Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Boje, lakovi i ljepila

Datum objave: 12.05.2021. 14:38 / Izvor: Akta.ba, 07.05.2021.

Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik

Broj: 03-3636/2

Đurđevik: 07.05.2021.

 

Na osnovu člana 89. i 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bil i" broj 39/14). Zapisnika o ocjeni ponuda od 30.04.2021. godine na osnovu člana 65. Zakona i člana 48. Statuta Rudnika mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik, Direktor društva Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik, donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe Boje, lakovi i ljepila

Nakon provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku robe - Boje, lakovi i ljepila, ugovor se dodjeljuje ponuđaču lnter-Com d.o.o. Zenica čija je ponuda ocjenjena kao najuspješnija.

 

OBRAZLOŽENJE

Po obavještenju o nabavci za javnu nabavku robe: Boje, lakovi i ljepila broj obavještenja: 350-7-1-218-3-116/21 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana, 30.03.2021. godine, evidencijski broj nabavke 03- 2438/21. Tendersku dokumentaciju u skladu sa članom 55. stav (1) tačka d) ZJN BiH preuzelo je 15 ponuđača a što se vidi iz izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki www.ejn.gov.ba kreiranog 15.04.2021. godine.

Rok za dostavu ponuda bio je 15.04.2021. godine do 12:00 sati, a javno otvaranje ponuda je zakazano za 15.04.2021. godine u 12:30 sati u prostorijama Rudnika.

Na osnovu poziva i Obavještenja o nabavci svoju ponudu u datom roku su dostavili sljedeći ponuđači:

1)         Ponuda sa prijemnim brojem 19-2784/21 od 07.04.2021. godine, Ponuđač: "Maki prom" d.o.o. Lukavac.

2)         Ponuda sa prijemnim brojem 19-3010/21 od 14.04.2021. godine, Ponuđač: "Kakeš" d.o.o. Živinice.

3)         Ponuda sa prijemnim brojem 19-3016/21 od 15.04.2021. godine, Ponuđač: "Elborg" d.o.o. Tuzla.

4)         Ponuda sa prijemnim brojem 19-3017/21 od 15.04.2021. godine. Ponuđač: "Inter-Com" d.o.o. Zenica.

5)         Ponuda sa prijemnim brojem 19-3019/21 od 15.04.2021. godine, Ponuđač: "Edaz" d.o.o. Živinice.

6)         Ponuda sa prijemnim brojem 19-3023/21 od 15.04.2021. godine. Ponuđač: "Tcp light" d.o.o. Tuzla.

 

7)         Ponuda sa prijemnim brojem 19-3031/21 od 15.04.2021. godine, Ponuđač: "Almy" d.o.o. Zenica. 

Javno otvaranje ponuda je dana 15.04.2021. godine u 12:30 sati izvršila Komisija za provođenje postupka javne nabavke imenovana Rješenjem direktora broj: 03-2439/21 od 25.03.2021. godine.

Javno otvaranje ponuda izvršeno je u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama i sačinjen je Zapisnik o otvaranju ponuda. Javnom otvaranju ponuda nisu prisustvovali predstavnici ponuđača.

Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda i zapisnik o zaprimanju ponuda je dostavljen svim ponuđačima.

Obzirom da je u obavještenju o nabavci navedeno da se namjerava koristiti e-aukcija na zatvorenoj sjednici Komisije za nabavke održanoj dana 15.04.2021. godine u 13:00 sati Komisija je izvršila početnu ocjenu ponuda odnosno provjeru kvalifikacije kandidata/ponuđača, te konstatovala da su se ponuđači: "Maki prom" d.o.o. Lukavac, "Kakeš" d.o.o. Živinice, "Elborg" d.o.o. Tuzla. "lnter-Com" d.o.o. Zenica. "Edaz" d.o.o. Živinice, "Tep light" d.o.o. Tuzla i "Aimy" d.o.o. Zenica kvalifikovali za dalji tok javne nabavke.

Komisija je u početnoj ocjeni ponuda utvrdila da su se ponuđači: "Maki prom" d.o.o. Lukavac. "Elborg" d.o.o. Tuzla, "lnter-Com" d.o.o. Zenica. "Edaz" d.o.o. Živinice, "Tep light" d.o.o. Tuzla i "AImy" d.o.o. Zenica kvalifikovali i da su dostavili prihvatljive ponude, te da se njihove ponude mogu unijeti u sistem E-nabavke prije zakazivanja e-aukcije dok se ponuda ponuđača "Kakeš" d.o.o. Živinice odbacuje kao neprihvatljiva.

Ponuda ponuđača "Kakeš" d.o.o. Živinice odbacuje se kao neprihvatljiva iz razloga jer ponuđač "Kakeš" d.o.o. Živinice u svojoj ponudi broj: 58/21 od 13.04.2021. godine nije upisao naziv ponuđača i zemlju porijekla a ni Dimenzije i/ili kataloški broj i/ili tehničke karakteristike ponuđene robe a kako je traženo u obrascu za cijenu ponude u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda broj: 19-283/21-JN od 30.03.2021. godine.

Javnom otvaranju ponuda nisu prisustvovali predstavnici ponuđača.

Ponuđač "lnter-Com" d.o.o. Zenica je dao izjavu: Naše preduzeće je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% ukupne vrijednosti ponuđenih roba za izvršenje ugovora je porijeklom iz BiH, te stoga naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg i dostavio potvrde od Privredno/Gospodarske komore FBiH kojom ispunjavaju uslov za preferencijalni tretman domaćeg.

Ponuđači: "Elborg" d.o.o. Tuzla, "Tep light" d.o.o. Tuzla i "Almy" d.o.o. Zenica su dali izjavu: Na našu ponudu ne primjenjuju se odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg.

Ponuđač "Maki prom" d.o.o. Lukavac nije zaokružio nijednu od ponuđenih opcija te se na ponudu ponuđača "Maki prom" d.o.o. Lukavac ne primjenjuju odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg. Ponuđač "Edaz" d.o.o. Živinice je dao izjavu: Naše preduzeće je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% ukupne vrijednosti ponuđenih roba za izvršenje ugovora je porijeklom iz BiH, te stoga naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg ali nije dostavio potvrdu od Vanjskotrgovinske komore Bosne i 1 lercegovine ili potvrdu izdatu od strane entitetske komore FBiH ili RS ili komore Brčko Distrikta te se na njegovu ponudu neće primijeniti preferencijalni tretman domaćeg. 

E-aukcija je zakazana na dan 29.04.2021. godine sa početkom u 11:00 sati. Komisija je ustanovila da je u toku trajanja e-aukcije bilo podnošenja novih ponuda ponuđača i daje promijenjena rang lista ponuđača koji su učestvovali u e-aukciji.

Ponuđač "Inter-Com" d.o.o. Zenica je u toku provođenja e-aukcije svoju početnu ponudu umanjio za procenat 28.15%.

Ponuđač "Edaz" d.o.o. Živinice je u toku provođenja e-aukcije svoju početnu ponudu umanjio za procenat 54%.

Ponuđač "Almv" d.o.o. Zenica je u toku provođenja e-aukcije svoju početnu ponudu umanjio za procenat 26.03%.Ponuđači: "Elborg" d.o.o. Tuzla, "Tep light" d.o.o. Tuzla i "Maki prom" d.o.o. Lukavac nisu učestvovali na e-aukciji te je vrijednost njihove početne ponude ostala nepromijenjena.

U vezi sa tim jedinična cijena u stavki iskazana u obrascu za cijenu ponude umanjit će se za isti procenat i ta umanjena cijena će se navesti u ugovoru. Izvještaj o toku i završetku e-aukcije je sastavni dio ovog zapisnika.

Komisija je izvršila analizu prihvatljivih ponuda prema kriteri ju Najniža ci jena i sačinila konačnu rang listu prihvatljivih ponuda, te konstatuje sledeće:

Ponuda koja je ocijenjena kao najuspješnija je ponuda ponuđača koji je ponudio najnižu cijenu:

 

1.         "Inter-Com" d.o.o. Zenica ponuda broj 043-A/21 od 14.04.2021. godine sa sljedećim elementima ponude:

-           ponuđena cijena: 2.900,00 KM bez uračunatih 17% PDV-a. odnosno 3.393,00 KM sa uračunatih 17% PDV-a. na paritetu DDP Rudnik Durđevik,

-           Cijena umanjena za preferencijalni faktor u visini 30% samo u svrhu poređenja u odnosu na ponuđače: "Edaz" d.o.o.Živinice, "Almy" d.o.o. Zenica, "Elborg" d.o.o. Tuzla. "Tep light" d.o.o. Tuzla i "Maki prom" d.o.o. Lukavac iznosi: 2.030.00 KM bez PDV-a.

-           rok plaćanja: odloženo plaćanje u roku 60 dana od dana izvršene isporuke, odnosno fakturi sanja.

-           rok isporuke: sukcesivno u periodu trajanja Ugovora, a u roku 7 dana od dana prijema narudžbe,

-           period trajanja ugovora: 12 mjeseci,

-           opcija ponude: 60 dana.

 

2.         "Edaz" d.o.o. Živinice ponuda broj 01/04 od 14.04.2021. godine sa sljedećim elementima ponude:

-           ponuđena cijena: 2.040,00 KM bez uračunatih 17% PDV-a, odnosno 2.386.80 KM sa uračunatih 17% PDV-a, na paritetu DDP Rudnik Đurđevik,

-           rok plaćanja: odloženo plaćanje u roku 60 dana od dana izvršene isporuke, odnosno fakturisanja

-           rok isporuke: sukcesivno u periodu trajanja Ugovora, a u roku 7 dana od dana prijema narudžbe.

-           period trajanja ugovora: 12 mjeseci.

 

-           opcija ponude: 60 dana.

 

3. "Almv" d.o.o. Zenica ponuda broj 64/4-21-FGM od 14.04.2021. godine sa sljedećim elementima ponude:

-           ponuđena cijena: 2.630,00 KM bez uračunatih 17% PDV-a, odnosno 3.077,10 KM sa uračunatih 17% PDV-a, na paritetu DDP Rudnik Đurđevik,

-           rok plaćanja: odloženo plaćanje u roku 60 dana od dana izvršene isporuke, odnosno fakturi sanja

-           rok isporuke: sukcesivno u periodu trajanja Ugovora, a u roku 7 dana od dana prijema narudžbe,

-           period trajanja ugovora: 12 mjeseci,

-           opcija ponude: 60 dana.

 

4. "Elborg" d.o.o. Tuzla ponuda broj 46/21 od 15.04.2021. godine sa sljedećim elementima ponude:

-           ponuđena cijena: 4.075,87 KM bez uračunatih 17% PDV-a. odnosno 4.768.77 KM sa uračunatih 17% PDV-a, na paritetu DDP Rudnik Đurđevik.

-           rok plaćanja: odloženo plaćanje u roku 60 dana od dana izvršene isporuke, odnosno fakturi sanja

-           rok isporuke: sukcesivno u periodu trajanja Ugovora, a u roku 7 dana od dana prijema narudžbe,

-           period trajanja ugovora: 12 mjeseci,

-           opcija ponude: 60 dana.

 

5. "Tep light" d.o.o. Tuzla ponuda broj 15-04/21-1 od 15.04.2021. godine sa sljedećim elementima ponude:

-           ponuđena cijena: 4.093,40 KM bez uračunatih 17% PDV-a, odnosno 4.789,28 KM sa uračunatih 1 7% PDV-a, na paritetu DDP Rudnik Đurđevik.

-           rok plaćanja: odloženo plaćanje u roku 60 dana od dana izvršene isporuke, odnosno fakturi sanja

-           rok isporuke: sukcesivno u periodu trajanja Ugovora, a u roku 7 dana od dana prijema narudžbe,

-           period trajanja ugovora: 12 mjeseci,

-           opcija ponude: 60 dana.

 

6. "Maki prom" d.o.o. Lukavac ponuda broj 0268/21 od 31.03.2021. godine sa sljedećim elementima ponude:

-           ponuđena cijena: 4.096,53 KM bez uračunatih 17% PDV-a, odnosno 4.792.94 KM sa uračunatih 17% PDV-a, na paritetu DDP Rudnik Đurđevik,

-           rok plaćanja: odloženo plaćanje u roku 60 dana od dana izvršene isporuke, odnosno fakturi sanja

-           rok isporuke: sukcesivno u periodu trajanja Ugovora, a u roku 7 dana od dana prijema narudžbe.

-           period trajanja ugovora: 12 mjeseci,

-           opcija ponude: 60 dana.

 

Pravo žalbe

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke po ovom predmetu i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka izbora najpovoljnije ponude, odnosno dodjele Ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH, ima pravo izjaviti žalbu na postupak, na način i u rokovima utvrđenim u članu 99. i 101. stav (5) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH. Žalba se izjavljuje Ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u pismenoj formi i u roku 5 dana od dana prijema Odluke o izboru m'

 

 

DOSTAVLJENO:

-           ponuđačima,

-           arhivi.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: