Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Dodatni radovi na dogradnji ambulante na Branjevu

Datum objave: 07.05.2021. 08:14 / Izvor: Akta.ba, 04.05.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD ZVORNIK

GRADONAČELNIK 

         

Broj: 02-360-41-1/20

Datum: 04.05.2021. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS", broj: 97/16 i 36/19), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik", broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik - Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik", broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovolјnijeg ponuđača

I           

Nakon postizanja, za Ugovorni organ, ekonomski prihvatlјive ponude u postupku javne nabavke „Izvođenje dodatnih radova na dogradnji ambulante na Branjevu" kandidat koji je ispunio kvalifikacije i kriterijume navedene u pozivu je:

„Genex" d.o.o. Zvornik.

II          

Ponuđač iz člana l ove Odluke ocijenjen je kao povolјan jer je za navedene radove putem pregovaračkog postupka dostavio za Ugovorni organ prihvatlјivu cijenu tehnički zadovolјavajuće ponude u iznosu od 15.333,20 KM bez PDV-a. Rok za izvođenja radova je 15 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, a plaćanje se vrši po ispostavlјanju ovjerene okončane situacije.

Protiv ove odluke ponuđač ima pravo na žalbu u roku od (5) pet dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

 

GRADONAČELNIK

Zoran Stevanović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: