Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Radovi na izgradnji kružne raskrsnice na spoju ulica IX transverzale, ulica Džemala Bijedića i Ive Andrića sa projektom izmještanja ili zaštite komunalne infrastrukture na području kružne raskrsnice

Datum objave: 28.02.2023. 09:28 / Izvor: Akta.ba, 22.02.2023.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo

Općina Novi Grad Sarajevo

Općinski načelnik

Broj: 02/12-19-26110/22

Sarajevo, 22.02.2023. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) i člana 70. stav (1) i (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i 59/22), člana 3. Pravilnika o provođenju postupka zajedničke javne nabavke i osnivanje centralnog nabavnog organa („Službeni glasnik „ВШ“, br. 55/15), člana IX. Sporazuma o zajedničkom pokretanju postupka javne nabavke - Izvođenje radova na izgradnji kružne raskrsnice na spoju ulica IX transverzale, ulica Džemala Bijedića i Ive Andrića sa projektom izmještanja ili zaštite komunalne infrastrukture na području kružne raskrsnice broj 02/08-19-20500/22 od 27.9.2022. godine i Pravilnika o javnim nabavkama roba, vršenju usluga i ustupanju radova broj: 02/12-45-25701/22 od 10.12.2022.godine, a na preporuku Komisije za javnu nabavku radova. Općinski načelnik donosi:

ODLUKU

Izvođenje radova na izgradnji kružne raskrsnice na spoju ulica IX transverzale, ulica Džemala Bijedića i Ive Andrića sa projektom izmještanja ili zaštite komunalne infrastrukture na području kružne raskrsnice

I

Okvirni sporazum u postupku javne nabavke - Izvođenje radova na izgradnji kružne raskrsnice na spoju ulica IX transverzale, ulica Džemala Bijedića i Ive Andrića sa projektom izmještanja ili zaštite komunalne infrastrukture na području kružne raskrsnice, broj obavještenja 422-1-3-276-3-253/22, objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 28.12.2022. godine i “Službenom glasniku BiH- Oglasnik javne nabavke”, br. 1/23, Ispravke TD 422-1-3-276 22 od 30.12.2022. godine i 17.01.2023. godine i 25.01.2023. godine i 03.02.2023 godine i “Službeni glasnik BiH -Oglasnik javne nabavke” br. 3/23, dodjeljuje se ponuđaču "Bosman" d.o.o. Sarajevo sa ponuđenom cijenom za okvirni sporazum u iznosu od 1.752.033,37 KM bez PDV-a, odnosno 2.049.879,04 KM sa PDV-om.

II

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove da ovu Odluku objavi na web stranici Općine www.novigradsaraievo.ba. istovremeno sa upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, te da nakon isteka žalbenog roka pripremi okvirni sporazum i dostavi Općinskom načelniku na potpis.

III

Obavezuje se ponuđač iz člana 1 ove Odluke da u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja iste, dostavi dokumentaciju traženu tačkom 3.1.3. koja se odnose na član 45. stav (2) tačka od a) do d) Zakona i dokumentaciju traženu u tački 3.3.2. tenderske dokumentacije koja se odnosi na ekonomsku i finansijsku sposobnost, kao i dokaz- liccncu traženu tačkom 5.8.1. za poslove građenja građevina iz područja niskogradnje izdatu od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Dokazi koje će dostaviti odabrani ponuđač moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od 3 mjeseca,, računajući od dana utvrđenog kao krajni rok za predaju ponuda.

Obrazloženje

Odlukom broj 02/12-19-26110/22 od 13.12.2022. godine i Odlukom o izmjeni Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 02/12-19-26110/22 od 27.01.2023. godine Općina Novi Grad Sarajevo pokrenula je postupak zajedničke javne nabavke sa Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo i Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo - Izvođenje radova na izgradnji kružne raskrsnice na spoju ulica IX transverzale, ulica Džemala Bijedića i Ive Andrića sa projektom izmještanja ili zaštite komunalne infrastrukture na području kružne raskrsnice, broj obavještenja 422-1- 3-276-3-253/22, objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 28.12.2022. godine i “Službenom glasniku BiH- Oglasnik javne nabavke”, br. 1/23, Ispravke TD 422-1-3-276 22 od 30.12.2022. godine i 17.01.2023. godine i 25.01.2023. godine i 03.02.2023 godine i “Službeni glasnik BiH - Oglasnik javne nabavke” br. 3/23. Predmetni postupak zajedničke javne nabavke pokrenut je sa Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo i Ministarstvom saobraćaja Kantona Sarajevo na osnoVu člana 3. Pravilnika o provođenju postupka zajedničke javne nabavke i osnivanja centralnog nabavnog orgajial|„S I užben i glasnik ,,BiH“, br. 55/15) i člana IX. Sporazuma o zajedničkom pokretanju postupka javne nabavke -//''Izvođenje radova na izgradnji kružne raskrsnice na spoju ulica IX transverzale, ulica Džemala Bijedića i Ive Ahdrića sa projektom izmještanja ili zaštite komunalne infrastrukture na području kružne raskrsnice broj ,02/08-19-205(f0/22 od 27.9.2022. godine. Procijenjena vrijednost nabavke shodno Odluci o izmjeni Odluke o pokretanju postupka je 1.752.136,75 KM bez PDV-a, odnosno 2.050.000,00 KM sa PDV-om.

RJeSbfljem Općinskog načenika broj 02/02-04-2270/23 od 20.01.2023. godine formirana je Komisija za provođenje predmetnog postupka nabavke, od čega su tri člana Komisije predstavnici Općine, a jedan član Komisije predstavnik Ministarstva saobraćaja KS i Direkcije za puteve KS.

Zapisnikom o otvaranju ponuda od 10.02.2023. godine Komisija je konstatovala da su u predviđenom roku, u propisno upakovanim kovertama, pristigle dvije (2) ponude ponuđača:

1.         “Bosman” d.o.o. Sarajevo

2.         “Strabag” d.o.o. Sarajevo.

Zapisnik sa otvaranja ponuda dostavljen je ponuđačima na fax u zakonom predviđenom roku.

Nakon što je Komisija utvrdila da su blagovremeno pristigle dvije ponude, pristupila je analizi i ocjeni ponuda u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije. Komisija je utvrdila da ponuda ponuđača „Strabag" d.o.o. Sarajevo prelazi planirana sredstava ugovornog organa za predmetnu javnu nabavku, odnosno prelazi procijenjenu vrijednost nabavke iz Odluke o pokretanju postupka. Shodno navedenom ponuda je neprihvatljiva, a prema savjetodavnom mišljenju Agencije za javne nabavke Bil i. Predmetnim mišljenjem je navedeno da u otvorenom postupku javne nabavke i konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda neprihvatljivost ponude se cijeni u toku postupka, a u slučaju da je predviđena e-aukcija, neprihvatljivost se cijeni prije zakazivanja e-uukcije.

Iz naprijed navedenih razloga utvrđeno je daje ponuda ponuđača ,,Strabag“ d.o.o. Sarajevo neprihvatljiva u skladu sa članom 2. stav (1) tačka I) Zakona o javnim nabavkama Bil i.

Komisija je utvrdila da ponuda ponuđača ,,Bosman“ d.o.o. ispunjava formalno-pravne i kvalifikacione uslove tražene u tenderskoj dokumentaciji Izvršena je računska kontrola ponude i konstatovano je da nije bilo računske greške.

Nakon stoje Komisija utvrdila daje dostavljena jedna prihvatljiva ponuda, a daje obavještenjem o nabavci i tenderskom dokumentacijom bila predviđena e-aukcija, u skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije, odlučeno je da će se predmetni postupak okončati u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama Bil i.

Imajući u vidu daje Komisija u cijelosti pravilno provela postupak i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom, to se prihvata preporuka Komisije za javnu nabavku radova, te je shodno odredbama člana 64. stav (I) tačka h) Zakona o javnim nabavkama odlučeno kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba I Iredu za ramatranje žalbi BiH putem ugovornog organa u roku od 10 (deset) dana prijema Odluke. Žalba se podnosi u pisanoj formi u dovoljnom broju primjeraka u skladu sa članom 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama.

komisije

DOSTAVITI:

1.         Ponuđačima u postupku

2.         Služba za zajedničke poslove

3.         Komisija za javne nabavke radova

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: