Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge postupanja sa napuštenim životinjama i poslovi higijenskog servisa

Datum objave: 18.05.2021. 09:51 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.05.2021.

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI

54-0-2-2-11-20/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA TRAVNIK
IDB/JIB 4236179780001
Kontakt osoba Samir Brajić
Adresa Konatur bb
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 511-277
Faks (030) 511-825
Elektronska pošta urednacelnika@opcinatravnik.com.ba
Internet adresa www.opcinatravnik.com.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Travnik

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Pružanje usluga postupanja sa napuštenim životinjama i poslovi higijenskog servisa

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke je hvatanje životinja dozvoljenim sredstvima, veterinarski pregled, veterinarsko – zdravstveni tretman i
identifikacija napuštenih životinja, sterilizacija napuštene životinje – ženka i kastracija napuštene životinje – mužjak prema
pravilima struke, smještaj i hranjenje nakon provedene sterilizacije i kastracije pasa i postupanje po utvrđenom hodogramu
uz prethodno provođenje svih predviđenih testova na zarazne bolesti u skladu sa članom 14. Zakona o zaštiti i dobrobiti
životinja (“Sl. Glasnik BiH” broj 25/09) i po preporuci i Proceduri FECAVA- e i saniranje leša po pravilima zoohigijenske
procedure.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 85200000-1 Veterinarske usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema obrascu za cijenz ponude

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

29914,55

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje općine Travnik

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Veterinarska stanica dr Salkić d.o.o. Travnik 4236432430004 Travnik Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

29900,00

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

29900,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

29900,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
54-0-2-2-11-20/21
PODIJELI: