Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Reagensi za hematološki brojač kompatibilni za aparat XN-L 450 Sysmex

Datum objave: 18.05.2021. 09:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

7563-1-1-1-5-4/21Broj obavještenja o nabavci 7563-1-1-1-3-1/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv DOM ZDRAVLJA ''SVETI PANTELMEJON''
IDB/JIB 4401121380004
Kontakt osoba Milen Eskić
Adresa Jovana Raškovića bb
Poštanski broj 78220 Kotor Varoš (sp bl)
Opština/Grad Kotor Baroš
Telefon (051) 784-501
Faks (051) 784-501
Elektronska pošta kvaros.dz@gmail.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Kotor Baroš

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

91000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka laboratorijskih reagenasa

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka alboratorijskih reagenasa

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696000-5 Reagensi i kontrastna sredstva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

''Nabavka reagenasa za hematološki brojač kompatibilnih za aparat XN-L 450 Sysmex''

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka reagenasa za hematološki brojač kompatibilnih za aparat XN-L 450 Sysmex'

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696000-5 Reagensi i kontrastna sredstva


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

41.000,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

41000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

13.5.2021. - 12.5.2023.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja "Sveti Pantelejmon" Kotor Varoš

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BROMA BEL D.O.O. BANJA LUKA 4400839360005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

39556,57

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

13.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

39556,57

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

39556,57

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

''Nabavka reagenasa za biohemijski analizator kompatibilni za aparat RESPONS 910"

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka reagenasa za biohemijski analizator kompatibilni za aparat RESPONS 910

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696000-5 Reagensi i kontrastna sredstva


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

50.000,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

50000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

15.5.2021. - 14.5.2023.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja "Sveti Pantelejmon" Kotor Varoš

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BROMA BEL D.O.O. BANJA LUKA 4400839360005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

49393,66

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

15.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

49393,66

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

49393,66

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
7563-1-1-1-5-4/21
PODIJELI: