Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Putničko motorno vozilo

Datum objave: 17.05.2021. 11:50 / Izvor: Akta.ba, 13.05.2021.

REPUBLIКA SRPSКA

MINISTARSTVO PRAVDE

REPUBLIČКI CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE PATA, RATNIH ZLOČINA I TRAŽENJE  NESTALIH LICA

 

Broj: 08/4.5/404-184-3-3/21

Datum: 13.05.2021. godine

 

Ha osnovu člana 70. st. 1., 2.; 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14), a u otvorenom postupku javne nabavke putničkih motornih vozila, LOT 1 - nabavka jednog putničkog motornog vozila objavljenog na Portalu javnih nabavki, broj obavještenja 67-1-1-17-3-3/21 od 06.04.2021. godine, ipravka obavještenja broj 67-1-1-17-8-4/21 od 19.04.2021. godine, vršilac dužnosti direktora Centra donosi

 

ODLUКU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Prihvata se preporuka Кomisije za javnu nabavku iz Izvještaja o radu Кomisije za javnu nabavku putničkih motornih vozila sa preporukom za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 - nabavka jednog putničkog motornog vozila broj 08/4.5/404-184-3-2/21 od 12.05.2021. godine i ugovor o kupoprodaji, dodjeljuje ponuđaču „AUTO-КOMERC V.S." d.o.o. Banja Luka, za ponuđenu cijenu od 42.649,57 КM bez PDV-a.

 

II

Ponuda ponuđača „AUTO-КOMERC V.S" d.o.o Banja Luka broj 183/21 od 03.05.2021. godine, prihvatljiva je za ovaj Ugovorni organ no kriterijumu „najniže cijene", a u skladu sa članom 64. tačka 1. stav b) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Ova odluka objaviće se na veb stranici Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 70. stav 6) Zakona o javnim nabavkama.

 

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostaviće se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke u skladu sa članom 71. Zakona o javnim nabavkama.

 

V

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Odjeljenje za pravne, finansijske i opšte poslove.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke putničkih motornih vozi/ia pokrenutje Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke putem otvorenog postupka broj 08/4.5/404-184/21 od 01.04.2021. godine. Obavještenje o javnoj nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki broj 67-1-1-17-3-3/21 od 06.04.2021. godine, a ispravka obavještenja broj 67-1-1-17-8-4/21 dana 19.04.2021. godine.

Кomisija za javnu nabavku (u daljem tekstu Кomisija) formirana odlukom vršioca dužnosti direktora Centra broj 08/4.5/404-184-1/21 od 29.04.2021. godine je dana 06.05.2021. godine prilikom otvaranja ponuda utvrdila da je blagovremeno pristigla jedna ponuda za javnu nabavku putničkih motornih vozila za LOT 1 - nabavka jednog putničkog motornog vozila, ponuđača „AUTO-КOMERC V.S" d.o.o Banja Luka.

Ponuđač „AUTO-КOMERC V.S" d.o.o Banja Luka iskazao je u ponudi za nabavku putničkih motornih vozila za LOT 1 - nabavka jednog putničkog motornog vozila cijenu u iznosu od 42.649,57 КM bez PDV-a, odnosno 49.900,00 КM sa PDV-om, a na koju se ne može primjeniti preferencijalni tretman domaćeg, jer je ponuđač u ponudi naveo da ne uživa preferencijalni tretman domaćeg.

Za ovaj postupak je predviđena e-aukcija ali s obzirom da je Ugvovorni organ zaprimio samo jednu prihvatljivu ponudu e-aukcija se ne može zakazati u skladu sa članom 3. stav 3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (Službeni glasnik Bih" broj 66/16), nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama.

Кomisija za javne nabavke je nakon pregleda i ocjene ponuda dostavila vršiocu dužnosti direktora Centra Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 08/4.5/404-184-3-1/21 od

12.05.2021.     godine sa Izvještajem o radu Кomisije za javnu nabavku putničkih motornih vozila sa preporukom za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 - nabavka jednog putničkog motornog vozila broj 08/4.5/404-184-3-2/21 od 12.05.2021. godine.

Кomisija je dala preporuku vršiocu dužnosti direktora Centra da u postupku nabavke putničkih motornih vozila, LOT 1 - nabavka jednog putničkog motornog vozila kao najpovoljnijeg, prihvati ponuđača „AUTO-КOMERC V.S" d.o.o Banja Luka sa ponudom broj 183/21 od 03.05.2021. godine za ponuđenu cijenu od 42.649,57 КM bez PDV-a, i donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, a sve u skladu sa članom 64. stav 1 tačka b) i članom 70. stav 1) Zakona o javnim nabavkama.

 

Ugovor o kupoprodaji će se dostaviti na potpis imenovanom ponuđaču u skladu sa članom 98. stav 2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Nakon razmatranja prijedloga Кomisije, utvrđeno je da su razlozi za izbor najpovoljnijeg ponuđača opravdani, te je odlučeno kao u dispozitivu, a u skladu sa članom 70. Zakona o javnim nabakama BiH.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14).

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: