Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Uredski materijal i sitni inventar

Datum objave: 27.04.2021. 10:10 / Izvor: Akta.ba, 26.04.2021.

BOSNA I HERCECOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

AGENCIJA ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 05-1127-7/21

Sarajevo, 26.04.2021. godine

 

Na osnovu člana 23. stav (1) tačka d) Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH ". broj: 75/17), člana 16. stav (1) tačka n) i t) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 3/18), člana 64. stav (1) tačka b), Člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH'', broj: 39/14), člana 8. stav (2) tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke ("Službeni glasnik BiH", broj: 103/14), a na osnovu preporuka komisije za provođenje postupka javne nabavke uredskog materijala i sitnog inventara iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 05-1127-6/21 od 23.04.2021. godine, direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH donosi

 

O D L  U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke roba

 

Član 1.

Prihvataju se preporuke Komisije za provođenje postupka javne nabavke uredskog materijala i sitnog inventara za poterebe Agencije za bankarstvo Federacije BiH iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 05-1127-6/21 od 23.04.2021. godine i okvirni sporazum dodjeljuje se ponuđaču ,AERO EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo.

Član 2.

Ukupna vrijednost okvirnog sporazuma iz tačke I. ove Odluke utvrduje se u iznosu od 60.000,00 KM bez poreza na dodanu vrijednost (PDV), što sa uračunatim PDV-om iznosi 70.200,00 KM.

Član 3.

Po okončanju roka za žalbu, ugovorni organ će sa izabranim ponuđačem iz tačke I ove odluke zaključiti okvimi sporazum na period od jedne godine, kojim će regulisati međusobna prava i obaveze.

Član 4.

Ova odluka bit će objavljena na internet stranici Agencije za bankarstvo Federacije BiH (www.fba.ba). istovremeno sa upućivanjem iste ponuđačima koji su sudjelovali u postupku javne nabavke, u skladu sa odredbama člana 70. stav (6) i člana 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Sektor zajedničkih funkcija.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke uredskog materijala i sitnog inventara, broj: 05-1127/21 od 25.03.2021. godine odobreno je provođenje postupka javne nabavke predmetne robe za potrebe ugovornog organa. Javna nabavka provedena je putem otvorenog postupka, a kao kriterij za izbor 

najpovoljnije ponude odabrana je najniža cijena tehnički prihvatljive ponude. U skladu sa članom 35. Zakona o javnim nabavkama, Obavještenje o nabavci broj: 3010-1-1-60-3-27/21 objavljeno je na Portalu javnih nabavki (ejn.gov.ba) dana 26.03.2021 godine i u Službenom glasniku BiH, broj: 20/21 dana 02.04.2021. godine. Procijenjena vrijednost javne nabavke utvrđena je u ukupnom iznosu od 60.000,00 KM, bez porezana dodanu vrijednost (PDV).

U skladu sa Rješenjem ugovornog organa broj: 05-1127-2/21 od 09.04.2021. godine imenovana je Komisija za provođenje postupka javne nabavke uredskog materijala i sitnog inventara za potrebe Agencije za bankarstvo Federacije BiH (u daljem tekstu: Komisija), kojom su definisane njene nadležnosti, koje uključuju poslove otvaranja, pregleda i ocjene ponuda, te davanje preporuke za odabir najpovoljnije ponude.

Slijedom navedenog, Komisija je u okviru svojih nadležnosti i ovlaštenja provela predmetni postupak nabavke, te o tome sačinila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u kojem je konstatovano da su po predmetnom postupku nabavke pravovremeno pristigle 2 (dvije) ponude. Na osnovu izvršene analize i ocjene pristiglih ponuda u pogledu utvrđivanja njihove prihvatljivosti u odnosu na kvalifikacijske uslove utvrđene u tenderskoj dokumentaciji, Komisija je utvrdila:

-              da je ponuda ponuđača „AERO EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo kvalifikovana i prihvatljiva, te da su dostavljeni svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način;

-              da se ponuda ponuđača „DEFTER" d.o.o. Sarajevo odbacuje na osnovu člana 68. stav (1) i stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama, odnosno navedeni ponuđač nije ispunio minimalne uslove za kvalifikaciju navedene u:

- poglavlju III (Uslovi za kvalifikaciju ponuđača) tačka 9. (Minimalni uslovi za kvalifikaciju ponuđača) podtačka 9.1 (Lična sposobnost - član 45. Zakona) tako što je dostavio Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačke a) do d) Zakona o javnim nabavkama, neovjerenu kod nadležnog organa (sud, notar ili općina) u formi i na način koji propisuje Agencija za javne nabavke BiH, što je u suprotnosti sa traženim uslovom tenderske dokumentacije;

poglavlju III (Uslovi za kvalifikaciju ponudača) tačka 9. (Minimalni uslovi za kvalifikaciju ponuđača) podtačka 9.3 (Ekonomska i finansijska sposobnost - član 47. Zakona). tako što nije dostavio kopiju potvrde od poslovne banke gdje je račun ponuđača otvoren, što nije usklađeno sa zadanim uslovom tenderske dokumentacije;

poglavlju III (Uslovi za kvalifikaciju ponudača) tačka 9. (Minimalni uslovi za kvalifikaciju ponuđača) podtačka 9.4 (Tehnička i profesionalna sposobnost - član 48. - 49. Zakona) stav b), jer nije dostavio tehnički list za fotokopirni papir na jednom od službenih jezika u BiH, katalošku dokumentaciju za tražene stavke i tražene uzorke za ponuđene robe iz tenderske dokumentacije, i samim tim nije dokazao da je tehnički opremljen i osposobljen za uredno i kvalitetno izvršenje predmeta nabavke, kako je traženo tenderskom dokumentacijom;

poglavlju VI (Dodatne informacije) tačka 32. (Pismena izjava iz člana 52. Zakona), jer je dostavio Pismenu izjavu iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama neovjerenu kod nadležnog organa, što je u suprotnosti sa traženim uslovom tenderske dokumentacije.

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti navedenog ponuđača te pregled i ocjenu ponuda, u skladu s kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, oci jenjeno je da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju vidljivo je da je ponuđač „AERO EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo najbolje ocijenjen na osnovu zadanih kvalifikacijskih i cjenovnih uslova nadmetanja, pa je Komisija dala preporuke da se istom, saglasno članu 69. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama, dodijeli okvirni sporazum u predmetnom postupku javne nabavke roba.

Uvažavajući sve navedeno, primjenom člana 64. stav (1) tačkab) i 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama i člana 8. stav (2) tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije zanabavke, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu - Agenciji za bankarstvo Federacije BiH, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke, saglasno članu 97. i 101. Zakona o javnim nabavkama.

 

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi/Kancelariji za razmatranje žalbi - Filijala/Podružnica Mostar, putem ugovornog organa, u pisanoj formi, direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Zalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: