Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Goriva na bazi drveta-peleta za potrebe opštinske uprave

Datum objave: 06.12.2022. 14:57 / Izvor: Akta.ba, 03.10.2022.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA MRKONjIĆ GRAD

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 04-404-138/22

Dana, 03.10.2022. godine

 

Na osnovu člana 64.stav 1.tačka b ,član 70.stavovi 1,3 i 6 .Zakona o javnim nabavkama (''Sl.glasnik BiH'' broj:39/14),člana 11.Pravilnika o javnim nabavkama opštine Mrkonjić Grad (''Sl.glasnik opštine'' broj:01/06.) na preporuku Komisije za javne nabavke broj: 04-404-138/22. od 03.10.2022.godine u postupku javne nabavke: Nabavka goriva na bazi drveta-peleta za potrebe opštinske uprave, Načelnik opštine je d o n i o

 

ODLUKU

O izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije zajavne nabavke broj:04-404-138/22, od 03.10.2022. godine i Ugovor za javnu nabavku : Nabavka goriva na bazi drveta-peleta za potrebe opštinske uprave i dodjeljuje se ponuđaču 'Medeks Prom'' DOO Šipovo, ponuda broj: 01-260/22 ,od 30.09.2022.godine za ponuđenu cijenu od 42.688,00 KM, bez PDV-a kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog Ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom Ponuđaču 'Medeks Prom'' Šipovo po isteku roka od 15 dana ,računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Od jeljenje za opštu upravu i društvene djelatnosti.

 

Član 4.

Ova Odluka objaviće se na veb stranici- www.mrkonj ic-grad.rs.ba istovremenom sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,u skladu sa članom

70. Stav 6.Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,u skladu sa članom 71.stav 2. Zakona o j avnim nabavkama

 

Obrazloženje

Postupak j avne nabavke pokrenut j e Odlukom o pokretanju postupka j avne nabavke broj: 04-404-138/22. od 21.09.2022. godine.

Javna nabavka je sprovedena konkurentskim postupkom.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 42.700,00 KM.

Komisija za javnu nabavku imenovana Rješenjem broj:04-404-138/22. od 29.09.2022.godine. Komisija za javnu nabavku dostavila je dana-03.10.2022. godine Izvještaj o radu Broj:04-404-138/21, od 03.10.2022. godine,Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Broj: 04-404-138/22. Od 03.10.2022. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 04-404-138/22, od 03.10.2022. godine,u postupku javne nabavke - Nabavka goriva na bazi drveta-peleta za potrebe opštinske uprave.

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda,o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sledeće:

-           da je sa portala tendersku dokumentaciju preuzelo-5 ponuđača,

-           da je poziv upućen na -3 dobavljača,

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda - 1.

-           da je blagovremeno zaprimljeno - 1 ponuda,

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponude, te ocjenu prispjele ponude,u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije (najniža cijena).

U postupku ocjene provedenog postupka Ugovorni organ nije našao razloge,nepravilnosti niti postupke u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.Pošto je u izboru za najpovoljnijeg ponuđača primijenjen konkurentski postupak i da je bila jedna ponuda,Komisija za javne nabavke u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,podzakonskim aktima,internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog: Najniže cijene

Najniža cijena kako slijedi

Naziv ponuđača

Ukupna cijena ponude

'Medeks Prom '' DOO ,Šipovo

49.944,96 KM

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterijum najniže cijene koja iznosi 49.944,96 KM.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64.stav 1.pod b) Zakon o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1.ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba,najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine,putem Ugovornog organa u pisanoj formi direktno,elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Opština Mrkonjić Grad,Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1. 70260 Mrkonjić Grad.. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: