Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Istraživanje o percepciji javnosti u BiH, o podršci ili popularnosti imidža preduzeća

Datum objave: 22.11.2022. 10:02 / Izvor: Akta.ba, 17.11.2022.

JP Autoceste FBiH

Broj: 01-01.3-7385-6/22 NSL Datum: 11.11.2022. godine

Na osnovu člana 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), te člana 15. Pravilnika o javnim nabavkama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, br.: NO 1.01-724-11/15 od 24.02.2015. i NO 1.01-3309/19 od 26.07.2019. godine direktora Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Prihvata se ponuda ponuđača: Ipsos d.o.o. Sarajevo u postupku direktnog sporazuma za pružanje usluga: „Istraživanje o percepciji javnosti u BiH, o podršci ili popularnosti imidža preduzeća", u vrijednosti od 5.950,00 KM (slovima: pethiljadadevetstotinapedeset i 00/100 konvertibilnih maraka) bez PDV-a.

Shodno odredbama člana 6. i člana 7. stav (1) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (Službeni glasnik BiH broj: 90/14), te člana 28. Pravilnika o javnim nabavkama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar broj: NO-1.01-724-11/15 od 24.02.2015. godine i broj: NO-1.01-3309-3/19 od 26.07.2019. godine direktni sporazum će se realizirati na način da se sa ponuđačem zaključi ugovor u pisanoj formi.

 

Obrazloženje

Ugovorni organ je na osnovu člana čl. 18. stav (1), 87. stav (3) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama (SI. glasnik BiH broj 39/14, u daljem tekstu Zakon), pokrenuo postupak direktnog sporazuma za pružanje usluga: „Redovno održavanje i servisiranje Škoda vozila". Ugovorni organ je ispitao tržište, te tražio dostavljanje ponude od tri (3) izabrana ponuđača, koji obavljaju djelatnost koja je predmet javne nabavke.

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj: 01-01.3-7385-1/22 NSL od 19.10.2022. godine je upućen sljedećim ponuđačima:

VALICON d.o.o. Sarajevo

Via Media d.o.o. Sarajevo

Ipsos d.o.o. Sarajevo

Ugovorni organ je zaprimio ponudu od dva (2) ponuđača Via Media d.o.o. Sarajevo i Ipsos d.o.o. Sarajevo.

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Ugovorni organ je utvrdio da dostavljene ponude ponuđača sadrže sve dokumente tražene Zahtjevom za dostavljanje ponuda, međutim obje ponude su dostavljene sa identičnim iznosom. Procijenjena vrijednost nabavke je 6.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, pa se nabavka razvrstava u kategoriju ugovora male vrijednosti u kojem je vrijednost za robe, usluge i radove jednaka ili manja od iznosa od 6.000,00 KM, te se za njihovo ustupanje primjenjuju pravila utvrđena u poglavlju V. (Ostali postupci javne nabavke - Odjeljak A. Dodjela ugovora male vrijednosti) Zakona. 

Ugovorni organ se obratio ponuđačima Via Media d.o.o. Sarajevo i Ipsos d.o.o. Sarajevo sa Zahtjevom za popust broj:01-01.3-7385-4/22 NSL od 07.11.2022. godine.

Ponuđač Via Media d.o.o. Sarajevo nije odobrio dodatni popust dok je ponuđač Ipsos d.o.o. Sarajevo odobrio popust i nakon pregleda ponude Ugovorni organ je utvrdio da je ponuda dostavljena u skladu sa Zahtjevom te je istu prihvatio.

Primjenom kriterija „najniža cijena" prihvaćena je ponuda ponuđača Ipsos d.o.o. Sarajevo, sa ukupnom cijenom usluga u iznosu od 6.961,50 KM sa uračunatim PDV-om.

Shodno odredbama člana 6. i člana 7. stav (1) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma te člana 28. Pravilnika o javnim nabavkama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar direktni sporazum će se realizirati na način da se sa ponuđačem zaključi ugovor u pisanoj formi.

Shodno navedenom odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Direktor: Elmedin Voloder

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: