Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Laptopi

Datum objave: 14.05.2021. 14:46 / Izvor: Akta.ba, 10.05.2021.

Broj: 01-04-2-89/2021

Sarajevo, 29.04.2021. godine

 

Na osnovu člana 20. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH", broj 33/06, 1/15 i 62/19), te odredbi člana 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH donosi sljedeću

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

Najpovoljnijem ponuđaču Unilab d.o.o. Sarajevo, broj ponude: FIŠ-266/21 od 16.04.2021. godine, u postupku javne nabavke kompjuterske i elektronske opreme i uređaja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, dodjeljuje se ugovor o nabavci kompjuterske i elektronske opreme i uređaja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za lot 1 - kompjuteri i monitori, u iznosu od 11.100,00 KM bez PDV-a.

II

Najpovoljnijem ponuđaču Unilab d.o.o. Sarajevo, broj ponude: HŠ-267/21 od 16.04.2021.  godine, u postupku javne nabavke kompjuterske i elektronske opreme i uređaja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, dodjeljuje se ugovor o nabavci kompjuterske i elektronske opreme i uređaja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za lot 2 - laptopi, u iznosu od 17.170,00 KM bez PDV-a.

III

Najpovoljnijem ponuđaču Unilab d.o.o. Sarajevo, broj ponude: HŠ-268/21 od 16.04.2021. godine, u postupku javne nabavke kompjuterske i elektronske opreme i uređaja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, dodjeljuje se ugovor o nabavci kompjuterske i elektronske opreme i uređaja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za lot 3 - tablet, u iznosu od 2.921,00 KM bez PDV-a.

IV

Najpovoljnijem ponuđaču Imtec d.o.o. Sarajevo, broj ponude: 160421/21-2 od 16.04.2021. godine, u postupku javne nabavke kompjuterske i elektronske opreme i uređaja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, dodjeljuje se ugovor o nabavci kompjuterske i elektronske opreme i uređaja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za lot 4 - printeri, u iznosu od 1.550,00 KM bez PDV-a.

V

Najpovoljnijem ponuđaču Imtec d.o.o. Sarajevo, broj ponude: 0104/2021-2 od 16.04.2021. godine, u postupku javne nabavke kompjuterske i elektronske opreme i uređaja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, dodjeljuje se ugovor o nabavci kompjuterske i elektronske opreme i uređaja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za lot 6 - kopir aparat, u iznosu od 2.499,00 KM bez PDV-a. 

VI

Najpovoljnijem ponuđaču ALEM Sistem d.o.o. Sarajevo, broj ponude: 04-2036-21 od 16.04.2021. godine, u postupku javne nabavke kompjuterske i elektronske opreme i uređaja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, dodjeljuje se ugovor o nabavci kompjuterske i elektronske opreme i uređaja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za lot 9 - antispam uređaj, u iznosu od 6.000,00 KM bez PDV-a.

VII

Ova odluka objavit će se na web stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 01-04-2-40/2021 od 24.03.2021. godine. Javna nabavka je sprovedena putem otvorenog postupka. Ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke bila je 49.692,57 KM bez PDV-a.

 

Predmet nabavke bio je podijeljen na lotove, i to:

Lot 1 - Kompjuteri i monitori (procijenjena vrijednost nabavke 13.262,57 KM bez PDV-a),

Lot 2 - Laptopi (procijenjena vrijednost nabavke 17.200,00 KM bez PDV-a),

Lot 3 - Tablet (procijenjena vrijednost nabavke 3.000,00 KM bez PDV-a),

Lot 4 - Printed (procijenjena vrijednost nabavke 2.100,00 KM bez PDV-a),

Lot 5 - Rezači papira (procijenjena vrijednost nabavke 1.250,00 KM bez PDV-a),

Lot 6 - Kopir aparat (procijenjena vrijednost nabavke 2.500,00 KM bez PDV-a),

Lot 7 - Skener, tastature i miševi (procijenjena vrijednost nabavke 1.350,00 KM bez PDV-a),

Lot 8 - Projektor i platno (procijenjena vrijednost nabavke 700,00 KM bez PDV-a),

Lot 9 - Antispam uređaj (procijenjena vrijednost nabavke 6.000,00 KM bez PDV-a),

Lot 10 - Kancelarijski telefoni (procijenjena vrijednost nabavke 1.200,00 KM bez PDV-a)

Lot 11 - Diktafon, kablovi, sklopke (procijenjena vrijednost nabavke 1.130,00 KM bez PDV-a).

Obavještenje o nabavci broj: 1382-1-1-5-3-4/21 objavljeno je na e-Portalu javnih nabavki dana 25.03.2021. godine u 16:34 sati, dok je sažetak Obavještenja o nabavci objavljen u Službenom glasniku BiH, broj: 20/21 od 02.04.2021. godine.

Tendersku dokumentaciju, broj: 01-04-2-1593/2021 od 25.03.2021. godine (u daljem tekstu: tenderska dokumentacija) preuzeo je 31 (tridesetjedan) ponuđač, ispravku tenderske dokumentacije od 31.03.2021. godine preuzelo je 11 (jedanaest) ponuđača, dok su u skladu sa provedenim postupkom javne nabavke ponudu dostavili sljedeći ponuđači:

R.br.

Broj protokola

Naziv/ime ponuđača

Datum i sat prijema

1.

U-04-1508/2021

ALF-OM d.o.o. Banja Luka, Poslovnica Istočno Sarajevo

16.04.2021. godine u 10:00 sati

2.

U-04-1509/2021

ALEM Sistem d.o.o. Sarajevo

16.04.2021. godine u 10:58 sati

3.

U-04-1510/2021

Imtec d.o.o. Sarajevo

16.04.2021. godine u 11:34 sati

 

4.

U-04-1511/2021

Imtec d.o.o. Sarajevo

16.04.2021. godine u 11:34 sati

5.

U-04-1512/2021

Imtec d.o.o. Sarajevo

16.04.2021. godine u 11:34 sati

6.

U-04-1513/2021

Imtec d.o.o. Sarajevo

16.04.2021. godine u 11:34 sati

7.

U-04-1514/2021

Imtec d.o.o. Sarajevo

16.04.2021. godine u 11:34 sati

8.

U-04-1515/2021

Emado d.o.o. Sarajevo

16.04.2021. godine u 11:37 sati

9.

U-04-1516/2021

Unilab d.o.o. Sarajevo

16.04.2021. godine u 11:41 sati

10.

U-04-1517/2021

Unilab d.o.o. Sarajevo

16.04.2021. godine u 11:41 sati

11.

U-04-1518/2021

Unilab d.o.o. Sarajevo

16.04.2021. godine u 11:41 sati

12.

U-04-1519/2021

Unilab d.o.o. Sarajevo

16.04.2021. godine u 11:41 sati

 

Krajnji rok za prijem ponuda bio je 16.04.2021. godine do 12:00 sati.

Komisija za javnu nabavku formirana Rješenjem o imenovanju komisije, broj: 01-04-2- 60/2021 od 13.04.2021. godine (u daljem tekstu: Komisija) pristupila je javnom otvaranju ponuda dana 16.04.2021. godine u 12:15 sati, te je konstatovala da su dostavljene ponude navedenih ponuđača blagovremene i prihvatljive, o čemu je sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda, te kopiju istog dostavila navedenim ponuđačima putem e-maila u skladu sa članom 63. stav (6) Zakona.

U skladu sa članom 63. stav (7) Zakona, Komisija je provela postupak provjere kvalifikacije ponuđača i ocjene ponuda na zatvorenoj sjednici, te je nakon izvršenog pregleda i ocjene iste utvrdila da:

-           za lot 1

-           ponuda ponuđača ALF-OM d.o.o. Banja Luka, Poslovnica Istočno Sarajevo, broj ponude: 0164/21 GG od 15.04.2021. godine sa ponuđenom cijenom u iznosu od 13.200.0 KM bez PDV-a i ponuđenim rokom isporuke od 90 dana, ispunjava sve uslove propisane u tenderskoj dokumentaciji,

-           ponuda ponuđača Imtec d.o.o. Sarajevo, broj ponude: 1604/21-2 od 16.04.2021. godine sa ponuđenom cijenom u iznosu od 13.245,00 KM bez PDV-a i ponuđenim rokom isporuke od 90 dana, ispunjava sve uslove propisane u tenderskoj dokumentaciji,

-           ponuda ponuđača Emado d.o.o. Sarajevo, broj ponude: F1404-L1 od 14.04.2021. godine sa ponuđenom cijenom u iznosu od 13.000,00 KM bez PDV-a i ponuđenim rokom isporuke  od 45  dana, ispunjava  sve          uslove  propisane u tenderskoj dokumentaciji,

-           ponuda ponuđača Unilab d.o.o. Sarajevo, broj ponude: HŠ-266/21 od 16.04.2021. godine sa ponuđenom cijenom u iznosu od 13.255,00 KM bez PDV-a i ponuđenim rokom isporuke  od 75  dana, ispunjava  sve uslove  propisane   u tenderskoj dokumentaciji,

-           za lot 2

-           ponuda ponuđača ALF-OM d.o.o. Banja Luka, Poslovnica Istočno Sarajevo, broj ponude: 0161/21 GG od 15.04.2021. godine sa ponuđenom cijenom u iznosu od 17.185.0  KM bez PDV-a i ponuđenim rokom isporuke od 90 dana, ispunjava sve uslove propisane u tenderskoj dokumentaciji, 

-           ponuda ponuđača Imtec d.o.o. Sarajevo, broj ponude: 150421/21-2 od 16.04.2021. godine sa ponuđenom cijenom u iznosu od 17.185,00 KM bez PDV-a i ponuđenim rokom isporuke od  90 dana,  ispunjava sve uslove  propisane  u tenderskoj dokumentaciji,

-           ponuda ponuđača Emado d.o.o. Sarajevo, broj ponude: F1404-L2 od 14.04.2021. godine sa ponuđenom cijenom u iznosu od 16.982,00 KM bez PDV-a i ponuđenim rokom isporuke od     60 dana,  ispunjava sve uslove  propisane u  tenderskoj dokumentaciji,

-           ponuda ponuđača Unilab d.o.o. Sarajevo, broj ponude: HŠ-267/21 od 16.04.2021. godine sa ponuđenom cijenom u iznosu od 17.199,00 KM bez PDV-a i ponuđenim rokom isporuke od 1 dana, ispunjava sve uslove propisane u tenderskoj dokumentaciji,

-           za lot 3

-           ponuda ponuđača Imtec d.o.o. Sarajevo, broj ponude: 1504/21-2 od 16.04.2021. godine sa ponuđenom cijenom u iznosu od 3.000,00 KM bez PDV-a i ponuđenim rokom isporuke od 30 dana, ispunjava sve uslove propisane u tenderskoj dokumentaciji,

-           ponuda ponuđača Emado d.o.o. Sarajevo, broj ponude: F1404-L3 od 14.04.2021. godine sa ponuđenom cijenom u iznosu od 3.000,00 KM bez PDV-a i ponuđenim rokom isporuke od 30 dana, ispunjava sve uslove propisane u tenderskoj dokumentaciji,

-           ponuda ponuđača Unilab d.o.o. Sarajevo, broj ponude: HŠ-268/21 od 16.04.2021. godine sa ponuđenom cijenom u iznosu od 3.000,00 KM bez PDV-a i ponuđenim rokom  isporuke  od 30  dana,  ispunjava  sve            uslove  propisane u  tenderskoj dokumentaciji,

-           za lot 4

-           ponuda ponuđača Imtec d.o.o. Sarajevo, broj ponude: 160421/21-2 od 16.04.2021. godine sa ponuđenom cijenom u iznosu od 2.100,00 KM bez PDV-a i ponuđenim rokom  isporuke od  30 dana,   ispunjava sve            uslove  propisane u  tenderskoj dokumentaciji,

-           ponuda ponuđača Unilab d.o.o. Sarajevo, broj ponude: HŠ-269/21 od 16.04.2021. godine sa ponuđenom cijenom u iznosu od 2.098,00 KM bez PDV-a i ponuđenim rokom  isporuke  od  30  dana,  ispunjava  sve uslove  propisane  u  tenderskoj dokumentaciji,

-           za lot 6

-           ponuda ponuđača Imtec d.o.o. Sarajevo, broj ponude: 0104/2021-2 od 16.04.2021. godine sa ponuđenom cijenom u iznosu od 2.499,00 KM bez PDV-a i ponuđenim rokom  isporuke  od 7  dana,  ispunjava  sve   uslove  propisane   u tenderskoj dokumentaciji,

-           za lot 9

-           ponuda ponuđača ALEM Sistem d.o.o. Sarajevo, broj ponude: 04-2036-21 od 16.04.2021. godine sa ponuđenom cijenom u iznosu od 6.000,00 KM bez PDV-a i ponuđenim rokom isporuke od 5 dana, ispunjava sve uslove propisane u tenderskoj dokumentaciji. 

Ugovorni organ je u skladu sa uslovima tenderske dokumentacije, a nakon ocjene prihvatljivosti pristiglih ponuda, dana 20.04.2021. godine u 13:57 sati zakazao e-aukciju putem sistema eNabavka na web stranici www.ejn.qov.ba, i to:

-           lot 1: za           dan      22.04.2021.     godine u          14:00   sati,

-           lot 2: za           dan      23.04.2021.     godine u          9:00 sati,

-           lot 3: za           dan      23.04.2021.     godine u          11:30   sati,

-           lot 4: za           dan      23.04.2021.     godine u          14:00   sati.

Obzirom da je zaprimljena 1 (jedna) prihvatljiva ponuda za lot 6 i lot 9, u skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnika, ugovorni organ nije mogao zakazati e-aukciju, te je dužan okončati postupak u skladu sa članom 69. Zakona.

Ugovorni organ je nakon okončanih e-aukcija dobio obavijest Agencije za javne nabavke BiH o uspješno završenim e-aukcijama i najpovoljnijim ponuđačima, i to:

-           lot 1: e-aukcija uspješno          završena dana 22.04.2021.     godine u          14:12   sati,

-           lot 2: e-aukcija uspješno          završena dana 23.04.2021.     godine u          9:10 sati,

-           lot 3: e-aukcija uspješno          završena dana 23.04.2021.     godine u          11:48   sati,

-           lot 4: e-aukcija uspješno          završena dana 23.04.2021.     godine u          14:20   sati.

S tim u vezi, daje se konačna rang lista ponuđača, te se utvrđuje slijedeći redoslijed ponuda:

Lot 1 - Kompjuteri i monitori

 

Ponuđač

Konačna

cijena

Umanjenje

cijene

Konačni

rok

isporuke

Konačni ukupan broj bodova

Konačni

rang

 

Unilab d.o.o. Sarajevo

11.100,00 KM bez PDV-a

16,26%

75 dana

95,18

1

 

ALF-OM d.o.o. Banja Luka, Poslovnica Istočno Sarajevo

11.000,00 KM bez PDV-a

16,67%

90 dana

95,00

2

 

Imtec d.o.o. Sarajevo

11.800,00 KM bez PDV-a

10,91%

85 dana

89,19

3

 

Emado d.o.o. Sarajevo

13.000,00 KM bez PDV-a

0%

45 dan

86,15

4

 

Lot 2 - Laptopi

Ponuđač

Konačna

cijena

Umanjenje

cijene

Konačni

rok

isporuke

Konačni ukupan broj bodova

Konačni

rang

Unilab d.o.o. Sarajevo

17.170,00 KM bez PDV-a

0,17%

1 dan

91,77

1

                     
 

 

ALF-OM d.o.o. Banja Luka, Poslovnica Istočno Sarajevo

15.600,00 KM bez PDV-a

9,22%

90 dana

90,11

2

 

Imtec d.o.o. Sarajevo

16.100,00 KM bez PDV-a

6,31%

85 dana

87,32

3

 

Emado d.o.o. Sarajevo

16.982,00 KM bez PDV-a

0%

60 dan

82,84

4

 

Lot 3 - Tablet

Ponuđač

Konačna

cijena

Umanjenje

cijene

Konačni

rok

isporuke

Konačni ukupan broj bodova

Konačni

rang

Unilab d.o.o. Sarajevo

2.921,00 KM bez PDV-a

2,63%

18 dana

96,27

1

Imtec d.o.o. Sarajevo

2.800,00 KM bez PDV-a

6,67%

30 dana

96,00

2

Emado d.o.o. Sarajevo

3.000,00 KM bez PDV-a

0%

30 dana

90,00

3

Lot 4 - Printed

Ponuđač

Konačna

cijena

Umanjenje

cijene

Konačni

rok

isporuke

Konačni ukupan broj bodova

Konačni

rang

Imtec d.o.o. Sarajevo

1.550,00 KM bez PDV-a

26,19%

30 dana

100,00

1

Unilab d.o.o. Sarajevo

1.700,00 KM bez PDV-a

18,97%

30 dana

92,05

2

 

 

 

Nakon provedenog postupka provjere kvalifikacije ponuđača i ocjene ponuda, te nakon uspješno završene e-aukcije za lot 1, lot 2, lot 3 i lot 4, Komisija je sačinila i dostavila direktoru Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 04-2-23/21 od 28.04.2021. godine koji ujedno predstavlja i Izvještaj o radu Komisije, zajedno sa Preporukom o dodjeli ugovora ponuđaču za lot 1, lot 2, lot 3 i lot 4, broj: 04-2-24/21 od 28.04.2021.  godine.

Uzimajući u obzir rezultate provedenog postupka, odnosno činjenicu da je kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača ekonomski najpovoljnija ponuda, kao najpovoljnije ponude u predmetnom postupku javne nabavke smatraju se ponude ponuđača Unilab d.o.o. Sarajevo (lot 1, lot 2 i lot 3), Imtec d.o.o. Sarajevo (lot 4 i lot 6) i ALEM Sistem d.o.o. Sarajevo (lot 9), te se:

-       ugovor o nabavci kompjuterske i elektronske opreme i uređaja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiFI za lot 1 - kompjuteri i monitori, dodjeljuje ponuđaču Unilab d.o.o. Sarajevo broj ponude: FIŠ-266/21 od 16.04.2021. godine sa ponuđenom cijenom u iznosu od 11.100,00 KM bez PDV-a,

-       ugovor o nabavci kompjuterske i elektronske opreme i uređaja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiFI za lot 2 - laptopi, dodjeljuje ponuđaču Unilab d.o.o. Sarajevo broj ponude: HŠ-267/21 od 16.04.2021. godine sa ponuđenom cijenom u iznosu od 17.170,00 KM bez PDV-a,

-       ugovor o nabavci kompjuterske i elektronske opreme i uređaja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za lot 3 - tablet, dodjeljuje ponuđaču Unilab d.o.o. Sarajevo broj ponude: HŠ-268/21 od 16.04.2021. godine sa ponuđenom cijenom u iznosu od 2.921,00 KM bez PDV-a,

-       ugovor o nabavci kompjuterske i elektronske opreme i uređaja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za lot 4 - printed, dodjeljuje ponuđaču Imtec d.o.o. Sarajevo broj ponude: 160421/21-2 od 16.04.2021. godine sa ponuđenom cijenom u iznosu od 1.550,00 KM bez PDV-a,

-       ugovor o nabavci kompjuterske i elektronske opreme i uređaja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za lot 6 - kopir aparat, dodjeljuje ponuđaču Imtec d.o.o. Sarajevo broj ponude: 0104/2021-2 od 16.04.2021. godine sa ponuđenom cijenom u iznosu od 2.499,00 KM bez PDV-a,

-       ugovor o nabavci kompjuterske i elektronske opreme i uređaja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za lot 9 - antispam, uređaj dodjeljuje ponuđaču ALEM Sistem d.o.o. Sarajevo broj ponude: 04-2036-21 od 16.04.2021. godine sa ponuđenom cijenom u iznosu od 6.000,00 KM bez PDV-a.

U skladu sa naprijed navedenim, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

Dostaviti:

-       ponuđačima

-       Sektor za finansije

-       a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: