Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje odluke) Uredski materijal i sitni inventar

Datum objave: 12.05.2021. 13:02 / Izvor: Akta.ba, 11.05.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

AGENCIJA ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCECOVINE

 

Broj: 05-1127-11/21

Sarajevo, 11.05.2021. godine

 

Na osnovu člana 23. stav (1) tačka d) Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije BiH ("'Službene novine Federacije BiH", broj 75/17), člana 100. stav(3)Zakonaojavnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14, u daljem tekstu: Zakon), postupajući po žalbi ponudača "Defter" d.o.o. Sarajevo, zastupanog od strane Advokata mr.sc. Adnan Novo od dana 07.05.2021. godine, podnesenu u odnosu na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudača broj: 05-1127-7/21 od 26.04.2021. godine u otvorenom postupku javne nabavke uredskog materijala i sitnog inventara za potrebe Agencije za bankarstvo Federacije BiH, a na osnovu Zapisnika o ponovnom pregledu i ocjeni ponuda, br. 05-1127-10/21 od dana 10.05.2021. godine direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke roba

 

1) Žalba ponuđača „Defter" d.o.o. Sarajevo, od 07.05.2021. godine izjavljena u odnosu na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudača broj 05-1127-7/21 od 26.04.2021. godine u otvorenom postupku javne nabavke uredskog materijala i sitnog inventara za potrebe Agencije za bankarstvo Federacije BiH u cijelosti se usvaja kao osnovana.

2) Poništava se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđačabroj: 05-1127-7/21 od 26.04.2021. godine.

3) Usvaja se zahtjev za nadoknadom troškova za sastav žalbe po ovom predmetu i odobrava uplata iznosa od 360,00 KM bez PDV-a na transakcijski račun punomoćnika žalioca „Defter" d.o.o. Sarajevo broj: 3389002201650623.

 

OBRAZLOZENJE

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke usluga, broj: 05-1127/21 od 25.03.2021. godine, odobreno je provođenje postupka javne nabavke uredskog materijala i sitnog inventara za potrebe Agencije za bankarstvo Federacije BiH (u nastavku: Ugovorni organ). Javna nabavka provedena je putem otvorenog postupka za dostavu ponuda s namjerom zaključenja okvirnog sporazuma s jednim ponuđačem, a kriterij za dodjelu ugovora je u skladu sa članom 64. stav (1) tačka b) Zakona najniža cijena, koja uključuje sve pripadajuće troškove.

U skladu sa članom 35. Zakona, Obavještenje o nabavci, broj: 3010-1-1-60-3-27/21, objavljeno je na Portalu javnih nabavki (ejn.gov.ba) dana 26.03.2021. godine.

Ukupna procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke utvrdenaje u iznosu od 60.000,00 KM, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).

Postupajući u predmetnom postupku, Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem br. 05-1127- 2/21 od 09.04.2021. godine utvrdila je da su ponude po predmetnom postupku javne nabavke dostavili slijedeći ponudači: ,Aero Exclusive" d.o.o. Sarajevo i „Deflter" d.o.o. Sarajevo. Na osnovu izvršene analize i ocjene prispjelih ponuda u pogledu utvrđivanja njihove prihvatljivosti u odnosu na kvalifikacijske uslove utvrdene u tenderskoj dokumentaciji, komisija je utvrdila određene nepravilnosti u ponudama prethodno navedenih ponuđača, zbog Čega su iste ocijenjene neprihvatljivim za Ugovorni organ. 

• Ponuđač „DEFTER" d.o.o. Sarajevo nije ispunio minimalne uslove za kvalifikaciju navedene u:

poglavlju III (Uslovi za kvalifikaciju ponudača) tačka 9. (Minimalni uslovi za kvalifikaciju ponuđača) podtačka 9.1 (Lična sposobnost - član 45. Zakona) tako što je dostavio Izjavu o ispunjenosti uslovaiz člana45. stav (1) tačke a) do d) Zakonao javnim nabavkama. neovjerenu kod nadležnog organa (sud, notar ili općina) u formi i na način koji propisuje Agencija za javne nabavke BiH, što je u suprotnosti satrazenim uslovom tenderske dokumentacije;

poglavlju III (Uslovi za kvalifikaciju ponuđača) tačka 9. (Minimalni uslovi za kvalifikaciju ponudača) podtačka 9.3 (Ekonomska i finansijska sposobnost - član 47. Zakona), tako što nije dostavio kopiju potvrde od poslovne banke gdje je račun ponuđača otvoren, što nije usklađeno sa zadanim uslovom tenderske dokumentacije;

poglavlju III (Uslovi za kvalifikaciju ponudača) tačka 9. (Minimalni uslovi za kvalifikaciju ponudača) podtačka 9.4 (Tehnička i profesionalna sposobnost - član 48. - 49. Zakona) stav b), jer nije dostavio tehnički list za fotokopirni papir na jednom od službenih jezika u BiH, katalošku dokumentaciju za tražene stavke i tražene uzorke za ponuđene robe iz tenderske dokumentacije, i samim tim nije dokazao da је tehnički opremljen i osposobljen za uredno i kvalitetno izvršenje predmeta nabavke, kako je traženo tenderskom dokumentacijom;

poglavlju VI (Dodatne informacije) tačka 32. (Pismena izjava iz člana 52. Zakona), jer je dostavio Pismenu izjavu iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama neovjerenu kod nadležnog organa, što je u suprotnosti sa traženim uslovom tenderske dokumentacije.

Komisija je ustanovila da dostavljena ponuda ponudača „AERO EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo ispunjava sve uslove i zahtjeve tražene tenderskom dokumentacijom, te je ista ocijenjena prihvatljivom za ugovorni organ. Shodno navedenom, Komisija je dala preporuku direktoru ugovornog organa da donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača shodno članu 70. stav (1). Dana 26.04.2021. godine Ugovorni organ je donio predmetnu odluku, te je ista dostavljena svim učesnicima u postupku.

Pridržavajući se uputa o pravnom lijeku, saglasno članovima 97. i 101. Zakona ponuđač ,,Defter"d.o.o. Sarajevo (u nastavku: Žalilac), u propisanom roku, izjavio je žalbu na Odluku, koju je Agencija zaprimila dana 07.05.2021. godine. Po prijemu predmetne žalbe, u skladu s članovima 97. i 100. Zakona, utvrđeno je da je žalba blagovremena, dozvoljena i izjavljena od ovlaštenog lica, čime su ispunjene procesne pretpostavke za razmatranje iste.

Žalilac u žalbi u tački jedan navodi postojanje nepravilnosti u vezi sa tačkom 9.3. tenderske dokumentacije kojom je propisan način dokazivanja ekonomske i finansijske sposobnosti dostavljanjem kopija potvrda od poslovne banke kojim će se dokazati da račun nije blokiran u zadnjih 12 (dvanaest) mjeseci računajući od datuma objave obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki, a za svaki od računa navedenih u Izvještaju Centralne banke Bosne i Hercegovine za to pravno lice. U postupku po žalbi Žalioca vezano za tačku 1. utvrđeno je da je Komisija za javne nabavke imenovana po predmetnom postupku pogrešno protumačila relevantne odredbe tenderske dokumentacije smatrajući da je dovoljno da se dostavi potvrda samo za glavni račun pravnog lica.

Nadalje, u tački dva i tri žalbe Žalilac je izjavio nepravilnost glede nepravilnog popunjavanja: Prilog 2 - Obrazac za ponudu u dijelu „Вгој nabavke (evidencijski)", i Prilog 5 - Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. st. (1) tačke a), c) i d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14). U postupku po navedenim tačkama iz žalbe Žaliocaustanovljeno je iste nisu suštinske prirode u smislu ispunjavanja općih, ekonomskih i uslova tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača, već se odnose na formalne razloge. Uzimajući u obzir činjenicu da su postupci javnih nabavki postupci koji iziskuju striktno uvažavanje propisane forme, prigovori u ovim tačkama se također uvažavaju i ocjenjuju kao osnovani.

U posljednjoj, četvrtoj tački žalbe, Žalilac je ukazao na postojanje nepravilnosti u vezi izjave o ostvarenom prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora (ukupan ostvareni promet u 2020. godini u dvostrukom iznosu od procijenjene vrijednosti nabavke koja je predmet ugovora). U postupku po žalbi Zalioca vezano za tačku četiri utvrđeno je da je ponudač ,,AERO EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo dostavio Izjavu o ukupnom prometu za 2020. godinu, što je u suprotnosti sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. Utvrdeno je da je Komisija za javne nabavke imenovana po predmetnom postupku napravila propust pri evidentiranju dostavljene izjave, smatrajući da je ista u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

S obzirom na sve navedeno, Žalilac smatra da je ugovorni organ u postupku javne nabavke učinio propust, te je predložio usvajanje žalbe, poništenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudača, odbacivanje ponude izabranog ponuđača, poništenje predmetne nabavke i nadoknadu troškova za sastav žalbe.

Temeljem naprijed navedenog, cijeneći svo činjenično stanje, utvrđeno je da su žalbeni navodi Žalioca osnovani, stogaje shodno članu 100. stav (3) Zakona odlučeno da se predmetni postupak javne nabavke poništi, o čemu će biti obavješteni svi učesnici u postupku na način odreden Zakonom.

Na osnovu svega izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ugovornog organa - Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ovog rješenja, saglasno članu 100. stav (4) Zakona o javnim nabavkama.

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi/Kancelariji za razmatranje žalbi - Filijala/Podružnica Mostar, putem ugovornog organa, u pisanoj formi, direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u najmanje (3) primjerka.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: