Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge održavanja mašinskih instalacija

Datum objave: 24.07.2020. 12:39 / Izvor: Akta.ba, 24.07.2020.

Odluka o dodjeli ugovora

 

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT             

BOSNE I HERCEGOVINE

GRADONAČELNIK          

 

Broj predmeta: 13-000874/20

Broj akta: 01.1-1141SM-0017/20

Datum, 19.6.2020.. godine

Mjesto,               Brčko

 

Na  osnovu člana 17. stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», brojevi: 22/18 - prečišćeni tekst, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19), u skladu s članovima 25. tačka g) i član 32. stav (1) Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 13-000874/20 od 9.6.2020. godine, Prijedloga Komisije za javne nabavke broj: 13-000 874/20 od 9.6.2020. godine i Mišlјenja Pravobranilaštva brčko distrikta BiH broj: M-548/20 od 16.6.2020. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH d o n o s i

 

ODUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA

 

U provedenom otvorenom postupku za nabavku usluga održavanja zgrada i opreme koje koristi Policija Brčko distrikta BiH - lotovi 1-4, izabrani su najpovolјniji ponuđači kojima se dodjelјuje okvirni sporazum za lotove 1, 2 i 3 u 2020., 2021. i 2022. godini.

 

Naziv najpovolјnijeg ponuđača za Lot 1 je „ENERGO SISTEM" d.o.o. Brčko.

Lot 1 - Usluge održavanja elektroinstalacija

Vrijednost okvirnog sporazuma sa uračunatim PDV-om iznosi        23.400,00 KM.

 

Naziv najpovolјnijeg ponuđača za Lot 2 je „KGH INSTALACIJE" d.o.o. Brčko.

Lot 2 - Usluge održavanja mašinskih instalacija

Vrijednost okvirnog sporazuma sa uračunatim PDV-om iznosi  46.800,00 KM,

 

Naziv najpovolјnijeg ponuđača za Lot 3 je „MAGNET" d.o.o. Brčko.

Lot 3 - Usluge održavanja protivpožarnih instalacija

Vrijednost okvirnog sporazuma sa uračunatim PDV-om iznosi  35.100,00 KM.

 

Obrazloženje

Komisija za nabavke je nakon izvršenog otvaranja ponuda konstatovala da su dostavlјene četiri ponude, ponuđača: „Conram" d.o.o. Brčko, „Energo Sistem" d.o.o. Brčko, „KGH Instalacije" d.o.o. Brčko i „Magnet" d.o.o. Brčko. Sastavni dio odluke čini zapisnik sa otvaranja ponuda i izvještaj o toku i završetku e-aukcije. Komisija je izvršila analizu ponuda i ustanovila da su sve ponude dostavlјene na način propisan tenderskom dokumentacijom u pogledu načina pripreme, dostave i sadržaja ponude. Utvrđeno je da za Lot 4 nije dostavlјena nijedna ponuda u postupku nabavke. Ponuđači su ocijenjeni kvalifikovanim i ponude prihvatlјivim. Nije bilo ustanovlјeno postojanje računskih greški u dostavlјenim ponudama i nisu postojali razlozi za utvrđivanje neprirodno niskih cijena ponuda. Izvršena  je e - aukcija za lotove 1 i 3 glje je bilo više dostavlјenih ponuda i došlo je do sniženja cijena za Lot 3 u ponudi ponuđača „Magnet" d.o.o. Brčko u odnosu na cijenu u ponudi prije e - aukcije. Komisija je na osnovu kriterija najniže cijene dostavila preporuku o izboru najpovolјnijih ponuđača za lotove 1, 2 i 3 dok je za Lot 4 dostavlјena preporuka o poništenju postupka nabavke.

 

Član 3.

Postupak je proveden na osnovu Posebne odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 14.04.1-13-205/20 od 21.2.2020. godine, Obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki broj:1157-1-2-146-3-187/20 od 16.3.2019. godine, tehničkihspecifikacija u vezi satenderskom dokumentacijom broj: 13-000874/20 i ponuda najpovolјnijih ponuđača.

 

Član 4.

Finansiranje navedene nabavke će se za 2020. godinu izvršiti iz budžeta 2020. godine, a za 2021. i 2022. godinu na osnovu odluka o privremenom finansiranju odjelјenja Vlade i institucija Brčko distrikta BiH za 2021. i 2022. godinu i usvojenih budžeta za navedene godine, organizacioni kod 13010001 - Uniformisana krim. policija i dr., ekonomski kod 613700.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavlјanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjelјenje za stručne i administrativne poslove, Pododjelјenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: