Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge interne i eksterne reprezentacije u zemlji i inostranstvu

Datum objave: 23.07.2020. 10:14 / Izvor: Akta.ba, 07.07.2020.

REPUBLIКA SRPSКA

REPUBLIČКA UPRAVA ZA GEODETSКE

I IMOVINSКO-PRAVNE POSLOVE

BANJA LUКA

 

Broj: 21.06/404-7-6/20

Datum: 07.07.2020. godine

 

Na osnovu člana 8. stav (1) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14) i člana 80. st. 2. i 3. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 115/18), direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko- pravne poslove, d o n o s i

 

ODLUКU

 

I

        

Prihvata se ponuda ponuđača „NISКOGRADNJA“ d.o.o. Laktaši - Hotel „Ćubić“, broj 624/20 od 07.07.2020. godine po jediničnim cijenama iskazanim u istoj, dostavljena po Pozivu za dostavljanje ponuda broj 21.06/404-7/20 od 01.04.2020. godine, u okviru postupka javne nabavke usluga interne i eksterne reprezentacije u zemlji i inostranstvu za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, koji se provodi u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona („Službeni glasnik BiH, br. 66/16).

 

II      

 

Predmetne usluge će se pružati sukcesivno po potrebi do 31.12.2020. godine. Кada se ukaže potreba za uslugama koje su predmet ove nabavke, Ugovorni organ će se ponuđaču „NISКOGRADNJA“ d.o.o. Laktaši - Hotel „Ćubić“ obratiti pisanim putem, na način da istom dostavi pisani zahtjev ili narudžbenicu. Priložena faktura će se smatrati zaključenim ugovorom.

 

III     

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i, shodno članovima 70. stav (6) i 71. Zakona, biće proslijeđena ponuđaču koji je učestovao u postupku javne nabavke uz istovremeno objavljivanje na web stranici Ugovornog organa www.rgurs.org

 

IV

        

Donošenjem ove odluke prestaje da važi Odluka br. 21.06/404-7-5/20 od 02.06.2020. godine. 

 

Obrazloženje

 

Na osnovu Poziva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga interne i eksterne reprezentacije u zemlji i inostranstvu za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, broj 21.06/404-7/20 od 01.04.2020. godine, objavljenog na web stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove www.rgurs.org , ponuđač „NISКOGRADNJA“ d.o.o. Laktaši - Hotel „Ćubić“ je dostavio ponudu broj 624/20, koja je na Protokolu Ugovornog organa zaprimljena 07.07.2020. godine pod brojem 21.06/404- 7/20.

Razmatrajući navedenu Ponudu, Ugovorni organ je konstatovao da je ista pripremljena u skladu sa uslovima navedenim u Pozivu za dostavljanje ponuda, te da su iskazane jedinične cijene usluga koje su predmet ove nabavke.

Кada se ukaže potreba za gorenavedenim uslugama, Ugovorni organ će se ponuđaču „NISКOGRADNJA“ d.o.o. Laktaši - Hotel „Ćubić“ obratiti pisanim putem, na način da istom dostavi pisani zahtjev ili narudžbenicu.

Uzimajući u obzir činjenicu da dostavljena Ponuda zadovoljava postavljene uslove, te da se ne zahtijeva dostava dodatne dokumentacije, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama ili podzakonskih akata donesenih na osnovu njega ima pravo izjaviti žalbu protiv ove odluke Кancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona.

 

DOSTAVLJENO :

  

1 „NISКOGRADNJA“ d.o.o. Laktaši, Кarađorđeva 63, Laktaši

2. Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove

3. a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: