Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Rezervni dijelovi za brojila, sklopke i komunikacioni moduli

Datum objave: 21.07.2020. 15:59 / Izvor: Akta.ba, 20.07.2020.

Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske Trebinje _Matično preduzeće a. d. Trebinje_

ZAVISNO PREDUZEĆE ELEKTRO-HERCEGOVINA a.d. TREBINjE

 

Broj: 02-0147-984-15/20

Datum:20.07.2020. godine

 

Na osnovu člana 64. stava (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („SL. Glasnik BiH, broj 39/14), člana 8 . stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavaljanju i radu Komisije za nabavke ( SL. Galsnik BiH 103/14), člana 85. Pravilnika o javnim nabavka MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje i člana 57. Stauta MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, a na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 02-0147-984¬13/20 od 15.07.2020. godine, u postupku javne nabavke Nabavka rezervnih dijelova za brojila, sklopke i komunikacioni moduli je donijela:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku, broj 02-0147-984-13/20 od 15.07.2020. godine i ugovor za javnu nabavku rezervnih dijelova za brojila, sklopke i komunikacioni moduli, dodjeljuje se ponuđaču ,,NEXEN" d.o.o. Banja Luka, ponuda broj 173/20 dostavljena dana 13.07.2020. godine, za ponuđenu cijenu od 39.947,10 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja ove Odpuke dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona ojavnim nabavkama.

 

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču nakon isteka roka za žalbu.

 

Član 4.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komercijalni sektor. 

 

Član 5.

Ova odluka će se objaviti na internet stranici www.elektrohercegovina.sot ,istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-0147-984-02/20 od 25.06.2020. godine. Javna nabavka je sprovedena konkurentskim zahtjevom. Procjenjena vrijednostjavne nabavke bez PDV-a je 40.000,00 KM. Obavještenje o nabavci broj: 1081-7-1-65-3-39/20, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 25.06.2020. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odpukom broj: 02-0147-984-03/20 od 25.06.2020. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Upravi Preduzeća Zapisnik o ocjeni i loređenju ponuda broj 02-0147-984-12/20 od 15.07.2020. godine, Preporuku o izbor najpovoljnjeg ponuđača broj 02-0147-984-13/20 od 15.07.2020. godine i Izvještaj o radu komisije broj 02-0147-984-14/20 od 15.07.2020. godine.

U postupku no izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda jedna.

-           da je blagovremeno zaprimljena jedna ponuda.

-           da nije bilo neblagovremeno primljeih ponuda

-           da je ponuda ponuđača ,,NEXEN" d.o.o. Banja Luka prihvatljiva, dostavljeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu pispjelih ponuda, shodno kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skpadu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude.

 

- Kriterijum za izbor je ekonomski najpovoljnija ponuda sa sledećim podkriterijumima:

1.         Podkriterijum: Ponuđena cijena  broj bodova: 90

2.         Podkriterijum: Rok isporuke       broj bodova:10

 

Naziv i sjedište ponuđača

Podkriterijum

Podkriterijum

 

ponuđača

Broj bodova

Broj bodova

 

,,NEXEN" d.o.o.

Cijena:

Rok isporuke:

1

Banja Luka

39.947,10

10. dana

 

 

90

10

 

 

 

• Rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriterijumu za izbor ponude:

Nazi/ime ponuđača

Ukupan broj bodova

 

1.

,,NEXEN" d.o.o. Banja Luka

100

 

- Naziv ponuđačačija je ponuda ocjenjena kao najpovoljnija:

1.

Naziv ponuđača

,,NEXEN" d.o.o.

2.

Sjedište i adresa

Kozarska br. 616, 78000 Banja Luka

3.

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

39.947,10 na paritetu DDP centralni magacin u Trebinju

4.

Rok isporuke

10. dana od dana potpisivanja ugovora

5.

Podaci o dijelu ugovora koje se daje u podugovor i podaci o podizvođaču

Ponuđač ne namjerava sklapati podugovor sa trećom stranom

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („SL. Glasnik BiH, broj 39/14), člana 8 . stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostvaljanju i radu Komisije za nabavke ( SL. Galsnik BiH 103/14), člana 85. Pravilnika o javnim nabavka MH ERS Matično preduzeće a.d Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje te člana 57. stav 1 Statuta MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, odlučeno je kao u članu 1 ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi BiH, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu MH ERS Matično preduzeća a.d Trebinje ZP „Elektro- Hercegovina" a.d. Trebinje, Trgjovana Raškovića br. 6, 89101 Trebinje.

Žalba se podnosi u najma^r tpi ppim^pka

 

 

Dostaviti:

1. ,,NEXEN" d.o.o.

2. a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: