Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Zvornik

Datum objave: 18.05.2021. 09:02 / Izvor: Akta.ba, 10.05.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD ZVORNIK

GRADONAČELNIK   

       

Broj: 02-360-14/21

Datum: 10.05.2021. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS", broj: 97/16 i 36/19), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik", broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik - Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik", broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, donosi

ODLUKU

o izboru najpovolјnijeg ponuđača

I           

U otvorenom postupku za izbor najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Zvornik" objavlјenom na portalu javnih nabavki broj: 70-1-2-10-3-18/21, dana 30.03.2021. godine, ponude su dostavili sledeći ponuđači:

1.„Dezinsekcija" d.o.o. Bijelјina,

2.„Sanitacija" d.o.o. Zvornik.

II          

Nakon razmatranja ponuda koje ispunjavaju uslove za nabavku oglašenih usluga „Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Zvornik" i provedene „e- aukcije" najpovolјniji ponuđač je „Sanitacija" d.o.o. Zvornik, jer je za navedene usluge dostavio najnižu cijenu tehnički zadovolјavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 42.450,00 KM bez PDV-a.

Sa izabranim ponuđačem biće zaklјučen Okvirni sporazum na dvije (2) godine. Rok za izvršenje usluga definisaće se pojedinačnim ugovorima koji će se zaklјučivati u toku trajanja okvirnog sporazuma, a plaćanje se vrši u roku od 45 dana od dana ispostavlјanja ovjerene fakture.

Protiv ove odluke ponuđač ima pravo da podnese žalbu u roku od deset (10) dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

 

GRADONAČELNIK

Zoran Stevanović

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: