Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Radovi na izgradnji garaže za šestosjednu žičaru

Datum objave: 11.09.2020. 08:35 / Izvor: Akta.ba, 10.09.2020.

KJP ZOI84 OCS d.o.o. Sarajevo

Broj: 2201 /20 Datum: 10.09 .2020. godine

 

Na Osnovu člana 64. stav (1) tačka b) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), a na preporuku Komisije za nabavke iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 2188/20 od 09.09.2020. godine, v.d.direktor KJP ZOI 84 OCS d.o.o. Sarajevo, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1. (Predmet odluke)

Ugovor o nabavci radova „ IZGRADNJA GARAŽE ZA ŠESTOSJEDNU ŽIČARU- Projektovanje i nadogradnja postojeće šestosjedne žičare na Bjelašnici u vidu izgradnje automatske garaže po sistemu „Projektuj i izgradi", dodjeljuje se izabranom ponuđaču/konzorcijumu STRUCON d.o.o.Sarajevo- MGBH d.o.o.Sarajevo.

 

Član 2. (Kriterij za dodjelu ugovora)

(1)          Ponuda ponuđača iz člana 1. ove odluke zadovoljava sve uslove utvrđene u predmetnoj tenderskoj dokumentaciji i sadrži prihvatljivu cijenu za predmetne radove.

(2)          Ponuđaču iz člana 1. ove odluke, ugovor će biti dodijeljen u skladu sa elementima Ponude, te uslovima i kriterijima utvrđenim u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

 

Član 3. (Stupanje na snagu) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazlože nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je putem otvorenog postupka. Obavještenje o nabavci objavljeno je na portalu AJN, broj obavještenja: 707-1-3-98-3-24/20 od 10.08.2020. godine. Blagovremeno je primljena jedna ponuda ponuđača/konzorcijuma: STRUCON d.o.o.Sarajevo-MGBH d.o.o.Sarajevo. Komisija za nabavke imenovana Odlukom broj: 1893/20 od 13.08.2020., godine, izvršila je pregled i ocjenu ponuda (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj 2188/20 od 09.09.2020. godine je u prilogu ove odluke) i uputila preporuku v.d. direktoru KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo za izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Uzimajući u obzir navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke može se uputiti žalba u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje URŽ-u putem ugovornog organa, u pisanoj formi direkno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od 3 (tri).

 

 

v.direktor KJP ZOI84 OCS d.o.o

Edis Baković

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: