Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Radovi rekonstrukcije i sanacije objekta Pošte 79240 Kozarska Dubica

Datum objave: 12.09.2022. 13:12 / Izvor: Akta.ba, 08.09.2022.

PREDUZECE ZA POŠTANSKI SAOBRACAJ REPUBLIKE SRPSKE A. D. BANJA LUKA UPRAVA PREDUZEĆA

Вгој: 1.-471/22

Dana: 08.09.2022.godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) i člana 70. stav (1), (4) i (6) ZJN BiH (Sl. glasnik 39/14 i Sl. glasnik RS 38/14), člana 50. stav (1) tačka n) Statuta Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske A.D. Banja Luka (Prečišćeni tekst), člana 38. Pravilnika o javnim nabavkama, člana 16. Poslovnika o radu Uprave Preduzeća (telefonsko odlučivanje) i Zapisnika o ocjeni ponuda i Preporuke Komisije za javne nabavke broj 1/2.9-471/22 od 12.08.2022. godine, Uprava Preduzeća dana, 08.09.2022. godine, donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o rezultatima postupka

 

I             

U predmetu javne nabavke „Rekonstrukcija i sanacija objekta Pošte79240 Kozarska Dubica" prihvata se Zapisnik o ocjeni ponuda i Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 1/2.9-471/22 od 12.08.2022. godine, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke (e-aukcija), pokrenutog u skladu sa članom 25. ZJN BiH, a prema Obavještenju o nabavci broj: 1180-1-3-131-3-175/22 objavljeno u Službenom glasniku BiH broj: 66/22 od 24.06.2022. godine, te se:

- Ugovor dodjeljuje Grupi ponuđača: "ART ING" DOO Ul. Gavrila Principa br. 13 Bratunac (nosilac grupe) i "MEGA PROJEKT" DOO Ul. Dabrobosanska br. 16 Istočna llidža, u skladu sa članom 64. stav (1) tačka b) ZJN BiH, jer je ovaj ponuđač ponudio najnižu cijenu ponude u iznosu od 198.202,65 KM bez PDV-a.

II            

Konstatuje se da je Nadzorni odbor Preduzeća donio Odluku br.1.-471/22 od 06.09.2022.godine, o povećanju sredstava za realizaciju investicione aktivnosti u predmetu „Rekonstrukcija i sanacija objekta Pošte 79240 Kozarska Dubica" za iznos od 48.552,25 KM sa PDV-om (41.497,65 KM bez PDV- a) tj. sa odobrenih 188.350,00 KM sa PDV-om (160.982,91 KM bez PDV-a) na iznos od 236.902,25 KM sa PDV-om (202.480,56 KM bez PDV-a).

Dodatna sredstva u iznosu od 48.552,25 KM sa PDV-om {41.497,65 KM bez PDV-a) će se obezbijediti iz vlastitih sredstava i to:

• realokacijom dijela planiranih sredstava za „Rekonstrukciju i sanaciju objekta Pošte 74400 Derventa" (Programom investicija za 2022. godinu planirano ulaganje u iznosu od 50.000,00 KM sa PDV), što će biti regulisano Odlukom Uprave Preduzeća o izmjeni Plana nabavke za 2022.godinu.

II

Izabrani ponudač je dužan da, u roku od pet (5) dana od dana dostavljanja ove Odluke, dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana45. stav (2) tačka a), b), c)id) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Prijedlog Ugovora u ovoj predmetnoj nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču, u skladu sa članom 72. ZJN BiH.

IV          

Ova Odluka se objavljuje na internet stranici Pošta Srpske i istovremeno se upućuje ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) ZJN BiH.

V            

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za realizaciju iste zadužuje se Služba za logistiku.

 

Obrazloženje:

Na osnovu Odluke Uprave Preduzeća broj: 1.-471/22 od 23.02.2022. godine, pokrenut je postupak javne nabavke putem otvorenog postupka u predmetu „Rekonstrukcija i sanacija objekta Pošte79240 Kozarska Dubica".

Planirana vrijednost predmetne nabavke iznosi: 156.705,00 KM bez PDV-a.

Rješenjem Direktora Preduzeća broj: 1.-471/22 imenovana je Komisija za nabavku.

Komisija za javnu nabavku je započela sa pregledom i ocjenom ponuda, dana 06.07.2022. godine, sa

početkom u 12,00 časova.

Tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki preuzelo je osam (8) ponuđača. Naziv i sjedište ponuđača prema redoslijedu zaprimanja ponuda:

Naziv i sjedište ponuđača

1.Grupa ponuđača: "ARTING" DOO Ul. Gavrila Principa br. 13 Bratunac (nosilac grupe) i "MEGA PROJEKT" DOO Ul. Dabrobosanska br. 16 Istočna liidža

 

 

Analitički prikaz traženih i dostavljenih dokumenata na osnovu kojih se utvrđuje postoje li razlozi isključenja ponuđača:

 

Grupa ponuđača: "ART ING" DOO Ul. Gavrila Principa br. 13 Bratunac (nosilac grupe) i "MEGA PROJEKT" DOO Ul. Dabrobosanska br. 16 Istočna llidža

 

Grupa ponuđača: "ART ING" DOO Ul. Gavrila Principa br. 13 Bratunac (nosilac grupe) i "MEGA PROJEKT" DOO Ul. Dabrobosanska br. 16 Istočna llidža

Ovjerena Izjava za član 45. Zakona

Dostavljena

Ovjerena izjava za član 52. Zakona

Dostavljena

Dokazi za član 46. Zakona

Dostavljen (aktuelni izvod)

 

Prikaz prihvatljivosti ponuda prema obliku, sadržaju i potpunosti, iz zapisnika sa otvaranja ponuda:

Naziv ponuđača              

Omotnica sa ponudom ispravno zatvorena (zapečaćena ili potpisana)

Grupa ponuđača: "ARTING" DOO Ul. Gavrila Principa br. 13 Bratunac (nosilac grupe) i "MEGA PROJEKT" DOO Ul. Dabrobosanska br. 16 Istočna llidža        DA

 

ANALIZA I OCJENA PONUDA

Grupa ponuđača: "ART ING" DOO Ul. Gavrila Principa br. 13 Bratunac (nosilac grupe) I "MEGA PROJEKT" DOO Ul. Dabrobosanska br. 16 Istočna llidža je ponudila ukupnu cijenu bez PDV-a u iznosu od 198.202,65 KM.

Planska vrijednost za ovu javnu nabavku iznosi 156.705,00 KM bez PDV-a.

NAPOMENA: Ponuđač je u Aneksu 2 (obrazac za cijenu) načinio računske greške prilikom množenja jediničnih cijena bez PDV-a sa količinom i sabiranja stavki.

Komisija za nabavku je uputila ponuđaču saglasnost na korekciju u cijeni zbog računskih grešaka, što je ponuđač prihvatio u roku koji je komisija odredila.

Komisija za nabavku u predmetu javne nabavke "Rekonstrukcija i sanacija objekta Pošte 79240 Kozarska Dubica" dala je Upravi Preduzeća:

PREPORUKU

Da se poništi i ponovi postupak javne nabavke na osnovu člana 69. stava 2. tačke e), jer je cijena ove prihvatljive ponude veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

Ili

Da se planska vrijednost predmetne nabavke poveća do vrijednosti prihvatijive ponude (41.497,65 KM bez PDV-a), te da se ugovor dodjeli Grupi ponuđača: "ARTINGH DOO Ul. Gavrila Principa br. 13 Bratunac (nosilac grupe) I "MEGA PROJEKT" DOO Ul. Dabrobosanska br. 16 Istočna llidža, u skladu sa članom 64. stav (1) tačka b) ZJN BiH, jer je ovaj ponuđač ponudio najnižu cijenu ponude.

Obzirom da je u ovom slučaju riječ o investicionoj aktivnosti, Nadzorni odbor Preduzeća je na prijedlog Uprave Preduzeća donio Odluku br.l.-471/22 od 06.09.2022.godine, kojom je odobrio povećanje odobrenih sredstava za ovu nabavku u cilju dodjele ugovora najpovoljnijem ponuđaču, na osnovu Zapisnika o ocjeni ponuda i Preporuke Komisije za javne nabavke: 1/2.9-471/22 od 12.08.2022. godine, a imajući u vidu da je ovaj postupak javne nabavke bezuspješno provođen tri puta ( prvi put nije dostavljena nijedna ponuda, a drugi i treći put su cijene prihvatljive ponude veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku), te je evidentno da bi i naredni postupak rezultirao na isti način.

Imajući u vidu gore navedeno, Uprava Preduzeća je prihvatila preporuku Komisije i konstatuje da je Komisija pravilno provela postupak ove javne nabavke, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima, internim aktima i Tenderskom dokumentacijom, kao i primjenom člana 64. stav(l) tačka b) ZJN BiH, te je odlučila kao u članu I ove Odluke. 

POUKAO PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponuđač koji ima legitimni interes za konkretni ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku vođenja predmetnog postupka povrijedio odredbe ZJN BiH, ima pravo da Ugovornom organu podnese žalbu u pisanoj formi direktno ili preporučenom pošiljkom, najkasnije u roku od deset (10) dana, od dana prijema ove Odluke.

 

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri (3), kako bi mogla biti uručena strankama u postupku.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: