Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Stručni nadzor na sanaciji 5 stambenih objekata u naselju Požarike - Holandske kuće

Datum objave: 23.07.2020. 15:13 / Izvor: Akta.ba, 22.07.2020.

Broj: 02-11-1-1783/20 Datum: 22.07.2020.godine

 

Na osnovu člana 70. stav (1) i člana 87. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik grada Gradačac", broj: 12/14 i 6/17) i člana 7. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac (,. Službeni glasnik grada Gradačac", broj: 1/19), Gradonačelnik, d o n o s i:

 

ODLUKU o direktnom sporazumu

 

Član 1.

 

Zaključuje se direktni sporazum sa ponuđačem "CIM" d.o.o. Gradačac o nabavci usluga - Stručni nadzor na sanaciji 5 stambenih objekata u naselju Požarike - Holandske kuće.

 

Član 2.

 

Vrijednost nabavke iz člana 1. ove Odluke iznosi 5.500,00 KM bez PDV-a (slovima: pethiljadapetsto KM).

 

Član 3.

 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Gradska služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu, te je imenovana služba u skladu sa članom 7. stav 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma ("Službeni glasnik grada Gradačac", broj: 12/14 i 6/17) obavezna sa izabranim ponuđačem zaključiti ugovor i isti dostaviti Službi za privredu, budžet i finansije na dalje postupanje.

 

Član 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se na web stranici grada Gradačac www.gradacac,ba, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, istovremeno s upućivanjem ponuđaču o rezultatu postupka nabavke.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke o nabavci usluga - Stručni nadzor na sanaciji 5 stambenih objekata u naselju Požarike- Holandske kuće, pokrenut je putem direktnog sporazuma Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-11-1-1783/20 od 16.07.2020. godine. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 6.000,00 KM bez PDV-a.

 

Pismeni zahtjev za ponudu e-mail-om je upućen sljedećim ponuđačima:

 

-           "CIM" d.o.o. Gradačac;

-           "ARHIKON" d.o.o. Gradačac;

-           "STAT ING" d.o.o. Gradačac;

 

Ugovorni organ je zaprimio ponudu od svih gore navedenih, i to kako slijedi:

 

-           " CIM" d.o.o. Gradačac, ponuda broj: 20-20 od 20.07.2020. godine, vrijednost 5.500,00

KM bez PDV-a,

-           " ARHIKON" d.o.o. Gradačac, ponuda broj: 05-P/20 od 20.07.2020., vrijednost

5.900,00 KMbez PDV-a,

-           " STAT-ING" d.o.o. Gradačac, ponuda broj: 01 -07/20 od 21.07.2020. godine, vrijednost

5.950,00 KMbez PDV-a.

 

S obzirom na gore navedeno, a primjenom člana 64. Zakona o javnim nabavkama i člana 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi BiH, putem Ugovornog organa, u roku od pet (5) dana od dana prijema ove Odluke i to u pisanoj formi.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: