Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Vatrogasna oprema

Datum objave: 12.09.2022. 12:56 / Izvor: Akta.ba, 02.09.2022.

Broj: UP – 467/22

Datum: 31.08.2022. godine

 

 

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnik o direktnom sporazumu („Sl. glasnik BiH“, broj 90/14) i Internog pravilnika o uslovima i načinu provođenja postupka direktnog sporazuma za javnu nabavku roba, usluga i radova, broj UP-163/15 od 28.04.2015. godine, na Preporuku Komercijalne službe, broj: 06-2133-4/22 od 24.08.2022. godine u predmetu nabavke roba – Popuna vatrogasne opreme, Uprava Preduzeća donosi:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komercijalne službe i Ugovor o nabavci roba – Popuna vatrogasne opreme, dodjeljuje se najbolje ocijenjenom ponuđaču „IM FIRE SECURITY“ d.o.o. Banja Luka u vrijednosti od 2.960,00 KM bez PDV-a.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču „IM FIRE SECURITY“ d.o.o. Banja Luka po protoku roka od 10 dana, računajući od dana od kada su ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuju se i ovlašćuju Komercijalna i Pravna služba Zavisnog preduzeća.

Član 4.

Ova odluka objaviće se na veb-stranici: www.henavrbasu.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

  

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: UP-197/22 od 21.04.2022. godine.

Javna nabavka je sprovedena putem direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 3.000,00 KM.

Pismeni zahtjev upućen je sljedećim ponuđačima:

1. „UNIS INSTITUT“ d.o.o. Banja Luka;

2. „IM FIRE SECURITY“ d.o.o. Banja Luka;

3. „AWG“ d.o.o. Banja Luka.

Komercijalna služba je predočila Upravi Preduzeća Zapisnik Komercijalne

službe o procjeni ponuda za nabavku usluga – Popuna vatrogasne opreme, broj: 06-2133-4/22 od 24.08.2022. godine.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je Komercijalna služba blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 3,

- da su blagovremeno zaprimljene 3 ponude,

- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

- da su ponude ponuđača „UNIS INSTITUT“ d.o.o. Banja Luka, „IM FIRE SECURITY“ d.o.o. Banja Luka i „AWG“ d.o.o. Banja Luka, prihvatljive i da nema neprihvatljivih ponuda.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komercijalna služba, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Zapisnika Komercijalne službe.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komercijlna služba u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i Tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

Kriterijum najniže cijene, kako slijedi:

Naziv / ime ponuđača

1. „IM FIRE SECURITY“ d.o.o. Banja Luka

Ponuđena cijena (bez PDV-a) 2.960,00 KM

   

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterijum najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 2.960,00 KM bez PDV-a, dok su ostali ponuđači čije su ponude prihvatljive ponudili sljedeće cijene:

 

Naziv / ime ponuđača                                        Ponuđena cijena (bez PDV-a)

2. „UNIS INSTITUT“ d.o.o. Banja Luka                        3.100,00 KM

3. „AWG“ d.o.o. Banja Luka                                          3.420,00 KM

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (Sl.glasnik BiH br.39/14), žalba u direktnom sporazumu nije dopuštena.

 

Dostavljeno:

- Ponuđaču,

- Direktoru Preduzeća,

- Komercijalnoj službi,

- Arhivi a/a.

 

UPRAVA PREDUZEĆA v.d. DIREKTOR

mr Goran Milanović, dipl.inž.građ.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: