Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Automobil

Datum objave: 20.10.2022. 15:53 / Izvor: Akta.ba, 19.10.2022.

Broj: JN1-03-16-7-21-12/22

Sarajevo, 19.10.2022.

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) i člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" br. 39/14 i 59/22), Poglavlja Ш. stav 3. Odluke o organizaciji Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 92/05 i 63/08), člana 25. stav (1) Pravilnika o javnim nabavkama Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 03-02- 4-2577-1/16, od 10.7.2017., na preporuku Komisije za javnu nabavku iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, broj: JN1-03-16-7-21-11/22, od 18.10.2022. u otvorenom postupku nabavke automobila za potrebe Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine donosi

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

I.            

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, broj: JN1-03-16-7-21-11/22, od 18.10.2022. i Ugovor za nabavku automobila za potrebe Parlamentarne skupštine BiH, dodjeljuje se ponuđaču AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo, ul. Put života broj 1, 71 000 Sarajevo, IDB 4200018440001, čija ukupna cijena ponude za jedan novi automobil marke VW, tip PASSAT 2,0 TDI DSG 4MOT, model CB247T sa zahtjevanom opremom, prema Ponudi, broj: 405/2022, od 13.10.2022. iznosi 80.717,95 KM bez PDV-a odnosno 94.440,00 KM sa uračunatim PDV-om.

II.           

Izabrani ponuđač je u okviru ponude dostavio uredne i potpune dokaze o kvalificiranosti po članu 45. stav (1) tač. a) do d) Zakona o javnim nabavkama, prema tačci 11.2. Tenderske dokumentacije za nabavku automobila za potrebe Parlamentarne skupštine BiH, broj: JN1-03-16-7-21-7/22, od 29.9.2022., te se, u skladu s Mišljenjem Agencije za javne nabavke, broj: 03-02-1-3058-2/19, od 20.11.2019. oslobađa te obaveze po donošenju ove odluke.

III.         

Prijedlog Ugovora dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po isteku roka od 10 (deset) dana, računajući od dana kada je ponuđač obavješten o izboru najpovoljnijeg ponuđača pod uslovom da žalba ne bude uložena, a po prethodno pribavljenom mišljenju Pravobranilaštva BiH.

IV.         

Ova odluka objavit će se na web stranici ugovornog organa www.parlament.ba, istovremeno sa upućivanjem iste ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno čl. 70. stav (6) i 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke automobila za potrebe Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: JN1-03-16-7-21/22, od 8.9.2022. Ukupna procjenjena vrijednost nabavke iznosila je 100.000,00 KM sa PDV-om. Komisija za nabavke imenovana je Rješenjem Kolegija Sekretarijata, broj: JN1-03-16-7-21- 2/22, od 8.9.2022. i broj: JN1-03-16-7-21-2a/22, od 21.9.2022. Javna nabavka provedena je putem otvorenog postupka nabavke. Tenderska dokumentacija, broj: JN1-03-16-7-21-7/22, od 29.9.2022. objavljena je u sistemu „E-nabavke", kao i Obavještenje o nabavci, broj: 166-1-1-26-3-39/22, od 29.9.2022., dok je Sažetak Obavještenja o nabavci objavljen u „Službenom glasniku BiH", broj 67/22, od 7.10.2022. Tendersku dokumentaciju za nabavku automobila za potrebe Parlamentarne skupštine BiH iz sistema "E-nabavke" preuzelo je ukupno devet ponuđača.

Do termina zakazanog za predaju ponuda odnosno do 17.10.2022. do 10,00 sati pristigla je jedna ponuda i to:                              

Redni broj zaprimanja ponuda

Naziv i sjedište ponuđača

1.

AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo, ul. Put života 1, 71 000 Sarajevo

 

Komisija za javnu nabavku izvršila je javno otvaranje ponude i evaluaciju iste, o čemu je sastavljen Zapisnik o zaprimanju ponuda, broj: JN1-03-16-7-21-8/22, od 17.10.2022., Zapisnik o otvaranju ponuda, broj: JN1-03-16-7-21-9/22, od 17.10.2022. i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj: JN1-03-16-7-21-11/22, od 18.10.2022., sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda konstatovano je da je u toku evaluacije Komisija utvrdila sljedeće:

-              da je ponuda ponuđača AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo, broj: 405/2022, od 13.10.2022. prihvatljiva za Ugovorni organ, jer ispunjava sve formalno pravne, lične i tehničko/profesionalne uslove, odnosno zahtjeve ugovornog organa.

-              obzirom da je dostavljena jedna prihvatljiva ponuda, u skladu s članom 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije („Službeni glasnik BiH", broj 66/16) predviđena E-aukcija se nije realizirala, kao ni faza vrednovanja i rangiranja prihvatljivih ponuda shodno kriteriju „Najniža cijena" i rezultatima E-aukcije, te je konstatovano sljedeće:              

Ponuđač

Marka /tip ponuđenog automobila

Količina

Jedinična cijena s eventulanim popustom bez PDV-a

Ukupna cijena ponude s eventualnim popustom i PDV-om

AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo

Novo vozilo marke VW, tip PASSAT 2,0 TDI DSG 4MOT, model CB247T

1

80.717,95 KM

94.440,00 KM

 

Shodno navedenom, Komisija za javnu nabavku preporučila je Kolegiju Sekretarijata (Zapisnik, broj: JN1-03-16-7-21-11/22, od 18.10.2022. u prilogu), da u postupku nabavke automobila za potrebe Parlamentarne skupštine BiH, donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za ponuđača AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo, ul. Put života broj 1, 71 000 Sarajevo, IDB 4200018440001, čija ukupna cijena ponude za jedan novi automobil marke VW, tip PASSAT 2,0 TDI DSG 4MOT, model CB247T sa zahtjevanom opremom, prema Ponudi, broj: 405/2022, od 13.10.2022. iznosi 80.717,95 KM bez PDV-a odnosno 94.440,00 KM sa uračunatim PDV- om. Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prihvatio je preporuku Komisije za nabavke da se ponuđač AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo izabere za realizaciju Javne nabavke jednog novog automobila za potrebe Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine putem Ugovora sa rokom isporuke 30 dana od dana zaključenja ugovora, te odlučio kao u dispozitivu odluke.

 

Pravna pouka:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u pisanoj formi Parlamentarnoj skupštini BiH - Kolegiju Sekretarijata u minimalno tri originalna primjerka u roku od deset dana od dana prijema ove odluke direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: