Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Potrošni materijal za testiranje na korona virus (komplet epruveta sa virusnim transportnim medijem i bris)

Datum objave: 11.05.2021. 14:56 / Izvor: Akta.ba, 11.05.2021.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA

Broj: 07-51-40/21

Datum; 11.05.2021. godine

 

Na osnovu člana 70, Zakona o javnim nabavkama Bosne'i Hercegovine Službeni glasnik BiH" broj 39/14) direktor Zavoda donosi

 

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke potrošnog materijala za testiranje na korona virus (komplet epruveta sa virusnim transportnim medijem i bm)

 

Prihvata se preporuka Komisije za nabavke broj 0-7-51 -39/21 od 11.05.2021; godine, i Ugovor o javnoj nabavci potrošnog materijala za testiranje na korona virus (komplet epruveta sa virusnim transportnim medijem i-bris) za potrebe Ugovornog organa dodjeljuje se ponuđaču AKO MED D.O.O. BANJA LUKA ukupnom, cijenom ponude od. 72 .000, 00 KM bez PDV-a odnosno 84,240,00 KM sa uračunatim PDV-om kao najpovoljnijem ponuđaču;

 

Ugovor o nabavci iz prethodnog člana ponudiće se izabranom ponuđaču nakon isteka roka od 15 dana od dana dosta vijanja.ove Odluke.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja,

 

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantdna je na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke potrošnog .materijala za -testiranje m. koronavirus 02-307-1/21 od 12.01.2021. godine Upravnog odbora Zavoda zajavno zdravstvo Tuzlanskog kantona pokrenuo je otvoreni postupak javne nabavke potrošnog materijala za testiranje na korona virus (komplet epruveta sa virusnim transportnim, medijem.! bris)/-broj. 07-51 -2/21 od 30,03.2021, godine za koje je objavljeno obavještenje o nabavci broj 124-7-1 ^М 31-3-3/21 dana 30,03.2021, godine i ispravka obavještenja o nabavci, broj 1247-1-1-131-8-4 koje je objavljeno 01 04 2021. godine, te u Službenom glasniku BШ broj 20/21 od 02.04.2021. godine.

 

Za predmetni postupak predviđeno je provođenje e-aukcije., .Tenderska dokumentaeija je objavljena na portalu javnih nabavki, koju su preuzela 22 ponuđača.

 

Nakon isteka roka za prijem ponuda Komisija za nabavke (u daljem tekstu; Komisija) je konstatovala daje zaprimljeno ispravno zapečaćenih 8 ponuda ponuđača: koji su preuzeli lendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki i pristupila njihovom otvaranju, Po završetku otvaranja zaprimljenih ponuda Komisija je sačinila zapisnik, koji je, u skladu sa članom 63. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik ВШ broj: 39/1.4), isti dan .dostavljen svim ponuđačima.

 

Dana 28,04.2021, godine. Komisija je nastavila sa radom i pregledom zaprimljenih ponuda kako bi konstatovala prihvatljive ponude, koje ispunjavaju sve uslcvvc koji su traženi.-tenderskom: dokumentacijom, obzirom da samo ponuđači sa prihvatljivim ponudama učestvuju e-aukcije

 

Nakon pregleda dokumentacije zaprimljenih ponuda. Komisija je konstatovala da kod tri ponuđača i to ENAD.O.O. SARAJEVO, D.MED Heaithčare Brcko,o. Sarajevo i BROMA BEL D.0,0. BANJA LUKA, određeni traženi dokumenti koji se dostavljaju kao sastavni dijelovi ponude, nisu dostavljeni u skladu sa uslovima đefmisanim tenderskom dokumentacijom, te su te ponude odmah ocijenjene kao neprihvatljive,

Komisija je konstatovala da su, sa aspekta dostavljene dokumentacije, ponude 5 (pet) ponuđača i to: AKO MED D.O.O. BANJA LUKA, TUZLA-FARM D.O.O. TUZLA, CEE- MED D.O.O. SARAJEVO, SPEKTROLAB D.O.O. BANJA LUKA i EMGEN D.O.O. SARAJEVO prihvatljive ponude. Međutim, imajući u vidu specifičnost predmeta nabavke i činjenicu da je Ugovorni organ predvidio u tenderskoj dokumentaciji dostavljanje uzoraka ponuđene robe koja je predmet nabavke po zahtjevu Ugovornog organa, kao i tehničku specifikaciju ponuđene robe medicinskih sredstava na jednom od službenih jezika u BiH, Ugovorni organ je, na prijedlog Komisije, prije zakazivanja e-aukcije, tražio od navedenih pet ponuđača sa prihvatljivim ponudama sa aspekta dostavljene dokumentacije, da dostave uzorke robe koje su ponudili i njihove specifikacije na jednom od službenih jezika BiH, sa ciljem analize ponuda u vezi sa ispunjenjem zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničkih specifikacija.

 

Po zaprimanju traženih uzoraka i tehničkih specifikacija, Komisija je konstatovala da samo ponude 3 (tri) ponuđača: CEE-MED D.O.O. SARAJEVO, AKO MED D.O.O. BANJA LUKA i SPEKTROLAB D.O.O. BANJA LUKA u potpunosti ispunjavaju sve uslove definisane tenderskom dokumentacijom čime su stekli uslove za učešće e-aukciji.

 

Kako je za predmetni postupak javne nabavke predviđeno provođenje e-aukcije, ista je zakazana nakon utvrđivanja prihvatljivih ponuda u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i odredbama Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni list BiH", broj 66/16) za 10.05.2020. godine u 10:00 sati u trajanju od 15 minuta.

 

Nakon održane e-aukcije, a shodno Izvještaju o toku i završetku e-aukcije, konačna rang lista ponuđača koji su učestvovali u e-aukciji se nalazi u nastavku:

 

Rb

Naziv ponuđača

Cijeinia ponude (u KM) bez PDV-a

Umanjenje cijene

Rang

1.

AKO MED D.O.O. BANJA LUKA

72.000,00

58,86%

1

2.

CEE-MED D.O.O. SARAJEVO

72.350,00

51,77%

2

3.

SPEKTROLAB D.O.O. BANJA LUKA

87.000,00

59,25%

3

 

Prema Izvještaji o toku i završetku e-aukcije ponuda ponuđača AKO MED D.O.O. BANJA LUKA sa ukupnim iznosom ponude od 72.000,00 KM bez PDV-a odnosno 84.240,00 KM sa PDV-om je najpovoljnija, shodno čemu je Komisija predložila da se ista prihvati, te je donesena odluka kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u roku od 10 dana od dana prijema odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: