Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sanacija klizišta u putnom pojasu na području opštine Laktaši za 2021. godinu

Datum objave: 17.05.2021. 11:47 / Izvor: Akta.ba, 07.05.2021.

REPUBLIКA SRPSКA

OPŠTINA LAКTAŠI

Načelnik

 

Broj: 08-404-91/21

Datum: 07.05.2021. godine

 

Ha osnovu Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 82. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16 i 36/19) u postupku javne nabavke "Sanacija klizišta u putnom pojasu na području opštine Laktaši za 2021. godinu", Načelnik opštine d o n o s i:

 

O D L U К U O izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se ponuda broj: 08/2021 od 07.05.2021. godine za javnu nabavku "Sanacija klizišta u putnom pojasu na području opštine Laktaši za 2021. godinu" i dodjeljuje se Ugovor ponuđaču "HIDRO SPLET" d.o.o. Trn za ponuđanu cijenu od 5.998,59 КM sa PDV-om.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču "HIDRO SPLET" d.o.o. Trn u zakonskom roku, u skladu za Zakonom o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Odjeljenje za stambeno- komunalne poslove.

 

Član 4.

Istovremeno, sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, ova odluka će se objaviti na veb-stranici www.opstina-laktsi.com, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

U skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama odluka o dodjeli ugovora se dostavlja ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.

 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

0brazloženje

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 08-404-91/21 od 28.04.2021. godine.

Javna nabavka je sprovedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om 6.000,00 КM.

U postupku donošenja ove odluke, posebno je cijenjena činjenica da je službenik pravilno i potpuno dao ocjenu, prispjele ponude u skladu sa kriterijumima iz poziva za dostavljene ponude.

 

Naime, u postupku je ocjenjeno da je službenik u svemu pravilno postupio te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom. Izabrani ponuđač je jedini dostavio ponudu u direktnom sporazumu.

 

Iz navedenih razloga odlučeno je kao u dispozitivu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: