Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 19.01.2023. 08:17

Isporuka i implementacija konsolidovanog sistema komunikacije sa uključenim CRM-om i pozivnim centrom za podršku poslovnim procesima

Izvor: Akta.ba, 11.01.2023.

JP Autoceste FBiH

Broj: 01-01.3-6705-13/22 MZ

Datum: 11.01.2023. godine

 

Na osnovu člana 70. st. (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), te člana 15. Pravilnika o javnim nabavkama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar br.: NO 1.01-724- 11/15 od 24.02.2015. godine i NO 1.01-3309-3/19 od 26.07.2019. godine i preporuke Komisije za javne nabavke konstatovane u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-01.3-6705-12/22 MZ od 09.01.2022. godine, direktor Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku

 

l

Okvirni sporazum za nabavku roba: „Nabavka i implementacija konsolidovanog sistema komunikacije sa uključenim CRM-om i pozivnim centrom za podršku poslovnim procesima"

u vrijednosti od 818.956,12 KM sa uključenim PDV-om dodjeljuje se ponuđaču: BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo, sa registrovanim sjedištem u ulici Branilaca Sarajeva br. 20, 71000 Sarajevo, IDB: 4200375390004, koji je u otvorenom postupku jedini dostavio prihvatljivu ponudu.

II      

Nakon sklapanja okvirnog sporazuma sa ponuđačem iz člana I ove Odluke će se zaključiti prvi pojedinačni ugovor u iznosu od 418.078,32 KM sa uključenim PDV-om.

Ponuda ponuđača ponuđača Ćore d.o.o. Sarajevo, se odbacuje kao neprihvatljiva u skiadu sa članom 68. st. (1) i (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon), iz razloga što ne ispunjava sve uslove i zahtjeve propisane tenderskom dokumentacijom.

III     

U skladu sa članom 70. stav (6) Zakona, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar će ovu Odluku objaviti na svojoj internet stranici: www.jpautoceste.ba i to istovremeno s upućivanjem Odluke ponuđačima koji su učestvovali u postupku nabavke.

Obrazloženje

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar je u skladu sa čl. 14. st. (2) i (5), 17. stav (1), 18. stav (1), 19. stav (1) i 32. stav (1) Zakona, pokrenulo otvoreni postupak broj: 01-01.3-6705/22 MZ za nabavku roba: „Nabavka i implementacija konsolidovanog sistema komunikacije sa uključenim CRM-om i pozivnim centrom za podršku poslovnim procesima". Na Portalu javnih nabavki objavljeno je Obavještenje o nabavci broj: 266-1-1-279-3-222/22 dana 11.10.2022. godine. Kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena"..

Na osnovu Obavještenja o nabavci i tenderske dokumentacije izvršeno je javno otvaranje ponuda dana 29.11.2022. godine u 10:30 sati u prostorijama Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, Operativni ured Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 19,

Sarajevo, što je konstatovano u Zapisniku o otvaranju ponuda u skladu sa Zakonom. Komisija je na javnom otvaranju ponuda konstatovala da su ponude blagovremeno predala ukupno 2 (dva) ponuđača.

Komisija za nabavke imenovana Rješenjem, broj: 01-01.3-6705-6/22 MZ od 23.11.2022. godine je prema članu 65. Zakona pristupila pregledu i ocjeni ponuda, što je evidentirano u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01-01.3-6705-12/22 MZ od 09.01.2023. godine, koji je sastavni dio ove Odluke.

Komisija za nabavke je nakon pregleda i ocjene pristiglih ponuda utvrdila da je ponuda ponuđača BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo jedina prihvatljiva, odnosno da ispunjava sve uslove i zahtjeve propisane tenderskom dokumentacijom.

Shodno prijedlogu i preporuci Komisije za nabavke konstatovane u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, Okvirni sporazum za nabavku roba: „Nabavka i implementacija konsolidovanog sistema komunikacije sa uključenim CRM-om i pozivnim centrom za podršku poslovnim procesima" u vrijednosti od 818.956,12 KM sa uključenim PDV-om dodjeljuje se ponuđaču: BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo, sa registrovanim sjedištem u ulici Branilaca Sarajeva br. 20, 71000 Sarajevo, IDB: 4200375390004, koji je u otvorenom postupku jedini dostavio prihvatljivu ponudu, dok se ponuda ponuđača Ćore d.o.o. Sarajevo odbacuje kao neprihvatljiva u skladu sa članom 68. st. (1) i (4) tačka i) Zakona.

Detaljno obrazloženje razloga zbog kojih se ponuda ponuđača Ćore d.o.o. Sarajevo odbacuje kao neprihvatljiva dato je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-01.3-6705-12/22 MZ od 09.01.2023. godine, koji je u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Shodno navedenom ugovorni organ je prihvatio preporuku Komisije za nabavke i donio Odluku kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje URŽ-u putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

Direktor: Elmedin Voloder

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: