Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge za izradu Revizije Regulacionog Plana Kupres

Datum objave: 25.07.2020. 22:44 / Izvor: Akta.ba, 20.07.2020.

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KUPRES 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KUPRES

 

Broj: 01/1-11-831-2/20 

Kupres, 20.07.2020. godine

 

Temeljem članka 87., stavak 3., članka 70., stavak 1., 2., i 3., članka 90., Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i odredbama Pravilnika o postupku Izravnog sporazuma(„Službeni glasnik BiH", broj: 90/14), Općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o Izravnom sporazumu

Članak 1.

Zaključuje se Izravni sporazum sa ponuđačem „Projekt" a.d. Banja Luka za „Vršenje usluga za izradu Revizije Regulacionog Plana „Kupres" Općine Kupres, kako slijedi iz ponude, broj ponude: 776-4/19 od 17.07.2020. godine.

 

Članak 2.

Nabavka iz članka 1., ove Odluke vrši se u skladu sa člankom 90., Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), te odredbama Pravilnika o postupku Izravnog sporazuma („Službeni glasnik BiH", broj: 90/14).

Dostavljena je jedna ponuda ponuđača „Projekt" a.d. Banja Luka, ul. Veselina Masleše 1/IV, 78 000 Banja Luka.

 

Članak 3.

Vrijednost ove nabavke je 5.000,00 KM bez PDV-a, ukupno sa PDV-om 5.850,00 KM sa PDV-om, a plaćanje će se izvršiti 30% avansno a 70% po isporuci Elaborata.

 

Članak 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za gospodarstvo, financije i inspekcijske poslove.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Kupres, istovremeno sa upućivanjem ponuđaču, koji je sudjelovao u postupku javne nabavke, u skladu sa člankom 70., stavak 6., Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Općinski načelnik Općine Kupres donio je Odluku o pokretanju postupka nabavke putem Izravnog sporazuma, sukladno Internom Pravilniku o postupku Izravnog Sporazuma, broj: 02-02-1-307/14 od 24.02.2014. godine za „Vršenje usluga za izradu Revizije regulacionog plana Općine Kupres", broj: 01/1-11-3-831/20 od 17.07.2020. godine.

U skladu sa člankom 5., Pravilnika o postupku Izravnog sporazuma(„Službeni glasnik BiH", broj: 90/14), Općina Kupres je telefonskim putem ispitivala tržište, te uputila poziv za dostavu pismene ponude od ponuđača ,,Projekt" a.d. Banja Luka.

Ukupna cijena ponude „Projekt44 a.d. Banja Luka je 5.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 5.850,00 KM sa PDV-om, a plaćanje će se izvršiti 30% avansno a 70% po isporuci Elaborata.

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je ponuđač dostavio ponudu za usluge, koje su tražene u pozivu za dostavu ponude, te da je Primatelj usluga zadovoljan cijenom i kvalitetom tražene usluge.

Imajući u vidu sve navedeno, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

U postupku Izravnog Sporazuma nije dozvoljena žalba, sukladno članku 10., Pravilnika o postupku direktnog Sporazuma („Službeni glasnik BiH, broj: 53/06), ali ponuđač ima pravo Prigovora u roku od 5 dana Ugovornom organu. Prigovor se podnosi u pismenoj formi izravno ili putem pošte u dovoljnom broju primjeraka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: