Bundle za SW UTM za 100 IP adresa (korisnika) u administraciji Grada Srebrenik u 2020.godini

Datum objave: 21.07.2020. 13:28 / Izvor: Akta.ba, 10.07.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD SREBRENIK

Gradonačelnik

 

Broj: 07-1678/20

Datum: 10.07.2020. godine

 

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 7. stav (1), tačka b) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma općine Srebrenik ("Službeni glasnik općine Srebrenik", broj: 10/14), Odluke o izvršenju budžeta Grada Srebrenik("Službeni glasnik grada Srebrenik, broj: 3/20) i člana 11. Privremene Statutarne odluke grada Srebrenik ("Sl. glasnik grada Srebrenik, broj: 1/19) gradonačelnik Grada Srebrenik, d o n o s i:

 

ODLUKU O DODJELI UGOVORA

 

I

Prihvatljiva je ponuda, dostavljena po postupku direktnog sporazuma na poziv broj: 07-1678/20 od 29.06.2020. godine, a koja se odnosi na javnu nabavku obavljanja usluga: Nabavka i aktivacija (upgrade) jednogodišnje licence za Firewall tipa FullGuard Bundle za SW UTM za 100 IP adresa (korisnika) u administraciji Grada Srebrenik u 2020.g., je ponuda ponudača "Infonet" d.o.o. Tuzla u ukupnom iznosu od 4.305,60 KM (cijena sa PDV-eom).

OBRAZLOŽENJE

Na osnovu poziva broj: 07-1678/20 od 29.06.2020. godine, po postupku direktnog sporazuma, proveden je postupak prikupljanja ponuda za javnu nabavku obavljanja usluga: Nabavka i aktivacija (upgrade) jednogodišnje licence za Firevvall tipa FullGuard Bundle za SW UTM za 100 IP adresa (korisnika) u administraciji Grada Srebrenik u 2020.g.

Poziv je dostavljen ponuđaču "Infonet" d.o.o. Tuzla, "Ingel" d.o.o. Tuzla, i „Itineris" d.o.o Tuzla. Ponudu za predmetnu nabavku je dostavio samo ponudač „Infonet" d.o.o. Tuzla, u ukupnom iznosu od 4.305,60 KM (cijena je sa PDV-eom).

Razmatranaje ponuda ponuđača "Infonet" d.o.o. Tuzla, pri čemu je konstatovano da je ista prihvatljiva za ugovorni organ, te je ugovorni organ i odlučio kao u dispozitivu ove odluke, a što je u skladu sa Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Sl. Glasnik općine Srebrenik", broj: 10/14) i članom 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14).

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: