Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Teretno-radno vozilo sa ugrađenom hidrauličnom platformom autokorpa

Datum objave: 23.07.2020. 13:31 / Izvor: Akta.ba, 20.07.2020.

Broj: I-4476 /20

Mostar, 17.07.2020. godine

 

Na temelju članka 64., stav (1) točka a), članka 25., članka 70 stav. 1, 3. i 6. i članka 71 Zakona o javninn nabavama BIH („Službeni glasnik BIH" br. 39/14), članka 61. Statuta JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar" broj: SD-8/16 od 29.6. 2016. godine i SD-6/19 od 19.6.2019. godine. Pravilnika o javnim nabavama broj: 1-546/18 od 30.1.2018. godine i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda br. V-3- 1980/20 od 13.07.2020. godine. Uprava Ugovornog tijela donijela je:

 

ODLUKU

o okončanom otvorenom postupku javne nabave i izboru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave:

Teretno-radno vozilo sa ugrađenom hidrauličnom platformom „autokorpa"

 

Članak 1.

U okončanom otvorenom postupku javne nabave roba u predmetu nabave: „Teretno-radno vozilo sa ugrađenom hidrauličnom piaformom "autokorpa" po obavijesti br. 799-1-1-379-3-307/20 na portalu JN od 18.05.2020. godine. Službeni Glasnik BIH br.: 28/20 od 22.05.2020. godine, kao najpovoljniji ponuditelj izabran je :M.R.M. export-import d.o.o. Ljubuški , po cijeni od 142.000,00 KM bez PDV-a.

Planirana e-aukcija sukladno članku 3, točka 3., Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije nije održana.

Članak 2.

Zadužuje se Sektor za nabave da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuditeljima, obavijesti ih o rezultatima postupka predmete javne nabave, te odluku objavi na WEB stranici Društva.

 

Članak 3.

Izabrani Ponuditelj je u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja obavijesti o rezultatima ovog postupka javne nabave dužan dostaviti dokaze po članku 45. ZJN i 47. ZJN., sukladne točkama 3.1.4. i 3.2.2.2 tenderske dokumentacije, odnosno originale ili ovjerene kopije dokumenata kojima dokazuje osobnu sposobnost, kao i ekonomsku i financijsku sposobnost. Ista moraju biti fizički dostavljeni na protokol Ugovornog tijela najkasnije peti dan po prijemu Odluke o izboru do 15:00 sati.

 

OBRAZLOŽENJE

 U predmetnom postupku javne nabavke, po obavijesti br. 799-1-1-379-3-307/20 na portalu JN od 18.05.2020. godine. Službeni Glasnik BIH br.: 28/20 od 22.05.2020. godine, ponudu je dostavio 1 (jedan) ponuditelj: 

 

Naziv ponuditelja                                         Ponuđena cijena bez PDV-a           Popust

M.R.M. export-import d.o.o. Ljubuški             142.000,00 KM                                  /

 

Povjerenstvo za javne nabave Ugovornog tijela izvršilo je otvaranje ponuda, pregled i ocjenu pristigle ponude, te je na osnovu kriterija utvrđenih u tenderskoj dokumentaciji utvrdilo da je kako slijedi:

Ponuda ponuditelja M.R.M. export-import d.o.o. Ljubuški prihvatljiva.

Na osnovu ocjene ponude, Povjerenstvo za javne nabave Ugovornog tijela ocijenilo je da je ponuda ponuditelja M.R.M. export-import d.o.o. Ljubuški, sa cijenom ponude od 142.000,00 KM bez PDV-a, u cijelosti zadovoljila uvjete postavljene tenderskom dokumentacijom „Teretno-radno vozilo sa ugrađenom hidrauličnom platformom „autokorpa"", br. I-2821/20-б, a sve u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda br. V-3-1980/20 od 13.07.2020. godine koji čini sastavni dio ove Odluke.

S obzirom na navedeno odlučeno je kao u izrijeci ove Odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba Ugovornom tijelu JP „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar, Kralja Petra Krešimira IV б-А, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: