Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Računari i računarske komponente

Datum objave: 12.05.2021. 11:44 / Izvor: Akta.ba, 06.05.2021.

Broj:     01-03.2-1443-10/21

Datum: 06.05.202 l.godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona ojavniin nabavkama ( "Službeni glasnik Bill ". broj 39/14) i Pravilnika o javnim nabavkama JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, i u skladu sa preporukom Komisije za nabavke Uprava d o n o s i

 

ODLUKU

o dodjeli ugovora za nabavku roba: Lot 2: računari i računarske komponente

ponudaču ..DIGITARIJA" d.o.o. Sarajevo

 

I

Na osnovu odluke o pokretanju postupka javne nabavke predmetnih roba proveden je otvoreni postupak nabavke. Obavještenje o nabavci je objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 01.04.2021. godine. Izvršeno je prikupljanje, otvaranje, analiza i ocjena ponuda.

Do utvrdenog roka dostavljene su 4 (četiri) ponude za navedeni Lot 2 koje je Komisija na otvorenom sastanku otvorila dana 20.04.202l.godine u 12.30 sati:

Lot 2

1.         ELUR d.o.o. Kiseljak       31.111,00 KM bez PDV-a 36.399.87 KM sa PDV-om

2.         DIGITARIJA d.o.o. Sarajevo        31.111,11 KM bez PDV-a 36.400,00 KM sa PDV-om

3.         INTER-COM d.o.o. Zenica           31.111,00 KM bez PDV-a 36.399.87 KM saPDV-om

4.         KING ICT d.o.o. Sarajevo -         29.997.00 KM bez PDV-a 35.096.49 KM sa PDV-om

Analizom primljenih ponuda. Komisija je u svom Izvještaju br. 01-02.3-1443-S/21 od 05.05.2021. godine utvrdila da su dostavljene ponude kompletne i da zadovoljavaju kvalifikacione kriterije, te da su stekli uslovi za održavanje e-aukcije.

Zakazana je e aukcija za 4.5.2021 .godine i nakon otlržane e aukcije formirana je rang lista :

1.         DIGITARIJA d.o.o. Sarajevo        29.967,01 KM bez PDV-a 35.061,40 KM sa PDV-om

2.         KING ICT d.o.o. Sarajevo           29.997,00 KM bez PDV-a 35.096.49 KM sa PDV-om

3.         ELUR d.o.o. Kiseljak       31.111.00 KM bez PDV-a 36.400,00 KM sa PDV-om

4.         INTER-COM d.o.o. Zenica           31.111,00 KM bez PDV-a 36.400,00 KM sa PDV-om

Utvrđeno je da je ponudač „Digitarija" d.o.o. Sarajevo dostavio najpovoljniju ponudu. za dodjelu ugovora za robe: Lot 2: računari i računarske komponente, prema kriteriju najniža cijena, utvrdenom u tenderskoj dokumentaciji, te je dala preporuku Upravi da ugovor dodijeli ponudaču ..Digitarija" d.o.o. Sarajevo.

Ponudač „Digitarija" d.o.o. Sarajevo je dužan u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenta iz člana 45. (stav 2) Zakona o javnim nabavkama. Ukoliko izabrani ponudač ne dostavi traženu dokumentaciji u odredenom roku. ugovor za javnu nabavku će biti poništen. Cijeneći navedeno, Uprava donosi odluku kao u dispozitivu

 

II

Po okončanju roka za žalbu. ugovorni organ će pozvati odabranog ponudača na zaključenje ugovora kojim će se regulisati medusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno nacrtti ugovora datom u tenderskoj dokumentaciji.

 

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba. najkasnije u roku od 10 (deset) dana ocl dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu ugovornog organa. Žalba sc podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

https://jpdcfbh.ba/assets/files/wmbUbhfXbM-1443-10-21pdf.pdf

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: