Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Ogrjevno drvo I klase

Datum objave: 12.05.2021. 12:57 / Izvor: Akta.ba, 12.05.2021.

 

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA NOVI GRAD

NAČELNIK OPŠTINE

 

 

Petra Kočića br. 2, 79220 Novi Grad • telefon: +387 52 752 900 • faks: +387 52 720 901

Broj: 01-404-46/21 Datum: 11.05.2021. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a), člana 88., člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 8. stav (2) tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj: 103/14), i člana 16. stav (1) Pravilnika o javnim nabavkama („Službeni glasnik opštine Novi Grad" broj 4/15, 16/16), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 01-404-46/21 od 10.05.2021. godine, u postupku javne nabavke robe - Ogrjevno drvo I klase, Načelnik opštine donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za nabavku broj 01-404-46/21 od 10.05.2021. godine i Ugovor za javnu nabavku robe - Ogrjevno drvo I klase, dodjeljuje se ponuđaču JPŠ Šume RS a.d. Sokolac, ŠG Prijedor, ponuda br. 11.14.1.3./0934-1966/21 od 07.05.2021. godine, za ponuđenu cijenu u iznosu od 11.111,02 KM (bez uračunatog PDV-a), kao najpovoljnijem ponuđaču.

 

Član 2.

Po okončanju roka za žalbu od 5 dana, ugovorni organ će sa izabranim ponuđačem zaključiti Ugovor kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezano za predmetnu nabavku shodno uslovima ugovornog organa navedenim u Tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupak ugovaranja.

 

Član 3.

Ova Odluka objaviće se na internet stranici Opštine Novi Grad (www.opstina-novigrad.com), istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav. (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-404- 46/21 od 28.04.2021. godine.

Javna nabavka je sprovedena konkurentskim zahtjevom (ekonomski najpovoljnija ponuda) Ugovor se dodjeljuje kvalifikovanom ponuđaču koji je dostavio najbolje ocjenjenu prihvatljivu ponudu na osnovu kriterijuma ekonomski najpovoljnija ponuda u skladu sa navedenim podkriterijumima I to: -cijena učešća 70 % i

-udaljenost od mjesta isporuke do zgrade Opštine 30% I to: do 10 km - 30 bodova, do 15 km - 20 bodova i do 20 km-10 bodova.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 11.111,11 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1241-7-1-37-3-15/21, objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 28.04.2021. godine.

Komisija za nabavku, imenovana je Odlukom broj: 01-404-46/21 od 04.05.2021. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Načelniku opštine Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-404-46/21 od 10.05.2021. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-404- 46/21 od 10.05.2021. godine, u postupku javne nabavke robe - Ogrjevno drvo I klase. U postupku po Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda je utvrđeno da je Komisija za nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

-da je u predmetnom postupku primljena 1 ponuda,

-da je blagovremeno primljena 1 ponuda,

-da nije bilo neblagovremeno primljenih ponuda,

-da je ponuda ponuđača, kvalifikovana i privatljiva, dostavljeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način,

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te pregled i ocjenu ponude, u skladu sa kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Načelnik opštine nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen po kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda.

1.

Naziv ponuđača

JPŠ Šume RS a.d. Sokolac, ŠG Prijedor

2.

Sjedište i adresa

Svetosavska bb, 79101 Prijedor

3.

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

11.111,02 KM

4.

Podaci o dijelu ugovora koji se daje u podugovor i podaci o podizvođaču, ako je primjenjivo

Ponuđač ne namjerava sklapati podugovor sa trećom stranom

Iz navedenih razloga odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku Odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi - organa.

Dostaviti:

1.            Ponuđaču,

2.            Evidencija,

3.            a/a.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: