Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Kancelarijske stolice

Datum objave: 23.07.2020. 13:15 / Izvor: Akta.ba, 23.07.2020.

LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o.

Mehmeda Spahe br. 11

SARAJ E V 0

Broj: 2562-9-SH/20

Datum: 15.07.2020. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", br. 39/14), člana 15. Pravilnika o javnim nabavkama Lutrije BiH br. 2805/19 od 17.09.2019.' godine i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke br. 2562-8-SH/20 od 14.07.2020. godine, direktor Lutrije Bosne i Hercegovine, donosi

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponudača po konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponude za javnu nabavku br. 084/20 od 02.07.2020. godine

 

1.            Kao najpovoljniji ponuđač po konkurentskom zahtjevu za javnu nabavku br. 084/20, objavljenom na portalu javnih nabavki BiH pod brojem 523-7-1-95-3-58/20 dana 02.07.2020. godine, a u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke, za nabavku roba, Kancelarijske stolice za potrebe Lutrije BiH, izabrana je sljedeća firma:

"BIROPLAN" d.o.o. Tuzla sa cijenom u iznosu od 12.790,25 KM bez PDV-a

2.            Ponuda ponuđača iz tačke 1. ove odluke ocijenjena je prihvatljivom, jer ispunjava sve uvjete naznačene Tenderskom dokumentacijom, a u skladu sa kriterijem za dodjelu ugovora.

3.            Izabranom ponuđaču ponuditi dodjelu Ugovora o javnoj nabavci.

4.            Za realizaciju ove odluke odgovorni su Sektor za pravne i opšte poslove i Sektor za finansijske poslove.

5.            Dalji postupak po ovoj odluci provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, te Pravilnikom o javnim nabavkama Lutrije BiH.

6.            Ova odluka se primjenjuje danom donošenja.

 

Obrazloženje

U predmetnom postupku je zaprimljena jedna ponuda i to ponuđača "BIROPLAN" d.o.o. Tuzla. Komisija za javne nabavke, imenovana Rješenjem broj 03-SH-2584/20 od 30.06.2020. godine, izvršila je pregled i evaluaciju pristigle ponude, te konstatovala da je pristigla ponuda prihvatljiva. Nakon izvršenog pregleda i evaluacije pristigle ponude, Komisija je dostavila direktoru Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj 2562-8-SH/20 od 14.07.2020. godine zajedno sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača "BIROPLAN" d.o.o. Tuzla. U postupku ocjene provedenog postupka, direktor nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koje bi eventualno bile osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u

svemu pravilno postupila, te da je izbor izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Izabrani ponuđac dostavio je prihvatljivu ponudu u skladu sa uvjetima naznačenim u tenderskoj dokumentaciji i kriterijem za dodjelu ugovora te je ponudio najnižu cijenu. E-aukcija mje odrzana obzirom da je pristigla jedna prihvatljiva ponuda.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke, svaki ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke, može lzjaviti zalbu Uredu za razmatranje žalbi BiH putem Ugovornog organa i to na način propisan odredbama člana 99. Zakona o javnim nabavkama, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: