Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Materijal, alat i pribor za vulkanizaciju

Datum objave: 12.09.2022. 11:39 / Izvor: Akta.ba, 09.09.2022.

Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla

1885

Kreka

 

Broj: 01-2-2278-9/22

Tuzla, 09.09.2022 godine

 

Na osnovu člana 70., a u vezi sa članom 64. stav 1. tačka b) ZJN BiH („SI. glasnik BiH" br. 39/14), člana 48. Statuta Rudnika uglja ..Kreka" d.o.o. - Tuzla broj S-l 766/20-79.2 od 03.08.2020. godine, člana 3. Odluke o davanju prokure broj S-4147/21 -8S./5. od 21.05.2021. godine i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda - sa preporukom Komisije od 05.09.2022. godine. Direktor i Prokurista donose

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba - Materijal, alat i pribor za vulkanizaciju

 

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke roba - Materijal, alat i pribor za vulkanizaciju "INDUSTRIJA 4B" d.o.o. Kakanj sa cijenom od 219.999,21 KM bez PDV-a, odnosno 257.399,08 KM sa PDV-om.

 

Član 2.

Nakon konačnosti ove Odluke sa ponuđačem iz člana 1. ove Odluke zaključit će se Ugovor.

 

O b r azloženje

Na osnovu odobrenih internih narudžbi Pogona „Mramor" Mramor broj 13/230/22, Pogona "Dubrave" Dubrave Gornje broj 50-295/2022, Pogon "Šikulje" Šikulje broj 20-84/22, i Odluke Direktora i Prokuriste br. 01-2-1319/22 od 15.08.2022. godine, Komisija za javnu nabavku roba - Materijal, alat i pribor za vulkanizaciju, pripremila je tendersku dokumentaciju i obavještenje o nabavci i iste je, u skladu sa članom 55. ZJN BiH („Službeni glasnik BiH" br. 39/14) i članom 9. Uputstva o dopunama uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu e-nabavke („Službeni glasnik BiH" br. 53/15), objavila na portalu Javnih nabavki dana 18.08.2022. godine (obavještenje o nabavci br. 663-1-1-375-3- 470/22. Sažetak obavještenja o nabavci objavljenje u „Službenom glasniku BiH" br. 58 od 26.08.2022. godine.

Dana 02.09.2022. godine u 13:00 sati Komisija je izvršila javno otvaranje ponude.

Ponudu za javnu nabavku roba - Materijal, alat i pribor za vulkanizaciju dostavio je 1 (jedan) ponuđač i to: "INDUSTRIJA 4B" d.o.o. Kakanj u vrijednosti od 219.999,21 KM bez PDV-a. Komisija je konstatovala da ponuda ispunjava sve tražene kvalifikacione uslove za učešće u otvorenom postupku javne nabavke (Analitički pregled ponuda od 05.09.2022. godine, u prilogu).

U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH" br. 66/16) tenderskom dokumentacijom za predmetnu nabavku predvidena je e-aukcija. Obzirom daje primljena jedna prihvatljiva ponuda, u skladu sa članom 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije, e-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona.

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 220.000,00 KM.

Na osnovu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda - sa preporukom komisije, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke. 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Rudniku uglja ..Kreka" d.

 

Tuzla, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste.

 

Direktor

Hasan Blcković

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: