Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zamrznuto i konzervirano povrće

Datum objave: 13.09.2022. 09:59 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.09.2022.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

897-1-1-44-5-37/22


Broj obavještenja o nabavci 897-1-1-44-3-27/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNA JAVNA USTANOVA "GERONTOLOŠKI CENTAR" SARAJEVO
IDB/JIB 4200092250001
Kontakt osoba AMRA MUSTAFIĆ
Adresa Aleja Bosne Srebrene 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 777-260
Faks (033) 777-267
Elektronska pošta info@gcs.ba
Internet adresa www.gcs.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.09.2022. - 12.09.2024.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

54000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka zamrznutog i konzerviranog povrća za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka zamrznutog i konzerviranog povrća za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15331170-9 Zamrznuto povrće

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekat KJU "Gerontološki centar" Sarajevo, ul. Aleja Bosne srebrene br.7., Sarajevo

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 VINOJUG DOO 4200368260006 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

53990,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

26995,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.09.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

53990,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

82494,86

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: