Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Kino projektori i ostala oprema za kino projekcije, lotovi: 1, 5, 6, 8, 11, 12 i 13

Datum objave: 13.02.2023. 10:50 / Izvor: Akta.ba, 26.01.2023.

FONDACIJA

ZA KINEMATOGRAFIJU SARAJEVO

 

Broj: 04-3-11/23

Sarajevo, 26.01.2023. godine

 

Na osnovu člana 8. Statuta Fondacije za kinematografiju V br: 542/2008 i člana 25 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" br. 39/14 i 59/22), Upravni odbor Fondacije za kinematografiju donosi

 

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Ovom Odlukom vrši se izbor najpovoljnijeg ponuđača „IМТЕС" d.o.o. Sarajevo za nabavku kino projektora i ostale opreme za kino projekcije, sa ukupnom ciienom od 1.278.437,94 KM.

 

II

Nakon pravosnažnosti ove Odluke, Fondacija za kinematografiju će pozvati izabranog ponuđača iz tačke 1. ove Odluke, radi zaključenja ugovora za svaki lot pojedinačno, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Na osnovu Posebne odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 11-8-122/22 od 07.10.2022.godine dana 30.11.2022. godine pokrenut je Otvoreni postupak za nabavku kino projektora i ostale opreme za kino projekcije - Obavještenje o nabavci broj: 31555-1¬1-1-3-1/22 od 30.11.2022. godine, koji je podijeljen na lotove i to:

LOT 1: "Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije - lokacija Novi Travnik"

LOT 2: "Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije - lokacija Gradačac"

LOT 3: "Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije - lokacija Kiseljak"

LOT 4: "Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije - lokacija Žepče"

LOT 5: "Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije - lokacija Tešanj"

LOT 6: "Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije - lokacija Posušje"

LOT 7: "Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije - lokacija Livno"

LOT 8: "Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije - lokacija Breza"

LOT 9: "Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije - lokacija Goražde"

LOT 10: "Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije - lokacija Tomislavgrad"

LOT 11: "Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije - lokacija Cazin"

LOT 12: "Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije - lokacija Bugojno"

LOT 13: "Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije - lokacija llijaš".

 

IMTEC" d.o.o. Sarajevo je dostavio ekonomski najpovovoljnije ponude za lotove kako slijedi:

LOT 1 -„IMTEC" d.o.o. Sarajevo, cijena ponude sa PDV-om            161.372,25 KM

LOT 5 - „IMTEC" d.o.o. Sarajevo, cijena ponude sa PDV-om           160.237,35 KM

LOT 6 - „IMTEC" d.o.o. Sarajevo, cijena ponude sa PDV-om           160.219,80 KM

LOT 8 - „IMTEC" d.o.o. Sarajevo, cijena ponude sa PDV-om           184.848,30 KM

LOT 11 - „IMTEC" d.o.o. Sarajevo, cijena ponude sa PDV-om        183.659,58 KM

LOT 12 - „IMTEC" d.o.o. Sarajevo, cijena ponude sa PDV-om        211.761,81 KM

LOT 13- „IMTEC" d.o.o. Sarajevo, cijena ponude sa PDV-om         216.338,85 KM

 

Stalna komisija za provođenje postupaka javne nabavke u 2022. godini, imenovana Rješenjem broj: 04-3-121/22 od 07.10.2022.godine je dana 16.01.2023. godine u 16:00 sati u prostorijama Federalnog ministarstva kulture i sporta izvršila otvaranje ponuda, što je i zapisnički konstatovano.

Komisija je konstatovala da su pristigle ponude za naprijed navedene lotove prihvatljive i da ispunjavaju formalno-pravne uvjete.

 

Cijeneći navedeno, te pravilnost provedenog postupka, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku: Ponuđač ima pravo uložiti žalbu u roku od 10 dana po prijemu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, ukoliko smatra da je ugovorni organ prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama ili pratećih podzakonskih akata.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: