Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge uvoza i transporta spremnika, usluge uvoza, skladištenja i transporta-Temperaturni režim od 2 oC do 8 oC, usluge uvoza, skladištenja i transporta-Temperaturni režim: suho skladište, ambijentalna temperatura

Datum objave: 06.05.2021. 12:41 / Izvor: Akta.ba, 30.04.2021.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FBiH

Broj: S-10-01-02-9.2-517-22/21

Sarajevo, 30.04.2021.

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 25. Pravilnika o javnim nabavkama u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH,' broj: UV-01-01-01-1-30-25-1/17 od 25.10.2017.godine, na Preporuku Komisije za javnu nabavku usluga uvoza, skladištenja i transporta vakcina protiv COVID-19 na području Federacije BiH u 2021. godini iz Zapisnika o ocjeni konačnih ponuda, broj: S-10-01-02-9.2-517-21/21 od 29.04.2021. godine, direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, kao ugovornog organa, donio je

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvaća se Preporuka Komisije za javnu nabavku usluga uvoza, skladištenja i transporta vakcina protiv COVID-19 na području Federacije BiH u 2021. godini ( u daljem tekstu: Komisija za javnu nabavku), i ugovor o javnoj nabavci se dodjeljuje kvalificiranim ponuđačima čije su ponude zadovoljile sve uslove utvrđene u zahtjevu za učešće/inicijalnoj ponudi/konačnoj ponudi odnosno u tenderskoj dokumentaciji (tehnički zadovoljavajuće-prihvatljive ponude), koje su ocjenjene kao najpovoljnije, i to:

 

Ponuđaču pod rednim brojem 1. Hercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića br. 4, 88000 Mostar za:

■ LOT 1 Usluge uvoza i transporta spremnika, za ponuđenu cijenu od 3,276 sa PDV-om

■ LOT 3 Usluge uvoza, skladištenja i transporta-Temperaturni režim od 2 oC do 8 oC, za ponuđenu cijenu od 14,976 KM sa PDV-om

■ LOT 4 Usluge uvoza, skladištenja i transporta-Temperaturni režim: suho skladište, ambijentalna temperatura, za ponuđenu cijenu od 14,976 KM sa PDV-om

 

Ponuđaču pod rednim brojem 2. Medimpex d.o.o. Mostar, Igmanska br. 38, 71320 Vogošća za:

■ LOT 2 Usluge uvoza, skladištenja i transporta-Temperaturni režim od -15 oC do -25 oC, za ponudenu cijenu od 124,02 KM sa PDV-om

 

Član 2.

Ugovori o nabavci sa izabranim ponuđačima iz člana 1. ove odluke, zaključit će se najkasnije u roku od 15 dana od dostavljanja ove Odluke, a u skladu sa članom 98. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), u daljnjem tekstu: Zakon o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web stranici ugovornog organa: www.zzjzfbih.ba . istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji je učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke usluga uvoza, skladištenja i transporta vakcina protiv COVID-19 na području Federacije BiH u 2021. godini pokrenut je Odlukom o odobrenju pokretanju postupka javne nabavke usluga uvoza, skladištenja i transporta vakcina protiv COVID-19 na području Federacije BiH u 2021. godini, broj: UV-01-01-01-1-148-11/21 od 20.04.2021. godine, te odlukom o provođenju postupka javne nabavke usluga uvoza, skladištenja i transporta vakcina protiv COVID-19 na području Federacije BiH u 2021. godini, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, broj: S-10-01-02-9.23-517-1/21 od 21.04.2021. godine. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez uračunatog PDV-aje 171.000,00 KM.

Poziv za učešće u pregovaračkom postupku sa tenderskom dokumentacijom je upućen na 12 potencijalnih kandidata-ponuđača veleprometnika lijekova koji posjeduju odobrenje od ALIMS BiH i Certifikat o GDP, te isti dan objavljen i na web stranici Ugovornog organa: www.zzjzfbih.ba.

Predmet ugovora o nabavci, je podijeljen na LOT-ove (LOT-ovi broj 1 do 4), saglasno odredbi članu 16. Zakona o javnim nabavkama, te Aneksu l.Tehnička specifikacija Poziva-Tenderske dokumentacije, broj: S-10-01-02-9.23-517-3/21 od 22.04.2021. godine.

Na poziv za učešće odgovorila su samo dva kandidata-ponuđača iz člana 1. ove Odluke, koji su u ostavljenom roku dostavili zahtjeve za učešće sa dokumentima za procjenu kvalifikacije (sposobnosti) za LOT-ove 1, 2, 3 i 4, te su oba dokazala svoju kvalifikovanost (sposobnost) za učešće u predmetnom postupku.

Istima je 26.04.2021. godine upućen poziv za dostavu Inicijalnih ponuda do 28.04.2021. godine, te su isti dan obavljeni pregovori putem Zoom-a sa oba kandidata.

Nadalje, nakon uspješno obavljenih pregovora kandidatima-ponuđačima je upućen zahtjev za dostavu konačnih ponuda sa izjavama o kapacitetima skladišta i transporta kojima raspolažu. Komisija je 29.04.2021. godine izvršila javno otvaranje konačnih ponuda, te kako bi mogla predložiti izbor ponuđača po LOT-ovima ovisno o potrebama Ugovornog organa i kapacitetima kandidata-ponuđača, od ponuđača pod rednim brojem 1. zatražila dodatno očitovanje o ponuđenoj cijeni transporta/skladištenja koja je znatno niža od drugog ponuđača, isti je uredno dostavio očitovanje i obrazložio ponuđenu cijenu. Isto tako, od ponuđača pod rednim brojem 2. Komisija za javnu nabavku je zatražila da se izjasni o ponuđenoj cijeni transporta, što je ovaj također u ostavljenom roku dostavio. Komisija za javnu nabavku je direktoru Ugovornog organa dostavila Zapisnik o ocjeni konačnih ponuda, broj: S-10-01-02-9.2-517-21/21 od 29.04.2021. godine sa Preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača, po LOT-ovima.

U postupku po Zapisniku o ocjeni konačne ponude, utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjene pristiglih konačnih ponuda za LOT-ove 1, 2, 3 i 4 u kojem je, nakon konstultacija sa Stručnom službom Ugovornog organa, konstatovano da je Komisija za javnu nabavku, primjenjujući kriterij „najniže cijene" prethodno uzela u obzir zahtjeve Ugovornog organa u pogledu predmetne nabavke i tehničkih specifikacije te posebno skladišnih i transportnih kapaciteta kandidata-ponuđača u predmetnom postupku. U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija za javnu nabavku pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuditelja, te ocjenu uslova 'utvrđenih u inicijalnoj ponudi, pregovarala za zainteresiranim kandidatima-ponuđačima te izvršila pregled konačnih ponuda (tehnički zadovoljavajuće-prihvatljive ponude).

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti, niti propuste u radu Komisije za javnu nabavku, koji bi eventualno bili osnova za neprihvaćanje njene Preporuke za izbor ponuđača. Naime u postupku je ocjenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Izabrani ponuditelj je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene tehnički zadovoljavajuće- prihvatljive ponude.

Iz svih navedenih razloga, primjenom člana 64. stavak (1) točka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučenoje kao u članu 1. ove Odluke

Pouka o pravnom lijeku: Ponuđač, ukoliko je nezadovoljan ovom odlukom, ima pravo podnijeti žalbu, u pisanoj formi, na adresu Ugovornog organa: Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, Sarajevo, Maršala Tita br. 9, najkasnije u roku od 10 dana po prijemu ove Odluke, saglasno odredbama člana 99.-101. Zakona o javnim nabavkama.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: