Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

WAF i NLB platforma

Datum objave: 26.01.2023. 12:32 / Izvor: Akta.ba, 23.01.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

 

Broj: 03/9-11-8-18968-OIL1/22 Е.В. Datum: 23.01.2023.

 

Na osnovu člana 22. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo" broj 4/00, 18/02, 30/08, 01/12, 15/13 i 9/22) člana 64. stav 1) tačka b), člana 70. stav 3) i člana 25., Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14i 59/22), Procedure o javnim nabavkama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo broj: 01-33-5-18742/20 od 21.12.2020. godine, broj: 01-33-5-18742-1/20 od 12.01.2021. godine i 01-33-5-18742-2/20 od 14.01.2021. godine, Plana javnih nabavki Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu broj 01/2-02-2-6401-2/a22 od 11.05.2022. godine, broj 01/2-02-2-11041-1/22 od 21.07.2022. godine, broj 01/2-02-2-13213-1/22 od 26.08.2022. godine, 01/2-02-2-15163-16/22 od 07.10.2022. godine, broj 01/2-02-2-17474-1/22 od 11.11.2022. godine i broj 01/2-02-2-20494-3/22 od 22.12.2022. godine, Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda za "Nabavku, isporuku i implemetaciju ICT opreme i sistemskog softvera" broj 03/9-11-8-18968/22 E.B. od 17.01.2023. godine, Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo donosi sljedeću:

 

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

 

Prihvata se ponuda ponuđača KING ICT d.o.o. Sarajevo broj 01-001/23 od 11.01.2023. godine za „Nabavku, isporuku i implementaciju ICT opreme i sistemskog softvera" - LOT 1.- WAF i NLB platforma sa cijenom od 215.000,00 KM (bez PDV-a) odnosno 251.550,00 KM (sa PDV-om).

 

II

 

(1)        Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo će sa izabranim ponuđačem iz tačke I ove Odluke po pravosnažnosti iste i po ispunjenju ostalih preduslova, zaključiti Ugovor za nabavku "Nabavku, isporuku i implemetaciju ICT opreme i sistemskog softvera" na period od 3 (tri) godine.

 

(2)        Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču u skladu sa članom 72. stav (2) i članom 98. stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" broj 39/14 i 59/22).

 

III

 

Ova odluka će se objaviti na web-stranici Ugovornog organa www.kzzosa.ba u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" broj 39/14 i 59/22).

 

IV

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se Ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" broj 39/14 i 59/22).

 

Ponuđač KING ICT d.o.o. Sarajevo u svojoj ponudi broj 01-001/23 od 11.01.2023. godine je dostavio izjavu po članu 45. stav (2) ZJN te je dužan da u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja ove Odluke dostavi dokumentac ij u/dokaze.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Postupak javne nabavke je proveden putem otvorenog postupka za nabavku „ICT oprema i sistemski softver" na osnovu Odluke Direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo o pokretanju postupka javne nabavke broj 03/9-11-8-18968-OP/22 E.Š. od 29.11.2022. godine, Rješenjem o imenovanju Komisije broj 03/8-11-8-18968-03/22 od 19.12.2022. godine i Rješenjem o izmjeni Rješenja broj 03/8-11-8-18968/22 E.B. od 16.01.2023. godine a u skladu sa članovima 65. i 25. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" broj 39/14 i 59/22) sa procijenjenom vrijednosti nabavke u iznosu od 249.000,00 KM (bez PDV) u skladu sa Planom javnih nabavki Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu broj 01/2-02-2-6401-2/22 od 11.05.2022. godine, broj 01/2-02-2-11041-1/22 od 21.07.2022. godine, broj 01/2-02-2-13213-1/22 od 26.08.2022. godine, 01/2-02-2-15163-16/22 od 07.10.2022. godine, broj 01/2-02-2-17474-1/22 od 11.11.2022. godine i broj 01/2-02-2-20494-3/22 od 22.12.2022. godine.

 

Tenderskom dokumentacijom a u skladu sa članom 64. stav (1) tačka b) ZJN („Službeni glasnik BiH" broj 39/14 i 59/22) je propisan kriterij za izbor ponuđača kao najniža cijena ponude.

 

Do roka predviđenog za predaju ponuda zaprimljena je 1 (jedna) ponuda i to ponuda ponuđača KING ICT d.o.o. Sarajevo broj 01-001/23 od 11.01.2023. godine.

 

E-aukcija nije provedena jer se nisu stvorili uslovi u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH" broj 66/16).

 

U skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda za "Nabavku, isporuku i implemetaciju ICT opreme i sistemskog softvera" broj 03/9-11-8-18968/22 E.B. od 17.01.2023. godine - LOT 1- WAF i NLB platforma, Komisija je konstatovala daje ponuda formalno pravno prihvatljiva.

 

U skladu sa članom 64. stav (1) tačka b) ZJN („Službeni glasnik BiH" broj 39/14 i 59/22), ponuda ponuđača KING ICT d.o.o. Sarajevo broj 01-001/23 od 11.01.2023. godine u iznosu od 215.000,00 KM (bez PDV-a) odnosno 251.550,00 KM (sa PDV-om) je prihvatljiva ponuda.

 

Na osnovu svega navedenog, odlučeno je kao u tački I dispozitiva ove Odluke.

 

Sastavni dio ove Odluke je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za "Nabavku, isporuku i implemetaciju ICT opreme i sistemskog softvera" broj 03/9-11-8-18968/22 E.B. od 17.01.2023. godine.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: U skladu sa članom 101. stav (1) tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14 i 59/22), protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: