Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Uklanjanje ostataka građevine, saniranje lokacije, uređenje zelene površine i ozelenjavanje trga u Kraljevoj Sutjesci- I dio

Datum objave: 27.11.2020. 11:01 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.11.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

792-1-3-38-5-35/20


Broj obavještenja o nabavci 792-1-3-38-3-27/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA KAKANJ
IDB/JIB 4218305690007
Kontakt osoba Meliha Neimarlija
Adresa Ulica branilaca
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-812
Faks (032) 771-812
Elektronska pošta opcinaka@bih.net.ba
Internet adresa www.kakanj.com.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Kakanj

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Priprema gradilišta, Rušenje zgrada, odvoz zemlje, demontaža objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Uklanjanje ostataka građevine, saniranje lokacije, uređenje zelene površine i ozelenjavanje trga u Kraljevoj Sutjesci- I dio

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka radova za potrebe realizacije projekta „Uklanjanje ostataka građevine, saniranje lokacije, uređenje zelene površine
i ozelenjavanje trga u Kraljevoj Sutjesci – I dio“.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45111000-8 Radovi rušenja, priprema i čišćenje gradilišta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

46.008,55

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Naselje Kraljeva Sutjeska, općina Kakanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Period na koji se zaključuje ugovor za nabavku radova je 45 dan od dana obostranog potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TRGOŠPED D.O.O. KAKANJ 4218057690003 Kakanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

52548,02

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

52548,02

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

19.11.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

52548,02

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

52548,02

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: