Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Čišćenje službenih prostorija

Datum objave: 14.05.2021. 08:51 / Izvor: Akta.ba, 10.05.2021.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka a)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za nabavke, a po provedenom postupku za nabavku usluga putem otvorenog postupka, Pomoćnik gradonačelnika za Službu za opću upravu i zajedničke poslove, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za nabavke, te se okvirni sporazum za nabavku usluga čišćenja službenih prostorija, dodjeljuje ponuđaču „SAMSIC“ DOO SARAJEVO koji je dostavio svoju ponudu broj: 15/21 od 04.05.2021. godine u kojoj je ponuđena cijena od 29.484,00 KM bez PDV-a, odnosno 34.496,28 KM sa uračunatim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.tuzla.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 09/11-A-005133-2021 od 13.04.2021. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 1004-1-2-17-3-48/21 dana 15.04.2021. godine.

Postupak nabavke provela je Komisija za nabavke imenovana Rješenjem broj: 09/11-A-005133-2021 od 13.04.2021. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 6 (šest);

- da je blagovremeno zaprimljeno 6 (šest) ponuda;

- da nije bilo neblagovremenih ponuda;

- da su 4 (četri) ponude prihvatljive a 2 (dvije) ponude neprihvatljive.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom. Detaljno obrazloženje razloga za izbor navedeno je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda koji se dostavlja uz ovu odluku svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku nabavke. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je ponuđač „SAMSIC“ DOO SARAJEVO dostavio kvalifikovanu ponudu sa najvećim brojem bodova, a obzirom da je ''ekonomski najpovoljnija ponuda'' bio kriterij za izbor najpovoljnije ponude, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

GRAD TUZLA

Služba za opću upravu i zajedničke poslove Broj: 09/11-A-005133-2021

Datum, 10.05.2021. godine

 

Pomoćnik gradonačelnika

za Službu za opću upravu i zajedničke poslove

Asja Kravić, dipl.pravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: