Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Profesionalni klima uređaji za preciznu klimatizaciju prostora server sobe (server sale) Porezne uprave Federacije BiH – rackovski sistem hlađenja

Datum objave: 22.07.2020. 14:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1415-1-1-33-5-71/20


Broj obavještenja o nabavci 1415-1-1-33-3-61/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BIH
IDB/JIB 4200575050089
Kontakt osoba Igor Pavlić
Adresa Husrefa Redžića 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 289-800
Faks (033) 289-939
Elektronska pošta javnenabavke@fpu.gov.ba
Internet adresa www.pufbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja profesionalnih klima uređaja za preciznu klimatizaciju prostora server sobe (server sale) Porezne uprave
Federacije BiH – rackovski sistem hlađenja


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja profesionalnih klima uređaja za preciznu klimatizaciju prostora server sobe (server sale) Porezne uprave
Federacije BiH – rackovski sistem hlađenja (ponovni postupak)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39717200-3 Naprave za klimatizaciju
Dodatni predmet(i) 42510000-4 Izmjenjivači topline, oprema za klimatizaciju i hlađenje i
  42512000-8 Klimatizacijski uređaji


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Porezna uprava Federacije BiH – Središnji ured Sarajevo, ul. Husrefa Redžića broj 4., 71 000 Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Isporuka robe, ugradnja i konačno puštanje u rad sa svim prethodnim predradnjama koje su potrebne za puštanje sistema u
normalan rad će se izvršiti najkasnije do 90 kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 E+E+E-ENERGY D.O.O. 4200218880006 Stari Grad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

75000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

22.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

75000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

75000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: