Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Bankarske usluge koje obuhvataju: deponovanje novčanih sredstava, obavljanje platnog prometa do 10.000,00 KM, obavljanje platnog prometa preko 10.000,00 KM, obračunavanje zateznih kamata po zahtjevu Opštine, obavljanje platnog prometa za ostale bankarske usluge (vođenje poslovnog računa, polog gotovine, isplata gotovine i plaćanje unutar banke do 1.000,00 KM i preko 1.000,00 KM), elektronsko bankarstvo

Datum objave: 23.07.2020. 15:05 / Izvor: Akta.ba, 22.07.2020.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLjEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 02-404-88/20.

Datum, 22.07.2020.godine

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS", broj: 97/16), člana 88. i 89.Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se prijedlog Komisije za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke bankarskih usluga i okvirni sporazum o pružanju usluga: deponovanja novčanih sredstava, obavljanje platnog prometa do 10.000,00 KM, obavljanje platnog prometa preko 10.000,00 KM, obračunavanje zateznih kamata po zahtjevu opštine, obavljanje platnog prometa za ostale bankarske usluge (vođenje poslovnog računa, polog gotovine, isplata gotovine i plaćanje unutar banke do 1.000,00 KM i preko 1.000,00 KM) i elektronsko bankarstvo se dodjeljuje ponuđaču: Nova banka a.d. Banja Luka kao prvoplasiranoj banci za ponuđenu cijenu u iznosu od 178,00 KM bez zaračunatog PDV-a kao najbolje ocijenjenu ponudu.

Neće se izvršiti dodjela okvirnog sporazuma o pružanju usluga: deponovanja novčanih sredstava, obavljanje platnog prometa do 10.000,00 KM, obavljanje platnog prometa preko 10.000,00 KM, obračunavanje zateznih kamata po zahtjevu opštine, obavljanje platnog prometa za ostale bankarske usluge (vođenje poslovnog računa, polog gotovine, isplata gotovine i plaćanje unutar banke do 1.000,00 KM i preko 1.000,00 KM) i elektronsko bankarstvo drugoplasiranoj banci a koje usluge se odnose na račun javnih prihoda i jedinstveni račun trezora, jer za predmetnu nabavku nije dostavljena niti jedna druga prihvatljiva ponuda.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o pružanju bankarskih usluga dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 10 (deset) dana, računajući od dana kad su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Odabrani ponuđač je dužan u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača fizički dostaviti na protokol ugovornog organa dokaze tražene tačkom 4.3. i 6.2. Tenderske dokumentacije.

U slučaju da najuspješniji ponuđač ne ispune obaveze iz odredbe stava 2. ovog člana, Ugovorni organ će poništiti predmetni postupak javne nabavke, iz razloga što za istu nije dostavljena niti jedna druga prihvatljiva ponuda.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71.stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na veb-stranici istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70.stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijih ponuđača u postupku javne nabavke bankarskih usluga, pokrenuta je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-404-88/20 od 04.06.2020.godine.Javna nabavka je sprovedena putem konkurentskog postupka za dostavu ponuda.Obavješenje o nabavci broj: 894-7-2-54-3-56/20, objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 08.06.2020.godineKomisija za otvaranje i ocjenu ponuda imenovana je Rješenjem broj:02-404-88/20 od 19.06.2020.godine.Komisija je dana 17.07.2020.godine dostavila Izvještaj o ocjeni ponuda sa preporukom o izboru najpovoljnijih ponuđača.

U postupku po izvještaju o radu, utvrđeno je da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sledeće:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda 3 (tri), -da su blagovremeno zaprimljene 3 (tri) ponude, -da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda, -da su ponude dostavili ponuđači:

1.Raiffeisen bank d.d. Sarajevo;

2.NLB banka a.d. Banja Luka;

3.Nova banka a.d. Banja Luka;

-Komisija je dalje zapisnički utvrdila sljedeće:

Ponuda ponuđača Raiffeisen bank d.d. Sarajevo nije prihvatljiva iz sljedećeg razloga:

Uvidom u ponudu ponađača „Raiffeisen bank" d.d. Sarajevo utvrđeno je da je isti na strani 164. svoje ponude dostavio Obrazac sadržaja ponude - Aneks 10 koji nije popunjen, tj. ovaj ponuđač je u svojoj ponudi dostavio nepopunjen obrazac a odredbom tačke 8. Sadržaj ponude podtačka 8.2. je propisano šta ponuda mora najmanje sadržati i između ostalog u alineji 12) je definisano da ista sadrži Obrazac sadržaja ponude - Aneks 9 koji je potrebno da bude popunjen na način kako je definisano i predviđeno u istom pa shodno tako utvrđnom činjeničnom stanju Komisija je predložila ugovornom organu da ponudu predmetnog ponuđača odbaci kao neurednu i istog ponuđača diskvalifikuje iz daljeg postupka dodjele ugovora.

Ugovorni organ je u cjelosti prihvatio prijedlog Komisije u ovome dijelu i ponudu ponuđača odbacio kao neurednu te predmetnog ponuđača „Raiffeisen bank" d.d. Sarajevo diskvalifikovao iz daljeg postupka dodjele ugovora.

Ponuda ponuđača „NLB banka" a.d. Banja Luka nije prihvatljiva iz sljedećeg razloga:

Uvidom u ponudu ponađača „NLB banka" a.d. Banja Luka utvrđeno je da je isti u okviru svoje ponude propustio dostaviti zahtjevani Obrazac sadržaja ponude - Aneks 9 a odredbom tačke 8. Sadržaj ponude podtačka 8.2. je propisano šta ponuda mora najmanje sadržati i između ostalog u alineji 12) je definisano da ista mora da sadrži Obrazac sadržaja ponude - Aneks 9 koji je potrebno da ponuda sadrži i da isti obrazac bude popunjen na način kako je definisano i predviđeno u njemu pa shodno tako utvrđnom činjeničnom stanju Komisija je predložila ugovornom organu da ponudu predmetnog ponuđača odbaci kao neurednu i ovog ponuđača diskvalifikuje iz daljeg postupka dodjele ugovora.

Ugovorni organ je u cjelosti prihvatio prijedlog Komisije u ovome dijelu i ponudu ponuđača odbacio kao neurednu te predmetnog ponuđača „NLB banka" a.d. Banja Luka diskvalifikovao iz daljeg postupka dodjele ugovora. 

Komisija je dalje zapisnički utvrdila da je ponuđač Nova banka a.d. Banja Luka jedini kvalifikovan ponuđač i da je njegova ponuda prihvatljiva ponude, jer je dostavio sve zahtijevane dokaze i ponudu izradio na način određen tenderskom dokumentacijom,

Kako je u predmetnom postupku javne nabavke predviđena e-aukcija a za istu nabavku je dostavljena samo jedna prihvatljiva ponuda, Komisija imenovana rješenjem načelnika broj 02-404-88/20 od 19.06.2020. godine je nakon rasprave, tj. izvršenog pregleda i početne ocjene ponuda, zapisnički zaključcima, predložila Odjesku za javne nabavke investicije i nadzor ugovornog organa da se u skladu sa odredbom člana 3. Stav 3. (Unos i ocjena prihvatljivih ponuda) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije (Službeni glasnik BiH broj 66/16), ne zakazajue E-aukcija za predmetnu nabavku već će da se u smislu člana 69. Zakona o javnim nabavkama dodjeli ugovor jedinom ponuđaču koji je dostavio prihvatljivu ponudu za predmetnu nabavku bankarskih usluga i to ponuđaču: „Nova banka" a.d. Banja Luka, JIB: 4400374890002, Kralja Alfonsa HIII 37/A 78000 Banja Luka jer smatra da je predmetna ponuda, ponuda sa prihvatljivom cijenom, odgovarajuća i dostavljena od strane kvalifikovanog ponuđača.

Ugovorni organ je prihvatio u cjelosti prijedlog Komisije za javnu nabavku.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64.stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama i tačke 14. Tenderske dokumentacije, odlučeno je kao u članu 1.ove Odluke.

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi putem ovog ugovornog organa u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri, kako bi mogla biti uručena izabranom ponuđaču, kao i drugim strankama u postupku, direktno na protokol ugovornog organa u šalter salu Opštinske uprave Opštine Ugljevik ili preporučenom pošiljkom.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: