Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Građevinski radovi na distributivnim mrežama - Postojeće distributivne mreže - Novo Sarajevo

Datum objave: 10.09.2022. 09:46 / Izvor: Akta.ba, 07.09.2022.

Broj: 03-03-01-1171/22

Sarajevo, 07.09.2022. godine

 

Na osnovu člana 69. stav 2., tačka d. i člana 70. stav l.,4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj 103/14), Pravilnika o postupku nabavke broj: PR-SN-01-5-3 (OP-8.4QMS-01-1-1) od 07.10.2021. godine na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-2/2022/5 od 07.09.2022. godine, direktor donosi:

 

ODLUKU

 

- o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku -IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA

JNRGR 02/2022

LOT 2 - POSTOJEĆE DISTRIBUTIVNE MREŽE - NOVO SARAJEVO

 

Član 1.

 

Prihvata se Preporuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Komisije za javne nabavke broj: 02-2/2022/4 od 05.09.2022. godine i ugovor za izvođenje građevinskih radova na distributivnim mrežama / LOT 2 - Postojeće distributivne mreže - Novo Sarajevo - JNRGR 02/2022, se dodjeljuje ponuđaču:

 

„ TELEFONGRADNJA " d.o.o. Sarajevo

 

prema ponudi broj: 3872/22 od 23.08.2022. godine, za ponuđenu cijenu bez uračunatog PDV-a u iznosu od:

 

154.999,00 KM

 

kao najpovoljnije ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

 

Izabrani ponuđač je dužan da, u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke, dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama (ukoliko ponuđač iste nije dostavio u svojoj ponudi).

 

Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciju u određenom roku ili je dostavi na nepropisan i nepotpun način, ugovor za javnu nabavku će se dodijeliti drugorangiranom ponuđaču, u skladu sa članom 72. stav 3. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, nakon isteka roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 4.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba nabavke.

 

Član 5.

 

Ova odluka će biti objavljena na web-stranici www.toplanesarajevo.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 6.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 03-03-01-1019/22 od 04.08.2022. godine.

 

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

 

Obavještenje o nabavci broj: 160-1-3-156-3-134/22 poslato je na objavu dana 04.08.2022. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki BiH dana 04.08.2022. godine u 12:57 sati.

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 03-03-01-1020/22 od 04.08.2022. godine.

 

Nakon isteka roka za preuzimanje, tendersku dokumentaciju je preuzelo 8 (osam) ponuđača (u prilogu Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki BiH (www.ein.gov.ba').

 

Nakon isteka roka za podnošenje ponuda evidentirano je da je putem protokola u zatvorenoj koverti pristigle sljedeće ponude:

 

1.„ TELEFONGRADNJA " d.o.o. Sarajevo, broj protokola: 3872/22 datum 23.08.2022. godine u 09:29 sati.

 

2.„ DINALSA " d.o.o. Sarajevo, broj protokola: 4071/22 datum 29.08.2022. godine u 09:40 sati.

 

Dana 29.08.2022. godine u 11:00 sati, Komisija za javnu nabavku je izvršila javno otvaranje pristiglih ponuda sačinivši o tome Zapisnik sa otvaranja ponuda, te shodno članu 65. Zakona o javnim nabavkama, izvršila pregled i ocjenu pristiglih ponuda.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija je utvrdila da pristigle ponude ispunjavaju formalno - pravne i tehničke zahtjeve ugovornog organa odnosno da su prihvatljive za ugovorni organ i da mogu biti predmet vrednovanja shodno utvrđenom kriteriju.

 

Tenderskom dokumentacijom predviđeno je zakazivanje e-aukcije. Prije zakazivanja e - aukcije, Komisija je pristupila vrednovanju prihvatljivih ponuda prema utvrđenom kriteriju „najniža cijena", te utvrdila rang listu prihvatljivih ponuda / ponuđača, kako slijedi:

 

1.„ DINALSA " d.o.o. Sarajevo,

 

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 185.110,80 KM bez uračunatog PDV-a

 

2.„ TELEFONGRADNJA " d.o.o. Sarajevo,

 

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 207.592,80 KM bez uračunatog PDV-a

 

E - aukcija je zakazana 05.09.2022. godine u 11:00 sati a završena u 11:10 sati, nakon čega je rang lista prihvatljivih ponuda / ponuđača sljedeća:

 

1.„ TELEFONGRADNJA " d.o.o. Sarajevo,

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 154.999,00 KM bez uračunatog PDV-a

 

2.„ DINALSA " d.o.o. Sarajevo,

 

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 165.000,00 KM bez uračunatog PDV-a

 

Komisija za javnu nabavku je, dana 05.09.2022. godine, dostavila preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 02-2/2022/5 od 05.09.2022. godine zajedno sa izvještajem o radu broj: 02-2/2022/4 od 05.09.2022. godine, zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda prije korištenja e-aukcije broj: 02-2/2022/3-1 od 31.08.2022. godine i zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda nakon korištenja e-aukcije broj: 02-2/2022/3-2 od 05.09.2022. godine u postupku javne nabavke za JNRGR 02/2022 - Izvođenje građevinskih radova na distributivnim mrežama / LOT 2 - Postojeće distributivne mreže - Novo Sarajevo.

 

U postupku, prema izvještaju o radu, utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

 

-da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dvije).

 

-da su blagovremeno zaprimljeno 2 (dvije) ponude.

 

-da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

 

-da su ponude ponuđača: „ TELEFONGRADNJA " d.o.o. Sarajevo i „ DINALSA " d.o.o. Sarajevo su prihvatljive.

 

-da nema neprihvatljivih ponuda.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriteriju iz tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je daje izabrani ponuđač najbolje ocijenjen, primjenjujući kriterij „najniža cijena ", te daje rang listu prihvatljivih ponuda / ponuđača slijedeća

 

1.„TELEFONGRADNJA " d.o.o. Sarajevo,

 

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 154.999,00 KM bez uračunatog PDV-a

 

2.„ DINALSA " d.o.o. Sarajevo,

 

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 165.000,00 KM bez uračunatog PDV-a

 

Cijeneći navedenu rang listu i kriterij za vrednovanje, ugovor za izvođenje građevinskih radova na distributivnim mrežama / LOT 2 - Postojeće distributivne mreže - Novo Sarajevo se dodjeljuje ponuđaču:

 

„ TELEFONGRADNJA " d.o.o. Sarajevo

 

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 154.999,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno kao prvoplasiranom na rang listi jer sadrži najnižu cijenu.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b, člana 25 i člana 70. Zakona o javnim nabavkama te Pravilnika o postupku nabavke broj: PR-SN-01-5-3 (OP-8.4QMS-OM-1) od 07.10.2021. godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu, kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u pisanoj formi i najmanje 3 (tri) primjerka.

 

Dostaviti:

 

1.Ponuđaču: „ TELEFONGRADNJA " d.o.o. Sarajevo

 

2.Ponuđaču: „ DINALSA " d.o.o. Sarajevo

 

3.Službi nabavke a/a

 

4.web stranica preduzeća.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: