Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Gorivo za službena vozila

Datum objave: 25.07.2020. 22:26 / Izvor: Akta.ba, 20.07.2020.

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

 OPĆINA KUPRES 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KUPRES

 

Broj: 01/1-11-3-663-5/20 

Kupres, 16.07.2020. godine

Temeljem članka 32., Zakona o javnim nabavkama(Službeni glasnik B i H, broj: 39/14) i preporuke Povjerenstva za javne nabavke, broj: 01/1-11-3-663-4/20 od 15.07.2020. godine, Općinski načelnik, donosi:

 

ODLUKU

o dodjeli Okvirnog sporazuma

 

Članak 1.

Ponuđaču: ,,T-ioil" d.o.o. Vitez Nova Bila bb 72 250 Vitez na dvije godine za „Nabavku goriva za službena vozila Općine Kupres sa ukupnom cijenom 9.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 10.530,00 KM sa PDV-om i sa zaključenjem Okvirnog Sporazuma na 2 (dvije)godine", na način naveden u tenderskoj dokumentaciji.

 

Članak 2.

Po okončanju roka za žalbu, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača iz članka 1., ove Odluke radi zaključenja i potpisivanja Ugovora, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze, vezano za predmetnu nabavku shodno zahtjevima - uvjetima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima, koji reguliraju postupke ugovaranja.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Temeljem ponovno objavljenog Obavještenja o nabavci objavljenog na Portalu javnih nabavki dana 08.07.2020. godine, broj: 12-7-1-6/20 i provedenog konkurentskog zahtjeva za „Nabavku goriva za službena vozila Općine Kupres sa zaključenjem Okvirnog Sporazuma na 2(dvije) godine, a prema specifikaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, proveden je postupak prikupljanja, analize i ocjene ponuda.

Analizom ponuda i primjenom kriterija „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude, Povjerenstvo je Zapisnikom, broj: 01/1-11-3-633-4/20 od 15.07.2020. godine utvrdilo rang listu ponuda shodno kojoj je prvoplasirana ponuda ponuđača ,,T-ioil d.o.o. Vitez za „Nabavku goriva za službena vozila Općine Kupres44 sa ukupno ponuđenom cijenom od 9.000,00 KM be/ PDV-a, odnosno 10.530,00 KM sa PRV-om sa zaključenjem Okvirnog Sporazuma na 2 (dvije) godine. U postupku Je bila predviđena e-aukcija ali nije se mogla održati jer je zaprimljena samo jedna ponuda ponuđača "T-ioil" d.o.o. Vitez.

Temeljem Preporuke Povjerenstva donesena jc Odluka o dodjeli Okvirnog Sporazuma navedenom ponuđaču na dvije godine.

Nakon isteka jedne godine navedeni ponuđač ponovno ćc dostaviti svoju ponudu i bit će sklopljen novi jednogodišnji ugovor.

Cijeneći navedeno općinski načelnik općine Kupres donosi Odluku kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra daje ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i/ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu na postupak u roku od 5 (pet) dana od dana kada jc njegov podnositelj primio odluku odnosno obavještenje o dodjeli ugovora.

Žalba sc podnosi ugovornom oganu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku.

Ponuđač zadržava i druga prava po žalbi utvrđena Zakonom o javnoj nabavci.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: