Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Municija, I faza

Datum objave: 17.05.2021. 10:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.05.2021.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA U OBLASTI
ODBRANE I SIGURNOSTI


1430-2-1-15-5-2/21


Broj obavještenja o nabavci 1430-2-1-15-3-5/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UPRAVA POLICIJE MUP-A BPK
IDB/JIB 4245013020067
Kontakt osoba Mirsad Dučić
Adresa Zaima Imamovića
Poštanski broj 73000 Goražde (bhp sa)
Općina/Grad Goražde
Telefon (038) 223-593
Faks (038) 223-593
Elektronska pošta mducicgomup@hotmail.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Bosansko-podrinjski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka


Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

7.5.2021. - 7.5.2023.

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka roba - municija I faza.

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka municije za potrebe Uprave policije MUP BPK Goražde i to: pištoljska i puščana municija.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35330000-6 Municija


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u TD.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište ugovornog organa

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Ograničeni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 7. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DANIAL'S D.O.O. 4218412690001 Tešanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

31905,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

15952,50

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

7.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

29000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

34061,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1430-2-1-15-5-2/21
PODIJELI: