Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Rekonstrukcija, revitalizacija i restauracija fasada na objektu broj 7 u pješačkoj zoni u Brčkom

Datum objave: 07.05.2021. 15:29 / Izvor: Akta.ba, 07.05.2021.

Broj predmeta: 13-000518/21

Broj akta: 01.1-1413EK-0026/21

Datum, 4.5.2021.. godine

Mjesto, Brčko

 

 

Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», brojevi: 22/18 - prečišćeni tekst, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19), u skladu s članom 25. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom komisije za javne nabavke broj: 13-000518/21 od 16.4.2021. godine i Mišljenja Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH broj: M-452/21 od 29.4.2021. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH donosi

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA

 

Član 1.

(1) U provedenom otvorenom postupku za nabavku radova za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom Vlade Brčko distrikta BiH - 5 lotova, izabrani su najpovoljniji ponuđači kojima se dodjeljuje ugovor po pojedinim lotovima.

 

a) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 1 je „BIJELIĆ GRADNJA" d.o.o. Brčko.

Lot 1 - Rekonstrukcija, revitalizacija i restauracija fasada na objektu broj 7 u pješačkoj zoni u Brčkom

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi    350.687,03 KM.

 

b) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 2 je „PAPILON" d.o.o. Čelić.

Lot 2 - Završetak izgradnje Doma kulture u MZ Satorovići

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi    162.480,24 KM.

 

c) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 3 je „ZANAT-TEX" d.o.o. Brčko.

Lot 3 - Izvođenje radova na promjeni namjene objekta u objekat za predškolski odgoj u Dubravama, MZ Dubrave

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi    20.108,44 KM.

 

d) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 4 je „GALAX NISKOGRADNJA" d.d. Brčko.

Lot 4 - Izgradnja rasvjete i presvlačenje asfaltnog sloja na postojećim malim sportskim terenima u MZ Brezovo Polje Selo

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi    19.799,91 KM.

 

e) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 5 je GRUPA PONUĐAČA „ASTRA PLAN" d.o.o. Brčko i „BIŠINA" d.o.o. Mostar.

Lot 5 - Završetak zgrade u MZ Vujičić

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi  10.530,00 KM

 

Postupak je proveden na osnovu Posebne odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13- 000518/21, broj akta: 16-0175JD-001/21 od 17.2.2021. godine, Obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki broj: 1157-1-3-78-3-144/21 od 26.2.2021. godine, predmjera radova u vezi sa Tenderskom dokumentacijom broj: 13-000518/21 i ponude najpovoljnijih ponuđača.

Član 3.

Finansiranje nabavke iz čl. 1. Odluke će se vršiti iz sljedećih izvora fmansiranja:

LOT 1- Rekonstrukcija, revitalizacija i restauracija fasada na objektu broj 7 u pješačkoj zoni u Brčkom

Kapitalni budžet 2019.godine, organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821600; naziv projekta: „Rekonstrukcija i restauracija kultumo-historijskih objekata u Brčkom”, šifra projekta 10097;

- Kapitalni budžet 2020.godine, organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821600; naziv projekta: „Uređenje fasada u pješačkoj zoni i nastavak radova na objektu "Palestina"”, šifra projekta 11303;

Kapitalni budžet 2020.godine, organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821600; naziv projekta: „Rekonstrukcija objekta nacionalne, ambijentalne i arhitektonske vrijednosti”, šifra projekta 11539;

LOT 2- Završetak izgradnje doma kulture u MZ Šatorovići

Kapitalni budžet 2020.godine, organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821200; naziv projekta: „Izgradnja i uređenje Doma kulture Šatorovići, MZ Šatorovići”, šifra projekta 11262; Kapitalni budžet 2019.godine, organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821200; naziv projekta: „Izgradnja Doma kulture u MZ Šatorovići”, šifra projekta 10356;

Kapitalni budžet 2019.godine, organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821200; naziv projekta: „Završetak izgradnje Doma kulture u MZ Šatorovići”, šifra projekta 9783.

LOT 3- Izvođenje radova na promjeni namjene objekta u objekat za predškolski odgoj u Dubravama, MZ Dubrave

- Kapitalni budžet 2020.godine, organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821600; naziv projekta: „Dodatna sredstva za promjenu namjene objekta u objekat za predškolski odgoj u Dubravama, MZ Dubrave”, šifra projekta 11286;

LOT 4- Izgradnja rasvjete i presvlačenje asfaltnog sloja na postojećim malim sportskim terenima u MZ Brezovo Polje Selo

- Kapitalni budžet 2020.godine, organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821600; naziv projekta: „Izgradnja rasvjete i presvlačenje asfaltnog sloja na postojećim malim sportskim terenima u MZ Brezovo Polje Selo”, šifra projekta 11363;

LOT 5- Završetak zgrade u MZ Vujičić

- Kapitalni budžet 2020.godine, organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821200; naziv projekta: „Završetak zgrade u MZ Vujičić”, šifra projekta 11247. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Komisija za nabavke je nakon izvršenog otvaranja ponuda konstatovala daje dostavljeno devet ponuda, sljedećih ponuđača: „As gradnja*' d.o.o Brčko, ,,Zanat-lex“ d.o.o. Brčko. „Lišić konstrukcije" d.o.o. Brčko, ,,Dios“ d.o.o. Brčko, „Galax niskogradnja" d.d. Brčko, „Papilon" d.o.o. Čelić, „Graditelj" d.o.o. Brčko, „Bijelić gradnja" d.o.o. Brčko i Grupa ponuđača „Astra plan" d.o.o. Brčko i „Bišina" d.o.o. Mostar. Sastavni dio odluke čini zapisnik sa otvaranja ponuda, izvještaj o pregledu i ocjeni ponuda i izvještaj o toku i završetku e-aukcije. Komisija je ustanovila da ponuđač „Bijelić gradnja" d.o.o. Brčko nije dostavio garanciju za ozbiljnost ponuda za lot 2 te je ponuda za navedeni lot ocijenjena neprihvatljivom. Ponude su pripremljene na način propisan tenderskom dokumentacijom u pogledu načina pripreme, dostave i sadržaja ponude. Ponuđači su ocijenjeni kvalifikovanim osim Grupe ponuđača „Astra plan" d.o.o. Brčko i „Bišina" d.o.o. Mostar koji nisu dokazali kvalifikovanost jer je u svojoj ponudi dostavili tri potvrde naručioca posla od kojih je jedna bila na enleskom jeziku bez prevoda ovlaštenog sudskog tumača što nije u skladu sa odredbama tačke 4.10. tenderske dokumentacije. Analizom preostale dvije potvrde, sttručni članovi komisije su utvrdili da je ponuđač dokazao kvalifikovanost za lot 2, dok nije dokazao daje kvalifikovan za lot 1, u skladu sa odredbama tačke 3.4.1. tenderske dokumentacije. Ponuđač je dostavio potvrdu na vrijednost od 235.057,05 KM sa uračunatim PDV-om što nije bilo u skladu sa zahtijevanim iznosom od 300.000,00 KM bez uračunatog PDV-a. Ponude su ocijenjene kao prihvatljive jer su bile u skladu sa zahtjevima iz predmjera radova. Izvršena je računska kontrola ponuda i utvrđeno je postojanje računske greške u ponudi ponuđača „Graditelj" d.o.o. Brčko za lot 5 za koju je dostavio saglasnost za ispravku. Nisu postojali elementi za sumnju u neprirodno nisku cijenu ponude ni najednom lotu. Izvršena je e-aukcija za sve lotove osim za lot 1 gdje je bila dostavljena samo jedna ponuda i došlo do smanjenja cijena u odnosu na cijene sa otvaranja ponuda za lotove 2 i 5. Iznosi najpovoljnijih ponuda su bili u okviru procijenjene vrijednosti nabavke osim za lot 2 za kojeg je Kancelarija za upravljanje javnom imovinom dostavila informaciju da se može nastaviti sa postupkom nabavke. Komisija za nabavke je u skladu sa kriterijem najniže cijene dostavila preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijim ponuđačima u postupku nabavke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjel za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.

 

 

DOSTAVLJENO:

1.        Pododjelu za javne nabavke, 

2.        Gradonačelniku,

3.         Zamjeniku gradonačelnika,

4.         Kancelariji za upravljanje javnom imovinom,

5.         Ponuđačima,

6.         „Službeni glasnik BD Brčko distrikta BiH",

7.         Arhivi.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: