Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Uređaj za videokonferenciju

Datum objave: 07.05.2021. 14:26 / Izvor: Akta.ba, 23.04.2021.

Broj: 12-11-15-1089/21

Sarajevo, 23.4.2021. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke kompjuterske i uredske opreme za potrebe Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine za budžetsku 2021. godinu, putem otvorenog postupka nabavke (obavještenje o nabavci broj: 296-1-1-9-3-10/21 objavljeno na Portalu javnih nabavki 9. 3. 2021. godine i „Službenom glasniku BiH", broj 17/21 od 19. 3. 2021. godine), date u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 12-11-15-569-7/21 od 21.4.2021. godine, generalni revizordonosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske i uredske opreme za LOT1, LOT 5, LOT6 i LOT 7

 

I             

U postupku nabavke kompjuterske i uredske opreme za potrebe Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine za budžetsku 2021. godinu, putem otvorenog postupka nabavke, Ugovorni organ donio je odluku o izboru najpovoljnije ponude ponuđača:

za LOT1 - laptopi Rebus d.o.o. Sarajevo,

za LOT 5 - štampač mrežni A4 laserski monohromatski i  LOT 6 - mrežni štampač A4 u boji tintni C- servis d.o.o. Sarajevo

za LOT 7 - uređaj za videokonferenciju Imtec d.o.o. Sarajevo.

II            

Zadužuje se Odjeljenje za pravne i opće poslove i Ijudske resurse, da ovu odluku dostavi ponuđačima - učesnicima u postupku u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove odluke, elektronskom poštom, preporučenom poštom ili neposredno.

Ova odluka stupa na snagu danom potpisivanja.

 

Obrazloženje

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ugovorni organ) je u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odlukom broj: 12-11-15- 569/21 od 25. 2. 2021. godine, pokrenuo postupak nabavke kompjuterske i uredske opreme putem otvorenog postupka nabavke za potrebe Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine za budžetsku 2021. godinu.

Obavještenje o javnoj nabavci, broj: 296-1-1-9-3-10/21 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana, 9. 3. 2021. godine i „Službenom glasniku BiH", broj: 17/21 od 19.3. 2021. godine.

Komisija za provođenje postupka nabavke kompjuterske i uredske opreme za potrebe Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine za budžetsku 2021. godinu imenovana Rješenjem generalnog revizora broj: 12-11-15-569-1/21 od 2. 3. 2021. godine, provela je postupak javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima te sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda od 8.4. 2021. 

godine, Analitički prikaztraženih i dostavljenih dokumenata - Kvalifikacija ponuđača broj: 12-11-15-569-6/21 od 21.4. 2021. godine i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj 12-11-15-569-7/21 od 21. 4. 2021. godine u kojem je konstatovano:

U predmetnom postupku nabavke na protokol Ugovornom organu pravovremeno je pristiglo dvanaest ponuda za sve lotove, od kojih sedam ponuda za LOT 1, te po jedna ponuda za LOT 5, LOT 6 i LOT 7 kako slijedi:

-              za LOT1 - laptopi, ponudu su dostavili ponuđači: C-Servis d.o.o. Sarajevo, INTER-COM d.o.o. Zenica, GODIMERC d.o.o. Sarajevo, Digitarija d.o.o. Sarajevo, Rebus d.o.o. Sarajevo, Kodeks d.o.o. Sarajevo i Time Code d.o.o. Sarajevo

-              za LOT 5 - štampač mrežni A4 laserski monohromatski, ponudu je dostavio ponuđač C-servis d.o.o. Sarajevo;

-              za LOT 6 - mrežni štampač A4 u boji tinti, ponudu je dostavio ponuđač C-servis d.o.o. Sarajevo;

-              za LOT 7 - uređaj za videokonferenciju, ponudu je dostavio ponuđač Imtec d.o.o. Sarajevo

Na osnovu pregleda dostavljenih dokumenata u odnosu na dokumente i zahtjeve tražene tenderskom dokumentacijom, utvrđeno je sljedeće:

Ponuda ponuđača C-Servis d.o.o. Sarajevo za LOT 5 i LOT 6 ispunjava sve zahtjeve tražene Tenderskom dokumentacijom, dok za LOT1 ne ispunjava sve zahtjeve tražene Tenderskom dokumentacijom, kako slijedi: u Aneksu III (Tehnička specifikacija); radni takt procesora ponuđenog laptopa 2.4-4.2 Ghz ne ispunjava zahtjev za radni takt procesora: 2.5-4.5 Ghz iz Tehničke specifikacije Tenderske dokumentacije.

Ponuda ponuđača INTER-COM d.o.o. Zenica za LOT 1 ne ispunjava sve zahtjeve tražene Tenderskom dokumentacijom, kako slijedi: nesipravan Aneks I (Obrazac za cijenu ponude) - Umjesto Obrasca za cijenu ponude iz Tenderske dokumentacije za LOT1 - Laptopi, popunjen je i dostavljen Obrazac za cijenu ponude za LOT 2 - Memorija za servere.

Ponuda ponuđača GODIMERC d.o.o. Sarajevo za LOT 1 ne ispunjava sve zahtjeve tražene Tenderskom dokumentacijom, kako slijedi: u Aneksu III (Tehnička specifikacija) radni takt procesora ponuđenog laptopa je 2.4-4.2 Ghz, nije u skladu sa zahtjevom za radni takt procesora 2.5-4.5 Ghz u Tehničkoj specifikaciji Tenderske dokumentacije.

Ponuda ponuđača Digitarija d.o.o. Sarajevo za LOT 1 ne ispunjava sve zahtjeve tražene Tenderskom dokumentacijom, kako slijedi: u Aneksu III (Tehnička specifikacija) radni takt procesora ponuđenog laptopa je 2.4-4.2 Ghz, što nije u skladu sa zahtjevom za radni takt procesora 2.5-4.5 Ghz u Tehničkoj specifikaciji Tenderske dokumentacije.

Ponuda ponuđača Time Code d.o.o. Sarajevo za LOT 1 ne ispunjava sve zahtjeve tražene Tenderskom dokumentacijom, kako slijedi: u Aneksu III (Tehnička specifikacija) radni takt procesora ponuđenog laptopa je 2.4-4.2 Ghz nije u skladu sa zahtjevom za radni takt 2.5-4.5 Ghz kako je zahtijevano u Tehničkoj specifikaciji Tenderske dokumentacije.

Ponuda ponuđača Kodeks d.o.o Sarajevo za LOT 1 ne ispunjava sve zahtjeve tražene Tenderskom dokumentacijom, kako slijedi: u Tehničkoj specifikaciji (Aneks III) radni takt procesora ponuđenog laptopa je 2.4-4.2 Ghz nije u skladu sa zahtjevom za radni takt 2.5-4.5 Ghz kako je zahtijevano u Tehničkoj specifikaciji Tenderske dokumentacije; u izjavi o roku isporuke naveden je rok isporuke za ponuđene laptope „ 60- do 120 dana od potpisivanja Ugovora" što nije u skladu sa zahtjevom Tačka II 1.3 iz Tenderske dokumentacije.

Ponuda ponuđača Imtec d.o.o. Sarajevo za LOT 7 ispunjava sve zahtjeve tražene Tenderskom dokumentacijom.

U predmetnom postupku javne nabavke Ugovorni organ je predvidio provođenje e-aukcije. Analizom prihvatljivih ponuda, prema kriteriju najniža cijena ponude, utvrđeno je da je za LOT1, LOT 5, LOT 6 i LOT7 Ugovorni organ primio po jednu prihvatljivu ponudu, te se e-aukcija ne može zakazati i postupak se okončava shodno članu 69. Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđači su u dostavljenoj izjavi sadržanoj u Aneksu II tenderske dokumentacije, naveli da ponuđene robe nemaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

Komisija je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponude predložila odgovornoj osobi Ugovornog organa donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u skladu sa članom 69. stav (1) tačka a):

za LOT1- Rebus d.o.o. Sarajevo, s obzirom da je ponuda ovog ponuđača jedina prihvatljiva; za LOT 5 - štampač mrežni A4 laserski monohromatski i LOT 6 - mrežni štampač A4 u boji tintni C-servis d.o.o. Sarajevo, s obzirom da su ponude ovog ponuđača jedine pristigle za ove lotove; za LOT 7 - uređaj za videokonferenciju - Imtec d.o.o. Sarajevo, s obzirom da je ponuda ovog ponuđača jedina pristigla.

Na prijedlog Komisije Ugovorni organ je donio odluku kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

U skladu sa članom 99. i članom 101. Zakona o javnim nabavkama protivove odluke može se uložiti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana zaprimanja odluke.

Žalba se ulaže Ugovornom organu u pisanom obliku neposredno na protokolu ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od 3 (tri).

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: