Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Korisnički i IT softver i SSL certifikati

Datum objave: 26.07.2020. 19:18 / Izvor: Akta.ba, 17.07.2020.

Broj: 03/9-1 1-8-9519-OPP/20 E.Š. Datum: 10.07.2020. godine.

 

Na osnovu člana 22. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (..Službene novine Kantona Sarajevo" broj 4/00. 18/02, 30/08. 01/12 i 15/13). člana 64. siav (I) tačka b). člana 70. stav (1) i (3) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama (..Službeni glasnik BiH" broj 39/14). Procedure o javnim nabavkama ZZOKS broj: 01-01-S.T.-7703/19 od 18.02.2019. godine. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj UO/06-I-2-S.K--13709/17 od I 1.04.2017. godine i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 03/9-1 1-8-9519-OPDS/20 E.Š. od 03.07.2020. godine. Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo donosi sljedeću

 

O D L U K U

 

I

Prihvata se ponuda ponuđača ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo. broj: 112/20 od 08.07.2020. godine za nabavku „Korisnički i IT softver i SSL certifikati" u iznosu od 4.921.25 KM (bez PDV-a) odnosno 5.757.86 KM (sa PDV-om).

 

II

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo će sa izabranim ponudačem iz tačke I ove Odluke, po pravosnažnosti iste i po ispunjenju ostalih preduslova, zaključiti ugovor.

 

III

Nabavka se finansira sa pozicije 4.2. u skladu sa Izmjenama i dopunama finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 17/20).

 

IV

Plaćanje izabranom ponuđaču će se izvršiti u roku do 60 dana od dana dospijeća ispravne fakture.

 

V

Sliodno članu 70. stav (6) ZJN. ova Odluka će se objaviti na vveb stranici Ugovornog organa wvvw.kzzosa.ba istovremeno sa upućivanjem ponudaču.

 

VI

Odluka stupa na snagu danom donošenja i čini sastavni dio dokumentacije o provedenom postupku.

 

Obrazloženje

 

Na osnovu Poziva za dostavljanje ponude za nabavku „Korisnički i IT softver i SSL certifikati" broj 03/9-1 1-8-9519-PDP/20 E.Š. od 03.07.2020. godine upučenom na tri adrese ponuđača i to: Plus d.o.o. Sarajevo, Imtec d.o.o. Sarajevo i Aspo rail d.o.o. Sarajevo, do roka naznačenog u Pozivu. putem e-mail-a u 11:48 sati je zaprimljena 1 (jedna) ponuda i to ponuda Ponuđača Aspo rail d.o.o. Sarajevo broj 112/20 od 08.07.2020. godine. Pregledom ponude, utvrđeno je da ponuda na osnovu kriterija najniže cijene ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke i zadovoljava ostale uslove tehničke uslove predmeta nabavke te je kao takva prihvatljiva za Ugovorni organ.

 

Na osnovu navedenog, a primjenom člana 90. ZJN odlučeno je kao u tački I dispozitiva ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: