Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge generalnog servisa vijesti iz Republike Srpske

Datum objave: 12.05.2021. 14:22 / Izvor: Akta.ba, 10.05.2021.

Bosna i Hercegovina

VIJEĆE MINISTARA

Generalno tajništvo

 

Broj: 06-16-3-1215-7/21

Datum: 10.05.2021. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 25. stav (1) Pravilnika o javnim nabavkama generalnog sekretarijata Savjeta ministara BiH, broj 06-02-3- 2479/2018 od 04.12.2018. god., na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj: 06-34-3-3914/20 od dana 30.12.2020. godine), u postupku javne nabavke generalnog servisa vijesti LOT 1 -nabavka generalnog servisa vijesti iz Republike Srpske, generalni sekretar Savjeta ministara Bosne i Hercegovine donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 06-16-3-1215-6/21 od 10.05.2021. godine) i Ugovor za nabavku generalnog servisa vijesti - LOT 1 - nabavka generalnog servisa vijesti iz Republike Srpske dodjeljuje se izabranom ponuđaču Novinska agencija Republike Srpske „Srna" a.d., Sofke Nikolić 51, 76300 Bijeljina (ponuda broj: 01-09-214/21 od dana 29.04.2021. godine), za ponuđenu cijenu od 6.499,99 KM (sa PDV-om), kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

(1)        Prijedlog Okvirnog sporazuma dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po isteku roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana kada je ponuđač obaviješten o izboru najpovoljnije ponude.

(2)        Izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokaze o kvalificiranosti u roku od 3 (tri) dana nakon što budu obaviješteni od strane Ugovornog organa o rezultatima postupka nabavke.

(3)        U slučaju da izabrani ponuđač propusti dostaviti dokaze o kvalificiranosti u navedenom roku ili dostavi neprihvatljive dokaze, Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača će se poništiti.

 

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Odsjek za materijalno-finansijske poslove Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa, www.vijeceministara.gov.ba, istovremeno s upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 06-16-3-1215-1/21 od 16.04.2021. godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog postupka za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke za LOT 1 bez PDV-a iznosi 5.555,55KM. Obavijest o nabavci broj: 1031-7-2-10-3-10/21 poslata je na objavu 20.04.2021. godine, te je istog dana objavljena na Portalu javnih nabavki.

 

Tendersku dokumentaciju su sa PJN preuzeli sljedeći subjekti:

1.         EKAPIJA DOO

2.         BBS EUROPE

3.         PR1NT-GS DOO

4.         NOVINSKA AGENCIJA REPUBLIKE SRPSKE @SRNA@ AD BIJELJINA

5.         J.U.. FEDERALNA NOVINSKA AGENCIJA

6.         UDRUŽENJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE "TRANSPARENCY INTERNATIONAL" U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom (06-34-3-3914/20 od dana 30.12.2020. godine).

Komisija za javne nabavke dostavila je dana 10.05.2021. godine Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 06-16-3-1215-5/21 i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 06-16-3-1215-6/21 u postupku javne nabavke za LOT 1 - Nabavka generalnog servisa vijesti iz Republike Srpske. U postupku donošenja ove odluke je utvrđeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

>          da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedna)

>          da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda

>          da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda

>          da je 1 (jedna) ponuda ponuđača prihvatljiva.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije. 

U postupku ocjene provedenog postupka, generalni sekretar Vijeća ministara Bosne i Hercegovine nije našao razloge, nepravilnosti, niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnovza neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij „najniže cijene".

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka (b] Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

 

GENERALNI TAJNIK VIJEĆA MINISTARA BIH

DOSTAVLJENO:

-           Ponuđačima

-           Odsjek za materijalno-finansijske poslove

-           a/a

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: