Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sredstvo (losion) namijenjen za njegu kože nakon higijenske i hirurške dezinfekcije

Datum objave: 12.05.2021. 11:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

660-1-1-19-5-25/21


Broj obavještenja o nabavci 660-1-1-19-3-16/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTA BOLNICA ZVORNIK
IDB/JIB 4401544420002
Kontakt osoba dalibor ivanovic
Adresa Sime Perića br. 2
Poštanski broj 75400 Zvornik (sp bl)
Opština/Grad Zvornik
Telefon (056) 211-110
Faks (056) 211-110
Elektronska pošta obzv3@teol.net
Internet adresa www.bolnicazvornik.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Dezinfekciona sredstva

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Otvoreni postupak za nabavku dezinfekcionih sredstava

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1. Enzimski deterdžent za čišćenje svih vrsta medicinskih instrumenata, ph neutralan, neparfimisan, sastav: proteaze,
amilaze, lipaze, tenzidi, inhibitori korozije, otapala,..

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Enzimski deterdžent za čišćenje svih vrsta medicinskih instrumenata, ph neutralan, neparfimisan, sastav: proteaze, amilaze,
lipaze, tenzidi, inhibitori korozije, otapala,..

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2500,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6.5.2021. - 5.5.2022.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice Zvornik

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SPEKTROLAB D.O.O. 4400873110000 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1120,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

1120,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

6.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1120,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3640,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2. Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju medicinskih instrumenata, bez aldehida a na bazi glukoprotamina. Dezinfekcija
instrumenata prema DGMH, uključujući M terrae, delovanje na HIV, Hepatitis B, adeno, vaccinia i papova viruse.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju medicinskih instrumenata, bez aldehida a na bazi glukoprotamina. Dezinfekcija
instrumenata prema DGMH, uključujući M terrae, delovanje na HIV, Hepatitis B, adeno, vaccinia i papova viruse.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6.5.2021. - 5.5.2022.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnica Zvornik

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SORS D.O.O. 4403605900005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3856,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

3856,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

6.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3856,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3880,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 3.Medicinsko sredstvo za dezinfekciju i čišćenje osetljivih površina i aparata sa sporocidnim učinkom*, na bazi
stabilizovanog hidrogen peroksida u formi sprej pene, delotvornost na grupe mikroorganizama dokazuje se po rezultatima
testiranja po evropskim normama EN: 13727, 16615, 13624, 14348, 13704, 14476. *Učinkovistost na C. difficle

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Medicinsko sredstvo za dezinfekciju i čišćenje osetljivih površina i aparata sa sporocidnim učinkom*, na bazi stabilizovanog
hidrogen peroksida u formi sprej pene, delotvornost na grupe mikroorganizama dokazuje se po rezultatima testiranja po
evropskim normama EN: 13727, 16615, 13624, 14348, 13704, 14476.
*Učinkovistost na C. difficle

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

400,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6.5.2021. - 5.5.2022.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice Zvornik

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMAIV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SORS D.O.O. 4403605900005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

368,76

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

368,76

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

6.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

368,76

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

368,76

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 4. Medicinsko sredstvo, koncentrovano, za dezinfekciju endoskopa, respiratorne i termolabilne opreme, na bazi aktivnog
kiseonika, PAA i TAED u formi granulata, delotvornost na grupe mikroorganizama dokazuje se rezultatima testiranja po
evropskim normama EN: 13727, 13624, 14348, 14563, 13704, 14476.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Medicinsko sredstvo, koncentrovano, za dezinfekciju endoskopa, respiratorne i termolabilne opreme, na bazi aktivnog
kiseonika, PAA i TAED u formi granulata, delotvornost na grupe mikroorganizama dokazuje se rezultatima testiranja po
evropskim normama EN: 13727, 13624, 14348, 14563, 13704, 14476.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6.5.2021. - 5.5.2022.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice Zvornik

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMAIV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SPEKTROLAB D.O.O. 4400873110000 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3080,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

3080,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

6.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3080,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6841,80

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 5.Maramice pripremljene za upotrebu, bez alkohola, za dezinfekciju i čišćenje ultrazvučnih glava za transvaginalne i
abdominalne preglede, dimenzije 13-20x15-25cm, na bazi kvaternarna amonijumova jedinjenja. Delotvornost na grupe
mikroorganizama dokazuje se rezultatima testiranja po evropskim normama EN: 13727, 13624, 14348, 14476, min
90kom/pak

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Maramice pripremljene za upotrebu, bez alkohola, za dezinfekciju i čišćenje ultrazvučnih glava za transvaginalne i
abdominalne preglede, dimenzije 13-20x15-25cm, na bazi kvaternarna amonijumova jedinjenja.
Delotvornost na grupe mikroorganizama dokazuje se rezultatima testiranja po evropskim normama EN: 13727, 13624,
14348, 14476, min 90kom/pak

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6.5.2021. - 5.5.2022.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU bolnice Zvornik

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMAIV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SORS D.O.O. 4403605900005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

938,50

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

938,50

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

6.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

938,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

938,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 6.Dezinfekciono sredstvo za površinski antiseptični tretman kože i sluzokože na bazi octenidine dihydrochloride,
phenoxyethanol, coca modopropylbe taine, sodium D gluconate, glicerol, sodium hydroxide.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dezinfekciono sredstvo za površinski antiseptični tretman kože i sluzokože na bazi octenidine dihydrochloride,
phenoxyethanol, coca modopropylbe taine, sodium D gluconate, glicerol, sodium hydroxide.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

400,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6.5.2021. - 5.5.2022.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice Zvornik

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 OKTAL PHARMA D.O.O. SARAJEVO 4200034300007 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

216,20

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

216,20

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

6.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

216,20

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

216,20

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 7.Obojeni antiseptik za kožu, spreman za upotrebu, na bazi etanola, izopril alkohola i benzil alkohola, za markiranje
operativnog polja. Čisti, odmašćuje i dezinfikuje kožu predoperativna, davanja inekcija, punkcija, uzimanja uzoraka,
promene zavoja i vakcinacije bez isušivanja kože, Širok spektar antimikrobnog djelovanja (TBC, gram+, gram -, rezistetne
sojeve: MRSA, Pseudomonas, HIV, rota i herpes viruse, gljivice. Bez joda. a500ml

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Obojeni antiseptik za kožu, spreman za upotrebu, na bazi etanola, izopril alkohola i benzil alkohola, za markiranje
operativnog polja. Čisti, odmašćuje i dezinfikuje kožu predoperativna, davanja inekcija, punkcija, uzimanja uzoraka,
promene zavoja i vakcinacije bez isušivanja kože, Širok spektar antimikrobnog djelovanja (TBC, gram+, gram -, rezistetne
sojeve: MRSA, Pseudomonas, HIV, rota i herpes viruse, gljivice. Bez joda. a500ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

100,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6.5.2021. - 5.5.2022.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice Zvornik

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMAIV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SORS D.O.O. 4403605900005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

85,10

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

85,10

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

6.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

85,10

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

85,10

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 8.Sredstvo za higijensko pranje i negu ruku, spreman za upotrebu, pranje i kupanje medicinskog osoblja i pacijenata u
bolnicama, tečni sapun sa dezinficijensom na bazi natrijum lauret sulfata, za osobe sa osetljivom kožom. a 500ml

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za higijensko pranje i negu ruku, spreman za upotrebu, pranje i kupanje medicinskog osoblja i pacijenata u
bolnicama, tečni sapun sa dezinficijensom na bazi natrijum lauret sulfata, za osobe sa osetljivom kožom. a 500ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6.5.2021. - 5.5.2022.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice Zvornik

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1350,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

1350,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

6.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1350,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2850,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 9.Sredstvo za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku, spreman za upotrebu, na bazi alkohola sa dodatkom sredstva za
negu ruku. Proizvod ispunjava EN1500, EN 12791, EN 13727, EN 12624, EN 14476, EN 14476, EN 14348. a 500ml

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku, spreman za upotrebu, na bazi alkohola sa dodatkom sredstva za negu
ruku. Proizvod ispunjava EN1500, EN 12791, EN 13727, EN 12624, EN 14476, EN 14476, EN 14348. a 500ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2400,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6.5.2021. - 5.5.2022.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice Zvornik

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2720,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

2720,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

6.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2720,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6088,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 10. Sredstvo (losion) namenjen za negu kože nakon higijenske i hirurške dezinfekcije. Nemastan preparat na bazi vode,
obogažen prirodnim pčelinjim voskom, bez parfema. a 500ml

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo (losion) namenjen za negu kože nakon higijenske i hirurške dezinfekcije. Nemastan preparat na bazi vode,
obogažen prirodnim pčelinjim voskom, bez parfema. a 500ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

100,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6.5.2021. - 5.5.2022.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice Zvornik

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SORS D.O.O. 4403605900005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

79,70

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

79,70

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

6.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

79,70

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

79,70

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 11.Sredstvo, koncentrovano, za dezinfekciju medicinskih uređaja i svih vrsta površina u zdravstvenim ustanovama
(metala, lineleuma, PVC-a, keramike, gume i plastike), na bazi bezanlkonijum hlorida, 2-fenoksietanola, N,N-bis-(3-
aminopril) dodekilamina. Bez aldehida. EN 13727, EN 13727, EN 14476, EN 14348.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo, koncentrovano, za dezinfekciju medicinskih uređaja i svih vrsta površina u zdravstvenim ustanovama (metala,
lineleuma, PVC-a, keramike, gume i plastike), na bazi bezanlkonijum hlorida, 2-fenoksietanola, N,N-bis-(3-aminopril)
dodekilamina. Bez aldehida. EN 13727, EN 13727, EN 14476, EN 14348.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3500,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6.5.2021. - 5.5.2022.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice Zvornik

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMAIV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SPEKTROLAB D.O.O. 4400873110000 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

9000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

6.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19820,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 12. Sredstvo, koncentrovano, za dezinfekciju površina, opreme i predmeta na bazi 5% bezanlkonijum hlorida

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo, koncentrovano, za dezinfekciju površina, opreme i predmeta na bazi 5% bezanlkonijum hlorida

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6.5.2021. - 5.5.2022.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice Zvornik

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SPEKTROLAB D.O.O. 4400873110000 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

997,50

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

997,50

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

6.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

997,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1925,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
660-1-1-19-5-25/21
PODIJELI: